Zimní údržba místních komunikací a chodníků Infokanál

Upozorňujeme občany,

  • že v případě parkování vozidel v místní komunika­ci nebude komunika­ce udržová­naa na stížnosti nebude brán zřetel. Důvodem nevykona­né údržby bude překážka na místní komunika­ci, která znemožňu­je bezpečný průjezd techniky. Problém se zaparko­vanými vozidly se týká zejména ulic Větrná, Borová, Záhumení, Ni­vy.
  • Současně upozorňu­jeme na nemožnost parkování před školou v nočních hodinách, z důvodu bezproblé­mového uklizení plochy parkoviš­tě a chodníku obecními pracovní­ky před zahájením provozu školy a školky. Toto parkoviš­tě slouží pro potřeby rodičů a návštěv­níků školy a školky.
  • Žádáme majitele nemovis­tostísou­sedících s veřej­nými prostory (chodní­ky, místní komunika­ce, apod.), aby v přípa­dě, kdy dojde k pádu sněhu ze střechy z jejich nemovis­tosti uklidili spadený sníh z těchto prostor.

31. 12. 2021 (před 26 dny)