Úřední deska Služby a správa obce

Informace k úřední desce

Na této stránce je zveřejňo­ván obsah úřední desky obce Hvozdná. Úřední desku (listin­nou podobu) naleznete na adrese obecního úřadu Hvozdná, Hlavní 210

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.12.2021, sejmuto: 31.12.2021)

Obecně závazná vyhláška obce Hvozdná č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadové­ho hospodář­stvípdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.12.2021, sejmuto: 31.12.2021)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stano­vení obecního systému odpadové­ho hospodář­stvípdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 7.12.2021, sejmuto: 23.12.2021)

Návrh středně­dobého výhledu rozpočtu na léta 2022 – 2024pdf­43 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.12.2021, sejmuto: 3.1.2022)

Výpočet ceny pro vodné a stočné pro rok 2022pdf­206 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 26.11.2021, sejmuto: 27.12.2021)

Usnesení vlády ČR ze dne 25.11.2021 č. 1065 – vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 26.11.2021 00:00 hodin dne 26.11.2021p­df206 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 25.11.2021, sejmuto: 13.12.2021)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (ptačí chřipky) na území ČRpdf96 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 19.11.2021, sejmuto: 29.11.2021)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce dne 26.11.2021p­df195 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 29.9.2021, sejmuto: 1.11.2021)

Exekutor­ský úřad Frýdek – Místek – Usnesení – výzva nájemcům­pdf293 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.9.2021, sejmuto: 11.10.2021)

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu ČRpdf67­1 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 17.9.2021, sejmuto: 6.10.2022)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energiep­df323 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.9.2021, sejmuto: 31.12.2022)

Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2­021–16212pd­f355 kB Příloha č. 1 k opat­ření obecné povahyp­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.9.2021, sejmuto: 13.9.2021)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 10.9.2021p­df194 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.8.2021, sejmuto: 9.9.2021)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu České republi­kypdf296 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.8.2021, sejmuto: 8.9.2021)

Stanove­ní přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – konání Barum Czech Rally Zlínpdf181 kB Příloha č. 1pdf9 MB Příloha č.2pdf5­09 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 18.8.2021, sejmuto: 3.9.2021)

Stanove­ní přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – provádění oprav havárií na vodáren­ském zařízení na pozemních komunika­cíchpdf169 kB Přílohap­df10 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.8.2021, sejmuto: 25.8.2021)

Stanove­ní minimál­ního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanec­ké sněmovnyp­df237 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 30.7.2021, sejmuto: 17.8.2021)

MMZL – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kounika­cích – silnice III/4913 – ul. Hlavní, místní komunika­ce ul. Družstev­ní, Záhumení, Úzká, Pod Školou a dalšíá místní komunika­ce dle aktuální­ho místa úplné uzavírky – provádění prací na rekonstruk­ci plynovodu v rámci stavby REKO MS Hvozdná – Záhumení I, IIpdf170 kB

Příloha vyhláškyp­df3 MB


Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.6.2021, sejmuto: 23.6.2021)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 22.6.2021p­df306 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 8.6.2021, sejmuto: 24.6.2021)

Závěreč­ný účet SMO VM za rok 2020 – návrhpdf­72 kB Inventa­rizační zprávap­df24 kB Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­řenípdf824 kB Přílohap­df116 kB Výkaz zisku a ztrátpdf104 kB Rozvahap­df108 kB Výkaz o plnění rozpočtup­df90 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 7.6.2021, sejmuto: 23.6.2021)

Záměr obce Hvozdná prodat pozemek ve vlastnic­tví obcepdf373 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 7.6.2021, sejmuto: 23.6.2021)

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2020 – návrhpdf­2 MB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce za rok 2020pdf­270 kB Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu obcepdf468 kB Příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB Příloha č. 3b – Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obcepdf11 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 31.5.2021, sejmuto: 18.6.2021)

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplat­nění připomí­nekpdf374 kB Návrh opatření obecné povahy – povodí Dunajep­df278 kB Seznam obcí dle oblasti – povodíp­df808 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 25.5.2021, sejmuto: 10.6.2021)

Záměr obce Hvozdná pronajmout pozemek ve vlastnic­tví obcepdf387 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 17.5.2021, sejmuto: 2.6.2021)

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – Rallysprint Kopná 2021pdf­160 kB Situace dopravní­ho značeníp­df4 MB Vzor povolení k vjezdup­df138 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.5.2021, sejmuto: 31.5.2021)

Veřejná vyhláška – Rozhodnu­tí o umístě­ní stavby – REKO MS Hvozdná – Družstev­nípdf564 kB Příloha – Situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.5.2021, sejmuto: 26.5.2021)

Oznámení – moderni­zace el.vede­nípdf574 kB Situace s příjez­dovými cestamip­df798 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.5.2021, sejmuto: 26.5.2021)

Územní rozhodnu­tí o umístě­ní stavby – REKO MS Hvozdná – Rybníček­pdf558 kB Situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 6.5.2021, sejmuto: 24.5.2021)

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích-Hvozdná – Obnova stoky Gpdf153 kB Situace dopravní­ho značeníp­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.4.2021, sejmuto: 26.5.2021)

Daň z nemovi­tých věcí na rok 2021pdf­80 kB

Příloha 1 – Informač­ní leták pro poplatní­ky daně z nemovi­tých věcípdf444 kB

Informa­ce k zasílá­ní složenek pro platby daně z nemovi­tých věcípdf409 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 6.4.2021, sejmuto: 19.5.2021)

Veřejná vyhláška- Návrh aktuali­zace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projedná­nípdf952 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 25.3.2021, sejmuto: 12.4.2021)

Veřejná vyhláška – Rozhodnu­tí o umístě­ní stavby – REKO MS Hvozdná – Záhumení IIpdf539 kB Příloha – situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 25.3.2021, sejmuto: 12.4.2021)

Veřejná vyhláška – Rozhodnu­tí o umístě­ní stavby – REKO MS Hvozdná – Záhumení Ipdf536 kB Příloha – situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 25.3.2021, sejmuto: 12.4.2021)

Veřejná vyhláška – Rohodnutí č. 45/2021 – Hvozdná – posílení veřejného vodovodup­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.3.2021, sejmuto: 31.3.2021)

Veřejná vyhláška – Oznámení – Zahájení územního řízení – REKO MS Hvozdná – Družstev­nípdf301 kB Příloha – Situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.3.2021, sejmuto: 31.3.2021)

Veřejná vyhláška – Oznámení – Zahájení územního řízení – REKO MS Hvozdná – Rybníček­pdf295 kB Příloha – Situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 8.3.2021, sejmuto: 24.3.2021)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energiep­df326 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 4.3.2021, sejmuto: 11.5.2021)

Oznámení Českého statistic­kého úřadu o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021pdf­390 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.3.2021, sejmuto: 18.3.2021)

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cíchpdf167 kB Příloha k veřejné vyhlášce – schématap­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 1.3.2021, sejmuto: 17.3.2021)

Obecně závazná vyhláška obce Hvozdná č. 1/2021, o místním poplatku z pobytup­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 18.2.2021, sejmuto: 31.12.2023)

Úřad pro zastupo­vání státu ve věcech majetko­vých – výzva – vlastníci nemovis­tostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitěp­df33 kB

Seznamxls4 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 18.2.2021, sejmuto: 1.3.2021)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 26.2.2021p­df312 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.2.2021, sejmuto: 3.3.2021)

Veřená vyhláška – Oznámení o zaháje­ní vodopráv­ního řízení – Hvozdná – posílení veřejného vodovodup­df149 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.2.2021, sejmuto: 3.3.2021)

Veřejná vyhláška – Oznámení – Zahájení územního řízení – REKO MS Hvozdná – Záhumení IIpdf294 kB Příloha – Situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 11.2.2021, sejmuto: 1.3.2021)

Návrh rozpočtu obce Hvozdná na rok 2021pdf­741 kB Příloha k návrhu rozpočtu obce Hvozdná na rok 2021pdf­451 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 11.2.2021, sejmuto: 1.3.2021)

Veřejná vyhláška – Oznámení – Zahájení územního řízení – REKO MS Hvozdná – Záhumení Ipdf291 kB Příloha – Situační výkrespdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 25.1.2021, sejmuto: 10.2.2021)

Stanove­ní přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cíchpdf3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 21.12.2020, sejmuto: 6.1.2021)

Návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df389 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 1.12.2020, sejmuto: 31.12.2020)

Cena vodného a stočného pro rok 2021pdf­79 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 30.11.2020, sejmuto: 16.12.2020)

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostran­ství v obcip­df630 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 30.11.2020, sejmuto: 16.12.2020)

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku ze psůpdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 18.11.2020, sejmuto: 4.12.2020)

Řád veřejného pohřebiš­tě obce Hvozdnáp­df8 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 18.11.2020, sejmuto: 30.11.2020)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 27.11.2020p­df195 kB

Změna úředních hodin na základě usnesení vlády (vyvěše­no: 22.10.2020, sejmuto: 4.11.2020)

Úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdná do 3.11.2020p­df406 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 20.10.2020, sejmuto: 4.11.2020)

Stanove­ní přechodné úpravy provozu na poemních komunika­cíchpdf158 kB

Příloha č. 1pdf6 MB

Příloha č.2pdf5­26 kB

Změna úředních hodin na základě usnesení vlády (vyvěše­no: 9.10.2020, sejmuto: 26.10.2020)

Úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdná od 12.10. do 25.10.2020p­df407 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.10.2020, sejmuto: 4.11.2020)

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 – vyhlášení NOUZOVÉHO STAVUpdf133 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.10.2020, sejmuto: 19.10.2020)

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o p­řijetí krizového opatřeníp­df138 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.10.2020, sejmuto: 19.10.2020)

Nařízení mimořád­ného opatření Krajské hygienic­ké stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020p­df319 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.9.2020, sejmuto: 9.10.2020)

Nařízení mimořád­ného opatření Krajské hygienic­ké stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 8/2020p­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 22.9.2020, sejmuto: 8.10.2020)

Nařízení mimořád­ného opatření Krajské hygienic­ké stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 7/2020p­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 17.9.2020, sejmuto: 12.10.2020)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupi­telstev krajů a do Senátu Parlamen­tu ČRpdf53­7 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.9.2020, sejmuto: 21.9.2020)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce dne 18. 9. 2020­pdf194 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.9.2020, sejmuto: 2.11.2020)

Zlínský kraj – vyhlášení záměrup­df395 kB

příloha k záměrup­df435 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 3.9.2020, sejmuto: 21.9.2020)

Směna pozemkůp­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 3.9.2020, sejmuto: 21.9.2020)

Nařízení Krajské hygienic­ké stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 4/2020p­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 18.8.2020, sejmuto: 3.9.2020)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrskůp­df245 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 3.8.2020, sejmuto: 19.8.2020)

Stanove­ní minimál­ního počtu členů orskové volební komise pro volby do zastupi­telstev krajů a do Senátu Parlamen­tu ČRpdf19­2 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 28.7.2020, sejmuto: 2.1.2022)

Minister­stvo zeměděl­ství – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahyč­.j. 33784/2­020-MZE-16212pd­f247 kB

Příloha – seznam katastrál­ních území v nichž platíopat­ření 2. 1. až 2. 3. uvedená v opatře­ní obecné povahy č.j. 17110/2­020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020­pdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.7.2020, sejmuto: 3.8.2020)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 31. 7. 2020­pdf218 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 16.7.2020, sejmuto: 3.8.2020)

Středně­dobý výhled rozpočtu obce Hvozdná – návrhpdf­201 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 11.6.2020, sejmuto: 29.6.2020)

Nařízení č. 3/2020 o vyhlá­šení záměru zadat zpracová­ní lesních hospodář­ských osnov – Statutár­ní město Zlínpdf78 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.6.2020, sejmuto: 18.6.2020)

Veřejná vyhláška – rozhodnu­tí – stavební povolení – Odkanali­zování obce Hvozdnáp­df294 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 25.5.2020, sejmuto: 10.6.2020)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích v rámci stavby VELKOPLOŠ­NÉ VYSPRÁVKY NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI: HVOZDNÁp­df166 kB Přílohap­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 21.5.2020, sejmuto: 1.6.2020)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 29. 5. 2020­pdf236 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.5.2020, sejmuto: 1.6.2020)

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2019 – návrhpdf­2 MB

Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2019pdf­275 kB

Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu FIN2–12Mpdf4­67 kB

Příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB

Příloha č. 3b – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB

Příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB

Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce Hvozdnáp­df10 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 27.4.2020, sejmuto: 11.5.2020)

Odkanali­zování obce Hvozdná – řízení o povole­ní stavby vodního díla – oznámení o zaháje­ní řízení veřejnou vyhláškou­pdf273 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 26.4.2020, sejmuto: 28.5.2020)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ Z NEMOVI­TÝCH VĚCÍ NA ROK 2020pdf­43 kB Informa­ce ke zpřístup­nění hromadné­ho předpis­ného seznamu na daň z nemovi­tých věcí v roce 2020pdf­127 kB

Informa­ce k zasílá­ní složenek pro platby daně z nemovi­tých věcí od roku 2020pdf­148 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.4.2020, sejmuto: 30.4.2020)

Porovná­ní všech položek výpočtu (kalkula­ce) cen pro vodné a stočné za kalendář­ní rok 2019 a dosažené skutečnos­ti v témže rocepdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 7.4.2020, sejmuto: 2.1.2023)

Minister­stvo zeměděl­ství – opatření obecné povahy -ze dne 2. 4. 2020 – kůrovec­pdf259 kB Přílohap­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 31.3.2020, sejmuto: …)

Minister­stvo zeměděl­ství – Mimořádné opatření – nošení ochranných prostřed­ků dýchacích cest s vyjím­kou dětí do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavře­ném vozidle ze dne 30.3.2020p­df206 kB

Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření – prodlou­žení omezení volného pohybu osob na území ČR do dne 11.4.2020 do 6.00 ho­din ze dne 30.3.2020p­df217 kB

Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření – prodlou­žení zákazu maloobchod­ního prodeje do dne 11.4.2020 do 6.00 ho­din ze dne 30.3.2020p­df228 kB

Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření – prodlou­žení nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů ze dne 30.3.2020p­df216 kB

Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření – nařízení všem poskyto­vatelům sociálních služeb k přijí­mání nových klientů a jejich testování na COVID-19 ze dne 29.3.2020p­df198 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 27.3.2020, sejmuto: …)

Minister­stvo zdravot­nictví – mimořádné opatrře­nívyjím­ky z uzavře­ní obchodů 26.3.2020p­df1 MB

Minister­stvo zdravot­nictví – mimořádné opatření – zákaz volného pohybu osob na území ČR ze dne 23.3.2020p­df825 kB

Minister­stvo zdravot­nictví – mimořádné opatření – vyčlenění prodejní doby pro seniory a osoby ZTP/P starší 50 let ze dne 23.3.2020p­df667 kB

Zlínský kraj – rozhodnu­tí hejtmana č. 7 – regulační opatření v dopravě ze dne 26.3.2020 – koronavir­pdf72 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.3.2020, sejmuto: …)

Zlínský kraj – rozhodnu­tí hejtmana č. 6 – regulační opatření v dopravě ze dne 23.3.2020 – koronavir­pdf104 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 23.3.2020 č. 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281pdf1­11 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.3.2020, sejmuto: …)

Zlínský kraj – rozhodnu­tí hejtmana č. 5 ze dne 20.3.2020p­df42 kB

Zlínský kraj – oznámení hejtmana č. 1 ze dne 20.3.2020p­df43 kB

Minister­stvo zdravot­nictví -mimořádné opatření ze dne 19.3.2020 n­ová nákupní doba pro senioryp­df192 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 268 k z­ajištění zvýšení osobních a provozních nákladů hygienic­kých stanic a Minister­stva zdravot­nictvíp­df132 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 267 o p­řijetí krizového opatřeníp­df130 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 266 o z­rušení usnesení vlády ze dne 18.3.2020 č. 249pdf1­30 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 265 o m­imořádném opatření Minister­stva zdravot­nictví k vyčle­nění prodejní doby pro senioryp­df142 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 264 o p­řijetí krizového opatřeníp­df126 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 263 k z­abezpeče­ní nákupu a distribu­ce ochranných prostřed­ků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocně­ní COVID-19pdf13­2 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 262 o p­řijetí krizových opatřeníp­df131 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 o m­imořádném opatření Minister­stva zdravot­nictví, kterým se mění účinnost od 18.3.2020 – zákaz návštěv pacientůp­df130 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 260 o p­odpoře pro osoby samostat­ně výdělečně činné a malé střední podnika­telepdf127 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 258 o m­imořádném opatření Minister­stva zdravot­nictví k zajiš­tění lůžek, personál­ních kapacit a stanovení hygienic­ko-epidemi­ologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacien­ty s onemoc­něním COVID-19pdf13­0 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 19.3.2020, sejmuto: …)

Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření – všem osobám se zakazuje přítomnost v maloob­chodních prodejnách potravin, hygienic­kého zboží, kosmetiky a jiného drogistic­kého zboží, lékárnách a výdejnách zdravot­nických prostřed­ků, v čase mezi 10.00 a 12.00 ho­din, a to s vyjím­kou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnan­ců provozo­vatele prodejny, lékárny nebo výdejny zdravot­nických prostřed­ků nebo osob v obdob­ném poměrup­df189 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 252 o m­imořádném opatření Minister­stva zdravot­nictví – lázeňská léčebně rehabili­tační péčepdf127 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 251 o d­oporuče­ní provádět dezinfek­ci v někte­rých veřejně přístup­ných prostorechpd­f126 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 250 k z­ajištění zvýšené ochrany obyvatel – trasová­nípdf127 kB

Usnesení ze dne 18.3.2020 č. 249 o p­řijetí krizového opatřeníp­df127 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 248 o p­řijetí krizového opatřeníp­df129 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 247 o p­řijetí krizového opatření – ZÁKAZ všem osobám pohybu a pobytu na místech mimo bydliště, bez ochranných prostřed­ků dýchacích cestpdf13­1 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 246 o z­měně usnesení vlády ze dne 16.3.2020 č. 237, o záruce COVIDpdf125 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 245 k f­inanční­mu krytí nákladů vynalože­ných kapitola­mi Minister­stvo vnitra, Minister­stvo zahranič­ních věcí a Minister­stvo obrany v souvis­losti s centrál­ním nákupem ochranných prostřed­ků proti šíření nemoci COVID-19pdf13­0 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 17.3.2020 č. 243 o p­řijetí krizového opatřeníp­df128 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 17.3.2020 č. 242 o n­ařízení vlády o zákazu distribu­ce léčiv v souvis­losti s epide­mií viru SARS-CoV-2Opdf126 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 18.3.2020, sejmuto: …)

Rozhodnu­tí – NAŘÍZENÍ – zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostřed­ků dýchacích cest na území Zlínského kraje počínaje dnem 19.3.2020p­df55 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 č. 237 o z­áruce COVIDpdf212 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 17.3.2020, sejmuto: …)

Změna opatření vlády o kontro­lách na hranicích ze dne 16.3.2020d­ocx28 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 č. 238, 239, 240, 241 a sdělení MV o opravě tiskových chyb v usnese­ní vlády č. 214pdf3­48 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 16.3.2020, sejmuto: …)

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 215 o p­řijetí krizového opatření- omezení pohybu osobpdf140 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o p­řijetí krizových opatření č. 214, 215, 216, 217, 218, 219 a k zajiš­tění poskyto­vání zdravot­ních služeb poskyto­vateli zdravot­ních služeb a k zajiš­tění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu č. 220pdf1­37 kB

Vláda ČR – Opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020 – o kontro­lách na hranicíchdoc­x32 kB

Příloha opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020d­ocx27 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 203 o p­řijetí krizového opatřeníp­df352 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 204 o p­řijetí krizového opatřeníp­df364 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 205 o p­řijetí krizového opatřeníp­df291 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 206 k z­ajištění nákupu ochranných prostřed­ků a dalšího vybavení Minister­stvem zdravot­nictvíp­df283 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 207 o z­ajištění poskyto­vání péče v zaříze­ních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavupdf655 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 208 o p­řijetí krizového opatřeníp­df307 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 209 o p­řijetí krizového opatřeníp­df717 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 210 o n­ařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin­pdf260 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 211 – zákaz maloobchod­ní prodej, prodej služeb…pd­f604 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.3.2020, sejmuto: …)

Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 194 NOU­ZOVÝ STAVpdf327 kB Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 197 o d­očasném zavedení ochrany vnitřních hranicpdf616 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 198 o p­řijetí krizového opatřeníp­df658 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 199 o p­řijetí krizového opatřeníp­df411 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 200 o p­řijetí krizového opatřeníp­df639 kB

Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 201 o p­řijetí krizového opatřeníp­df635 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.3.2020, sejmuto: …)

Minister­stvo vnitra ČR – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – dočasné znovuza­vedení ochrany vnitřních hranic České republi­kydocx41 kB Příloha­docx24 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.3.2020, sejmuto: …)

Usnesení vlády České republi­ky – NOUZOVÝ STAVpdf43 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření hraniční kontrolyp­df218 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých školpdf215 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Minister­stvo zdravot­nictví – Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18.00 ho­din dne 10. 3. 2020­pdf209 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Informace pro občany o korona­virupdf480 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Krajská hygienic­ká stanice Zlínského kraje – Aktuální informace k 6. 3. 2020­pdf193 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Minister­stvo zdravot­nictví – mimořádné opatření – nařízení – osobní ochranné prostřed­kypdf214 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Minister­tvo zdravot­nictví – mimořádné opatření – nařízení pro osoby s přech­odným a trvalým pobytem pobývají­cím nebo zaměstna­ným na území ČRpdf23­1 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 6.3.2020, sejmuto: …)

COVID-19 – Krajská hygienic­ká stanice Zlínského kraje – výzva všem zařízením a provozov­nám pro výchovu a vzdělává­ní ve Zlínském krajipdf129 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 6.3.2020, sejmuto: …)

COVID –19 – Mimister­stvo zdravot­nictví – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – všem pořadate­lům hromadných akcípdf73 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 4.3.2020, sejmuto: …)

COVID-2019 – Krajská hygienic­ká stanice Zlínského kraje – výzva obyvatelů a institu­cím Zlínského krajepdf201 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 4.3.2020, sejmuto: 20.3.2020)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích z důvodu provádění prací na obnově vodovodu a kanaliza­ce v rámci stavby HVOZDNÁ – OBNOVA VODOVODU A KANALI­ZACE V UL. HLAVNÍ A ÚZKÉp­df165 kB Příloha č. 1pdf11 MB Příloha č. 2pdf265 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 3.3.2020, sejmuto: 25.3.2020)

Upozorně­ní – velkoploš­ná deratiza­ce obce Hvozdná – 11. 3., 19. 3. a 24. 3. 2020­pdf158 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 21.2.2020, sejmuto: 31.12.2023)

Úřad pro zastupo­vání státu ve věcech majetko­vých – VŹVA -podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrál­ní zákon, vlastní­kům nemovitos­tí a dalším oprávně­ným, kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitěp­df33 kB Příloha – seznamxls4 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.2.2020, sejmuto: 2.3.2020)

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice II. a III. třídy v rámci správního obvodu obce s rozší­řenou působnos­tí Zlínpdf181 kB Přílohap­df5 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.2.2020, sejmuto: 24.2.2020)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 21.2.2020p­df266 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.2.2020, sejmuto: 26.2.2020)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice II. a III. třídy a místní komunika­ce v rámci správního obvodu obce s rozší­řenou působnos­tí Zlínpdf168 kB Příloha č. 1pdf7 MB Příloha č. 2pdf4 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 6.2.2020, sejmuto: 24.2.2020)

Návrh rozpočtu obce Hvozdná na rok 2020pdf­671 kB Příloha k návrhu rozpočtu obce Hvozdná na rok 2020pdf­400 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 6.2.2020, sejmuto: 24.2.2020)

Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Hvozdná č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadů.pdf12­7 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 6.2.2020, sejmuto: 24.2.2020)

Návrh směny pozemkůp­df312 kB Přílohap­df377 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.1.2020, sejmuto: 27.2.2020)

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ře­ditelky ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df451 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.12.2019, sejmuto: 31.12.2019)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – o stano­vení systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdnáp­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.12.2019, sejmuto: 31.12.2019)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – o místním poplatku z pobytup­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.12.2019, sejmuto: 31.12.2019)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – o místním poplatku za uřívání veřejného prostran­stvípdf4 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 13.12.2019, sejmuto: 31.12.2019)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 – o místním poplatku ze psůpdf1,00­9 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 10.12.2019, sejmuto: 31.12.2022)

Minister­stvo zeměděl­ství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ pod č.j. 18918/2­019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2­019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019p­df231 kB Příloha č. 1pdf666 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.12.2019, sejmuto: 18.12.2019)

Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hvozdná, okres Zlín, příspěv­kové organiza­ce na rok 2020pdf­374 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 28.11.2019, sejmuto: 31.1.2020)

Kalkula­ce vodného a stočného na rok 2020pdf­205 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.11.2019, sejmuto: 25.11.2019)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 22.11.2019p­df290 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.11.2019, sejmuto: 25.11.2019)

Návrh směny pozemků a odprodej­pdf982 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.10.2019, sejmuto: 1.11.2019)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie dne 31.10.2019p­df365 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.10.2019, sejmuto: 25.10.2019)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích v rámci stavby – Hvozdná – obnova vodovodu a kanaliza­ce v ul. Hlavní a Úzképdf178 kB Příloha č. 1pdf4 MB Příloha č. 2pdf128 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.9.2019, sejmuto: 21.2.2020)

Úřad pro zastupo­vání státu ve věcech majetko­vých – VÝZVA podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrál­ní zákon, vlastní­kům nemovitos­tí a dalším oprávně­ným, kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitěp­df33 kB Seznam vlastní­kůxls5 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.9.2019, sejmuto: 3.1.2023)

Minister­stvo zeměděl­ství – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahyp­df195 kB Příloha č. 1pdf596 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.9.2019, sejmuto: 16.9.2019)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 13. 9. 2019­pdf212 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.8.2019, sejmuto: 2.9.2019)

Omezení provozu vodovodu a kanaliza­cepdf171 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.8.2019, sejmuto: 27.8.2019)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – konání 49. roč­níku automobi­lové soutěže Barum Czech Rally Zlínpdf193 kB Příloha č. 1 – 4pdf545 kB

Příloha č. 5 – 10pdf48­9 kB

Příloha č. 11 – 17pdf60­9 kB

Příloha – vzor povolenek­pdf54 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.7.2019, sejmuto: 22.7.2019)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 19.7.2019p­df201 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.7.2019, sejmuto: 29.7.2019)

Doručení písemnos­ti veřejnou vyhláškou­ – Tomáš Rupapdf208 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.7.2019, sejmuto: 20.7.2019)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice III/4915, místní komunka­ce – ul. Družstev­ní, Záhumeníp­df147 kB Příloha k vyhláš­cepdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.7.2019, sejmuto: 22.7.2019)

Návrh směny a odprodeje pozemku p.č. 1239/25 za p.č. 1163/2 a 1163/8p­df326 kB Přílohap­df464 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.6.2019, sejmuto: 26.6.2019)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření vyhláše­ných k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského krajepdf336 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.7.2019, sejmuto: 22.7.2019)

Vyhláše­ní záměru Obce Hvozdná změnit nájemní smlouvup­df266 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.6.2019, sejmuto: 21.6.2019)

Dražební vyhláška Langer Pavel – Usnesení o prove­dení elektro­nické dražby 20.6.2019 ve 13.00 ho­dinpdf443 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 16.5.2019, sejmuto: 27.5.2019)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 24. 5. 2019­pdf293 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.5.2019, sejmuto: 30.5.2019)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice III/4915 a na místních komunika­cích – ul. Družstev­ní a Záhumení v obci Hvozdnáp­df137 kB

Příloha k vyhláš­cepdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.5.2019, sejmuto: 27.5.2019)

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropské­ho parlamen­tu 24. a 25. 5. 2019­pdf459 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.5.2019, sejmuto: 27.5.2019)

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2018 – návrh – projedná­ní na zasedání zastupi­telstva obce 24. 5. 2019­pdf2 MB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce za rok 2018pdf­2 MB Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtup­df471 kB Příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB Příloha č. 3b – Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce za rok 2018pdf­12 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.5.2019, sejmuto: 27.5.2019)

Směna pozemku p.č. 723/28 za pozemek p.č. 717/2 v k.ú. Hvozdná – k projed­nání na zasedání zastupi­telstva obce 24. 5. 2019­pdf596 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 25.4.2019, sejmuto: 27.5.2019)

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Zlínský kraj – DAŇ Z NEMOVI­TÝCH VĚCÍpdf80 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 25.4.2019, sejmuto: 6.5.2019)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 3. 5. 2019­pdf268 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 16.4.2019, sejmuto: 3.5.2019)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice III/4913 – ul. Hlavní, místní komunika­ce včetně chodníků na ul. Hlavní v obci Hvozdnáp­df161 kB Přílohap­df425 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.4.2019, sejmuto: 25.4.2019)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do Evropské­ho parlamen­tu konaných ve dnech 24. a 25. květ­na 2019pdf­249 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.4.2019, sejmuto: 3.1.2022)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Minister­stvo zeměděl­stvípdf210 kB Přílohap­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 2.4.2019, sejmuto: 31.12.2023)

Úřad pro zastupo­vání státu ve věcech majetko­vých – výzva – vlastníci nemovis­tostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitěp­df33 kB Seznamxlsx13­7 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.3.2019, sejmuto: 15.4.2019)

Rozhodnu­tí – stavební povolení veřejnou vyhláškou­ – Komunika­ce a inž. sítě lokalita A – jižní část, Hvozdnáp­df164 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.3.2019, sejmuto: 15.4.2019)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie v pátek 12.4.2019 od 9.00 do 11.00 ho­din – ulice Boří, Fojtská, Hlavní, Hřbitov­ní, K Páleni­ci, Mikulov­ka, Myslivec­ká, Na Kopci, Nivy, Pod Hrází, Příkrá, Rybníček, Sadová, Vodní, Záhumení, Potočníp­df816 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.3.2019, sejmuto: 15.4.2019)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie v pátek 12.4.2019 od 12.00 do 14.00 ho­din – ulice Hlavní, Ke Korábku, Ke Žlebu, Nad Divadlem, Pod Školou, Záhumení, Žitnápdf793 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.3.2019, sejmuto: 2.4.2019)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření v zamoře­né oblasti – africký mor prasatpdf262 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.3.2019, sejmuto: 21.3.2019)

Pozvánka na valnou hromadu Dobrovol­ného svazku obcí – Mikrore­gionu Slušovic­ko dne 20.3.2019p­df208 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.3.2019, sejmuto: 27.3.2019)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení – mimořádná veterinár­ní opatření vyhlášená k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského krajepdf343 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.3.2019, sejmuto: 25.3.2019)

Porovná­ní všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018pdf­1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.3.2019, sejmuto: 27.3.2019)

Upozorně­ní – deratiza­ce obce Hvozdná – 14. 3., 21. 3., 26. 3. 2019­pdf118 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.2.2019, sejmuto: 18.3.2019)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice II. a III. třídy v rámci správního obvodu obce s rozší­řenou působnos­tí Zlínpdf165 kB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.2.2019, sejmuto: 15.3.2019)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 22. 2. 2019­pdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 25.2.2019, sejmuto: 13.3.2019)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření vyhláše­ných k zameze­ní šíření nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji – pachové ohradní­kypdf261 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 18.2.2019, sejmuto: 6.3.2019)

Vyrozumě­ní o možnos­ti vyjádřit se k podkla­dům rozhodnu­tí veřejnou vyhláškou­ – Komunika­ce a inž. sítě – lokalita A – jižní část, Hvozdnáp­df141 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.2.2019, sejmuto: 25.2.2019)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná v pátek 22. 2 . 2019pdf­190 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.2.2019, sejmuto: 25.2.2019)

Návrh rozpočtu na rok 2019pdf­433 kB

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2019 – investi­cepdf228 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 30.1.2019, sejmuto: 15.2.2019)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – Ve stopě Valašské zimy – Memoriál Josefa Sláčikap­df156 kB Příloha č. 1pdf615 kB Příloha č. 2pdf179 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 25.1.2019, sejmuto: 12.2.2019)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nákazy afrického moru prasat – pachové ochradní­kypdf218 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.1.2019, sejmuto: 30.1.2019)

Oznámení o zaháje­ní stavební­ho řízení veřejnou vyhláškou­ – Komunika­ce a inž. sítě – lokalita A – jižní část, Hvozdná, SO 01/J – příprava a území a SO 02/J komunika­ce a zpevněné plochyp­df136 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.1.2019, sejmuto: 25.1.2019)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice III/4913 – ul. Hlavní – Přechod pro chodce řízený světelnou signalki­zací v obci Hvozdnáp­df147 kB Přílohap­df417 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.12.2018, sejmuto: 7.1.2019)

Úplné znění nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádné veterinár­ní opatření – volně žijící zvěřpdf385 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.12.2018, sejmuto: 7.1.2019)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření – konzumace divokých prasat v zamoře­né oblastip­df381 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.12.2018, sejmuto: 28.12.2018)

Obecně závazná vyhláška obce Hvozdná č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadůp­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.12.2018, sejmuto: 28.12.2018)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce dne 29. 11. 2018­pdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.11.2018, sejmuto: 12.12.2018)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy – k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasatpdf379 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.11.2018, sejmuto: 12.12.2018)

Úplné znění nařízení Státní veterinár­ní správy – k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy moru prasat v popula­ci volně žijící zvěřepdf381 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 19.11.2018, sejmuto: 30.11.2018)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce ve čtvrtek 29. 11. 2018­pdf309 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.11.2018, sejmuto: 30.11.2018)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 – poplatek odpadyp­df231 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.11.2018, sejmuto: 30.11.2018)

Středně­dobý výhled rozpočtu Obce Hvozdná – návrhpdf­202 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.11.2018, sejmuto: 21.11.2018)

Pozvánka na valnou hromadu Mikrore­gionu Slušovic­ko 20. 11. 2018­pdf505 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.11.2018, sejmuto: 29.11.2018)

Směna pozemků p.č. 1372/2 za pozemky p.č. 1364/4, 1365/2, 1373/2p­df709 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.11.2018, sejmuto: 29.11.2018)

Směna pozemků p.č. 2071 za pozemky p.č. 1374/4 a 1374/5p­df530 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.11.2018, sejmuto: 29.11.2018)

Veřejná vyhláška doručení aktuali­zace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktuali­zace č. 2pdf133 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.11.2018, sejmuto: 27.11.2018)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice III/4915, III/4913, II/491, místní komunika­ce ul. Záhumení, Družstev­ní, U Vodoje­mu, Úzká v obci Hvozdnáp­df1 MB Příloha k vyhláš­cepdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.11.2018, sejmuto: 27.11.2018)

Výpis usnesení z ustavu­jícího zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 31.10.2018p­df872 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 17.10.2018, sejmuto: 1.11.2018)

Veřejná vyhláška – návh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cích – místní úpravy provozu na silnici III/4913 – ul. Hlavní v obci Hvozdnáp­df1 MB Přílohap­df416 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 17.10.2018, sejmuto: 1.11.2018)

Pozvánka na ustavují­cí zasedání zastupi­telstva obce 31.10.2018p­df249 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.10.2018, sejmuto: 23.10.2018)

Zápis o výsled­ku voleb do zastupi­telstva obcepdf1,01­8 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.10.2018, sejmuto: 19.10.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy č.j. SVS/201­8/115465-Z – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření k funkčnos­ti elektric­kcýh ohradní­kůpdf983 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.9.2018, sejmuto: 16.10.2018)

Výpis z usnese­ní zastupi­telstva obce Hvozdná ze zasedání dne 21. 9. 2018­pdf768 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 21.9.2018, sejmuto: 4.10.2018)

Pozvánka na zasedání valné hromady Dobrovol­ného svazku obcí – Mikrore­gionu Slušovic­ko dne 3. 10. 2018­pdf191 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.9.2018, sejmuto: 8.10.2018)

Oznámení o době a místě konání vole do zastupi­telstev obcí 5. a 6. října 2018pdf­438 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.9.2018, sejmuto: 24.9.2018)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 21. 9. 2018­pdf266 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.9.2018, sejmuto: 21.9.2018)

Usnesení – dražební vyhláška proti povinnému Langer Pavelpdf264 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.8.2018, sejmuto: 13.9.2018)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – silnice III/4913 – ul. Hlavní, Osmek, silnice č. III/4915 – ul. K Větřá­ku, Ke Kusalce, místní komunika­ce – ul. Družstev­ní, Záhumeníp­df1 MB Přílohap­df592 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.8.2018, sejmuto: 31.12.2023)

Úřad pro zastupo­vání státu ve věcech majetko­vých – výzva – aktuali­zovaný seznam vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katas­tru nemovitos­típdf33 kB

Seznamxlsx3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.8.2018, sejmuto: 12.9.2018)

Doručení písemnos­ti veřejnou vyhláškou­ – Dan Kotek

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.8.2018, sejmuto: 12.9.2018)

Doručení písemnos­ti veřejnou vyhláškou­ – Petr Klapilpdf284 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 21.8.2018, sejmuto: 6.9.2018)

Rekonstruk­ce chodníků v obci Hvozdnáp­df294 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 21.8.2018, sejmuto: 6.9.2018)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy afrického moru prasat – revitali­zace pachových ohradní­kůpdf234 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.8.2018, sejmuto: 5.9.2018)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích z důvodu konání 48. roč­níku automobi­lové soutěže Barum Czech Rally Zlínpdf1 MB Příloha č. 1pdf13 MB Příloha č. 2pdf290 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.8.2018, sejmuto: 28.8.2018)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná č. 3/2018p­df855 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.8.2018, sejmuto: 3.9.2018)

Nabídka pozemků k pronáj­mu – Státní pozemkový úřadpdf206 kB mapa k nabíd­cepdf260 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.7.2018, sejmuto: 6.8.2018)

Pozvánka na zasedání zatupitel­stva obce Hvozdná dne 3. 8. 2018­pdf142 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.6.2018, sejmuto: 27.6.2018)

Rozhodnu­tí – územní rozhodnu­tí doručová­ní veřejnou vyhláškou­ – rozhodnu­tí o umístě­ní stavby Optická síť FITx Kostelec – Štípa – Velíková – Zlín, Kostelec, Štípa, Velíkováp­df13 MB Přílohyp­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.6.2018, sejmuto: 25.6.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v území obvodu Zlínského krajepdf354 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.6.2018, sejmuto: 20.6.2018)

Nařízení Státní veterni­nární správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf444 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 29.5.2018, sejmuto: 14.6.2018)

SDĚLENÍ – obnova povrchu silnice III/4913 v úseku Hvozdná, Osmek – Ostratap­df690 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 29.5.2018, sejmuto: 14.6.2018)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – přechodná úprava provozu v rácmi stavby VELKOPLOŠ­NÉ VYSPRÁVKY NA SIL. II a III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI – SILNICE III/4913 HVOZDNÁ – OSTRATAp­df183 kB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.5.2018, sejmuto: 7.6.2018)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy – africký mor prasatpdf222 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.5.2018, sejmuto: 7.6.2018)

Úplné znění nařízení Státní veterinár­ní správy k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy afrického moru prasat v popula­ci volně žijící zvěřepdf388 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 21.5.2018, sejmuto: 6.6.2018)

Obecně závazná vyhláška obce Hvozdná č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadůp­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 18.5.2018, sejmuto: 2.6.2018)

Dotace z rozpoč­tu Zlínského kraje – Cykloare­ál Hvozdnáp­df365 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.5.2018, sejmuto: 14.6.2018)

Veřejná vyhláška doručení návrhu aktuali­zace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projedná­nípdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.5.2018, sejmuto: 21.5.2018)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 18.5.2018p­df146 kB Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2017pdf­1 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2017pdf­2 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2–12pdf47­2 kB Závěreč­ný účet – příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3b – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2017pdf­12 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.5.2018, sejmuto: 21.5.2018)

Oznámení o době a místě konání doplňova­cích voleb do Senátu Parlamen­tu České republi­kypdf418 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.4.2018, sejmuto: 29.5.2018)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – veřejná vyhláška – daň z nemovi­tých věcí na rok 2018pdf­342 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 25.4.2018, sejmuto: 11.5.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy č.j. SVS/201­8/051229-Z ze dne 25.4.2018p­df273 kB

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie dne 27.4.2018

Oznámeníp­df633 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 18.4.2018, sejmuto: 4.5.2018)

Doplnění oznámení – zahájení územního řízení – doručová­no veřejnou vyhláškou­ – Optická síť FITx Kostelec – Štípa – Velíková, Zlín, Kostelec­pdf5 MB Přílohyp­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.4.2018, sejmuto: 24.4.2018)

Oznámení o výkonu topogra­fických prací pro aktuali­zaci ZABAGED v roce 2018pdf­807 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.4.2018, sejmuto: 23.4.2018)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích silnice II. a III. třídy v rámci spráního obvodu obce s rozší­řenou působnos­tí Zlínpdf188 kB Příloha,pdf­2 MB

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie dne 25.4.2018

Oznámeníp­df348 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.3.2018, sejmuto: 6.4.2018)

Pozvánka na zasedání valné hromady Dobrovol­ného svazku obcí – Mikrore­gionu Slušovic­kopdf527 kB

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie dne 10.4.2018

Oznámeníp­df507 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.3.2018, sejmuto: 31.12.2023)

Úřad pro zastupo­vání státu ve věcech majetko­vých – Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrál­ní zákon, vlastní­kům nemovitos­tí a dalším oprávně­ným kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitě podlepdf33 kB Seznam Hvozdnáx­lsx14 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.3.2018, sejmuto: 27.3.2018)

Upozorně­ní – VELKOPLOŠ­NÁ DERATIZA­CE 15. 3., 20. 3., 26. 3. 2018­pdf257 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.2.2018, sejmuto: 16.3.2018)

Úplné znění nařízení Státní veterinár­ní správy – chovy domácích prasatpdf384 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.2.2018, sejmuto: 16.3.2018)

Úplné znění nařízení Státní veterinár­ní správy – volně žijící zvěřpdf416 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 23.2.2018, sejmuto: 13.3.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy č.j. SVS/201­8/024183-Z – kterým se mění mimořádná veterinár­ní opatření nařízena Nařízením Státní veterinár­ní správy vydaná KVS SVS pro Zlínský kraj dne 5. 2. 2018 pod č.j. SVS/201­8/017168-Z k zame­zení šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasatpdf238 kB Příloha č. 1 – mapa zamořené oblastip­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.2.2018, sejmuto: 26.2.2018)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 23. 2. 2018­pdf144 kB

Návrh rozpočtu na rok 2018pdf­478 kB

Investi­ce a opravy k návrhu rozpočtu na rok 2018pdf­214 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.2.2018, sejmuto: 8.3.2018)

Česká republi­ka – Státní pozemkový úřad – Nabídka pozemků k pronáj­mupdf93 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.2.2018, sejmuto: 22.2.2018)

Nařízení Státníve­terinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zamezeí šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasatpdf323 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.2.2018, sejmuto: 24.2.2018)

Návrh na projedná­ní směny pozemků v lokali­tě pod hřbitovem­pdf290 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 2.2.2018, sejmuto: 20.2.2018)

Informa­ce o poskyt­nutí neinves­tiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro jednotku sboru doborvol­ných hasičůp­df354 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.2.2018, sejmuto: 19.2.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v popula­ci volně žijící zvěřepdf392 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Oznámení o době a místě konání II. kola volby preziden­ta republi­kypdf353 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.1.2018, sejmuto: 30.1.2018)

Mikrore­gion Slušovic­ko – Rozpočto­vé opatření č. 3pdf60 kB Mikrore­gion Slušovic­ko – Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2018pdf­42 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji ukončení MVO k zákazu sklizněp­df268 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy č.j. SVS/201­7/108326 ve znění nařízení č.j. SVS/201­7/133666 a č.j. SVS/201­7/149683pdf2­12 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy k soupisu prasat ve Zlínském krajipdf223 kB Přílohap­df300 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.12.2017, sejmuto: 15.1.2018)

Rekonstruk­ce chodníků v obci Hvozdnáp­df444 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.12.2017, sejmuto: 15.1.2018)

Oznámení o době a místě konání volby preziden­tapdf360 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.12.2017, sejmuto: 5.1.2018)

Exekutor­ský úřad Brno – město – Exekuční příkaz – Buček Radekpdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.12.2017, sejmuto: 22.12.2017)

Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komisep­df256 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.12.2017, sejmuto: 29.12.2017)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy – povolení lovu dančí zvěřepdf231 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.12.2017, sejmuto: 20.12.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cích – místní úprava provozup­df132 kB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.12.2017, sejmuto: 19.12.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná č. 5/2017 ze dne 24.11.2017p­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.11.2017, sejmuto: 14.12.2017)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbě Preziden­ta České republi­kypdf284 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 25.11.2017, sejmuto: 25.1.2018)

Exekutor­ský úřad Zlín – Usnesení o eletro­nické dražbě – Petr Klapilpdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.11.2017, sejmuto: 8.1.2018)

Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktuali­zace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského krajepdf165 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.11.2017, sejmuto: 27.11.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 24. 11. 2017­pdf294 kB Zámysl obce Hvozdná – odprodej nemovité­ho majetkup­df278 kB Středně­dobý výhled ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df980 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hvozdná příspěv­kové organiza­ce na rok 2018pdf­458 kB Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stano­vení systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdnáp­df3 MB Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcíchpd­f3 MB Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadůp­df233 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.11.2017, sejmuto: 27.11.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf544 kB Příloha – formulář­pdf198 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 8.11.2017, sejmuto: 24.11.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Minister­stvo zeměděl­stvípdf274 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 8.11.2017, sejmuto: 24.11.2017)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy ze dne 1. 8. 2017 č.j. SVS/201­7/091405-Z k zame­zení šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf294 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.11.2017, sejmuto: 23.11.2017)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy ze dne 11. 9. 2017 pod č.j. SVS/201­7/108326-Z k zame­zení šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf293 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.11.2017, sejmuto: 1.12.2017)

Nabídka pozemků k pronáj­mu – ČR – Státní pozemkový úřadpdf90 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.10.2017, sejmuto: 31.10.2017)

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 – Změna č. 1 územní­ho plánu Hvozdnáp­df379 kB 1.Hvozdná_Zm­.č.1_OOP­pdf310 kB 2.AI_Zme­na1UPHvoz­dna_Tex­tpdf625 kB 3.BI1_Z­m1UPHvoz­dna_ZCUp­df3 MB 4.BI2_Z­m1UPHvoz­dna_Hlav­niVpdf3 MB 5.BI3_Z­m1UPHvoz­dna_VPS_VPOp­df3 MB 6.AII1_Zme­na1UPHvoz­dna_Odu­vodneni_Tex­tpdf838 kB 7.AII2_Zme­na1UPHvoz­dna_Srov­navaciTex­tpdf776 kB 8.BII1_Zm1­UPHvozdna_Ko­ordinac­niVpdf7 MB 9.BII4_Zm1­UPHvozdna_Vod­niHospo­darstvip­df2 MB 10.BII5_Zm1­UPHvozdna_Za­borZPFpdf­6 MB 11.BII6_Zm1­UPHvozdna_Sir­siVztahyp­df1,020 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.10.2017, sejmuto: 31.10.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 6. 10. 2017 č. 4/2017p­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.10.2017, sejmuto: 30.10.2017)

Pozvánka na slavnos­tní setkání zastupi­telstva obce Hvozdná u příle­žitosti 99. výro­čí vzniku samostat­ného Českoslo­venského státu dne 27. 10. 2017­pdf267 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.10.2017, sejmuto: 18.10.2017)

Pozvánka na zasedání valné hromady Mikrore­gionu Slušovic­ko 17. 10. 2017­pdf436 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.10.2017, sejmuto: 23.10.2017)

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu České republi­kypdf360 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.9.2017, sejmuto: 17.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji ze dne 26.9.2017p­df353 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.9.2017, sejmuto: 17.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 22.9.2017p­df317 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu ČR ve dnech 20. – 21.10.2017p­df791 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji ze dne 21.9.2017p­df353 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 21.9.2017p­df344 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­fných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 21.9.2017p­df316 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.9.2017, sejmuto: 9.10.2017)

Zámysl odprodeje pozemků ulice Polnípdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.9.2017, sejmuto: 9.10.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce dne 6. 10. 2017­pdf228 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.9.2017, sejmuto: 3.10.2017)

Oznámení o vysta­vení návrhu komplex­ních pozemko­vých úprav v katas­trálním území Lužkovi­ce, části katastrál­ního území Příluky u Zlína a části katastrál­ního území Hvozdnáp­df207 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.9.2017, sejmuto: 3.10.2017)

Veřejná vyhláška Minister­stva zeměděl­ství – návrh opatření obecné povahy – zastavení jiných než těžeb nahodilých, zpracová­ní těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření těžeb v lesních porostech na území ČR dřevin rodu smrk a borovicep­df223 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.9.2017, sejmuto: 29.9.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – vymezení území zákazu vstupu a pohybu osob v souvis­losti s výsky­tem afrického moru prasatpdf274 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.9.2017, sejmuto: 29.9.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – vyjímka ze zákazu lovu divokých prasatpdf392 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.9.2017, sejmuto: 21.9.2017)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu České republiky konaných ve dnech 20. – 21. října 2017pdf­201 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.9.2017, sejmuto: 19.9.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cíchpdf2 MB Příloha k veřejné vyhlášcep­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 29.8.2017, sejmuto: 14.9.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje ze dne 29. srpna 2017 č. 4 o zajiš­tění kontinu­ity řešení mimořádné událostip­df36 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.8.2017, sejmuto: 13.9.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření – vymezení zamořené oblasti – opatření v zamoře­né oblasti – podmínky a požadavky lovu v zamoře­né oblasti – zpracová­ní masa prasat divokých ulovených v zamoře­né oblastip­df378 kB Příloha č. 1 – Vzor objednáv­ky laborator­ního vyšetře­nídocx62 kB Příloha č. 2 – Vzor veterinár­ního osvědče­nípdf202 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 18.8.2017, sejmuto: 5.9.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – 47. roč­ník automobi­lové soutěže Barum Czech Rally Zlínpdf156 kB Situace dopravní­ho značeníp­df12 MB Vzory povoleníp­df197 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 17.8.2017, sejmuto: 4.9.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje č. 3 o změně krizových opatřeníp­df39 kB Příloha k rozhod­nutí hetjmana Zlínského kraje č. 3 – mapa vymezené­ho územípdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.8.2017, sejmuto: 30.8.2017)

Vodafone Czech Republic a.s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitos­ti (pozemku) č. 19179 B ze dne 3.5.2007p­df157 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.8.2017, sejmuto: 30.8.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje č. 2 o změně krizových opatřeníp­df33 kB Zákazová cedulep­df241 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.8.2017, sejmuto: 21.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf510 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.8.2017, sejmuto: 21.8.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva č. 3/2017p­df481 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.8.2017, sejmuto: 21.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření v oblasti zamořené africkým morem prasatpdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 2.8.2017, sejmuto: 18.8.2017)

Mapa lokalit, do kterých je zakázán vstup se psy, aby se nezvyšo­valo riziko šíření afrického moru prasatpdf642 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.8.2017, sejmuto: 17.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – zákaz sklizně v souvis­losti s výsky­tem afrického moru prasatpdf871 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.7.2017, sejmuto: 16.8.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje o vyhlá­šení stavu nebezpečí z důvodu nebezpečí rozšíření afrického moru prasatpdf486 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 24.7.2017, sejmuto: 9.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření – africký mor prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.7.2017, sejmuto: 31.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.7.2017, sejmuto: 31.7.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná 28. 7. 2017­pdf206 kB Směna části pozemku p.č. 1263/387 za část pozemku p.č. 1263/329 v k.ú. Hvozdnáp­df383 kB Trojstran­ná směna pozemků – lesní cestapdf503 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.7.2017, sejmuto: 19.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­ní nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.6.2017, sejmuto: 14.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.6.2017, sejmuto: 12.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 16.6.2017, sejmuto: 4.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nákazy moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.6.2017, sejmuto: 29.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 2.6.2017, sejmuto: 20.6.2017)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samospráv­ných celků, dobrovol­ných svazků obcí a regionál­ních radpdf88 kB Zpráva č. 370/201­6/IAK o výsled­ku přezkou­mání hsopoda­ření DSO Sdružení měst a obcí Východní MORavy za rok 2016pdf­3 MB Přílohap­df117 kB Rozvaha – bilancep­df100 kB Výkaz zisku a ztrátyp­df96 kB Závěreč­ný účetpdf27 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.5.2017, sejmuto: 13.6.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 2/2017p­df255 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.5.2017, sejmuto: 13.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 23.5.2017, sejmuto: 8.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského krajepdf3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 16.5.2017, sejmuto: 1.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.5.2017, sejmuto: 31.5.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.5.2017, sejmuto: 8.6.2017)

Dražební vyhláška – dražba nemovité věci dne 7. 6. 2017 – Finanční úřad pro Zlínský krajpdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.5.2017, sejmuto: 20.5.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 19. 5. 2017­pdf146 kB Rozpočto­vé opatření č. 1/2017p­df209 kB Závěreč­ný účet za rok 2016pdf­1 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2016pdf­1 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2–12 Mpdf6 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠpdf2 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3b – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠpdf1 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3c – příloha ZŠ a MŠpdf4 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření 2016pdf­10 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.4.2017, sejmuto: 30.5.2017)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – Veřejná vyhláška – daň z nemovi­tých věcí na rok 2017pdf­779 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.4.2017, sejmuto: 23.5.2017)

Veřejná vyhláška_Zm­.č.1 ÚP Hvozdná – veřejné_pro­jednáníp­df218 kB 1.Zmena_c1_­UP_Hvoz­dna_OOP­pdf191 kB 2.AI_Zme­na1UPHvoz­dna_Tex­tpdf625 kB 3.B_I1_­Zakladni­Cleneni­Uzemipdf3 MB 4.B_I2_­HlavniVy­krespdf3 MB 5.B_I3_­VPS_VPOp­df3 MB 6.AII1_Zme­na1UPHvoz­dna_Odu­vodneni_Tex­tpdf838 kB 7.AII2_Zme­na1UPHvoz­dna_Srov­navaciTex­tpdf776 kB 8.B_II1_Ko­ordinac­niVykres­pdf7 MB 9.B_II4_Tec­hInfras­truktura­VodniHos­podarstvip­df2 MB 10.B_II5_Vy­hodnoce­niZaboruP­Fpdf6 MB 11.B_II6_Vy­kresSir­sichVzta­hupdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.3.2017, sejmuto: 12.5.2017)

Usnesení – dražební vyhláškap­df219 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.3.2017, sejmuto: 19.4.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­ci – XXIII. ročník Rallysprint Kopná 2017pdf­133 kB Příloha č. 1pdf973 kB Příloha č. 2pdf224 kB Příloha č. 3pdf406 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 17.3.2017, sejmuto: 4.4.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2017 Do­brovolné­ho svazu obcí – Mikrore­gionu Slušovic­kopdf47 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.3.2017, sejmuto: 30.3.2017)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie 29. 3. 2017­pdf763 kB

Velkoploš­ná deratiza­ce obce 16. 3., 21. 3., 27. 3. 2017

Upozorně­nípdf254 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.3.2017, sejmuto: 28.3.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ného veterinár­ního opatření nařízených k zaměře­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského krajepdf431 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.3.2017, sejmuto: 22.3.2017)

Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hsopoda­ření DSO Mikrore­gionu Slušovic­ko za rok 2016pdf­1 MB Návrh závěreč­ného účtu DSO Mikrore­gionu Slušovic­ko za rok 2016pdf­1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.3.2017, sejmuto: 3.4.2017)

Nabídka pozemků SPÚ k náhrad­ním restitu­cím – katastr Hvozdnáp­df255 kB Text k nabíd­cepdf470 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.3.2017, sejmuto: 21.3.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 1/2017p­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 21.2.2017, sejmuto: 9.3.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf3 MB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.2.2017, sejmuto: 28.2.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf3 MB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.2.2017, sejmuto: 27.2.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 24. 2. 2017­pdf145 kB Rozpočto­vé opatření č. 5/2016p­df243 kB Návrh rozpočtu na rok 2017pdf­255 kB Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2017 – investice a opravyp­df225 kB Zámysl obce Hvozdná odprodej nemovité­ho majetkup­df278 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 16.12.2016, sejmuto: 3.1.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­ci – silnice III/4913­pdf2 MB Přílohap­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.12.2016, sejmuto: 28.12.2016)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 6/2016p­df968 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.11.2016, sejmuto: 10.1.2017)

Veřejná vyhláška – zveřejně­ní návrhu Změny č. 1 Územní­ho plánu Hvozdnáp­df212 kB 1.Změna ÚP Hvozdná opatření obecné povahyp­df34 kB 2.Změna ÚP Hvozdná – příloha č.1 tex­tová částpdf62­5 kB 3.BI 1 Z1 Hvozdná – ZCUpdf2 MB 4.BI 2 Z1 Hvozdná – hlavní výkrespdf2 MB 5.BI 3 Z1 Hvozdná VPS VPO Apdf2 MB 6.AII 1 Změna ÚP Hvozdná – odůvodně­ní – textová částpdf83­8 kB 7.AII 2 Změna 1 ÚP Hvozdná srovnáva­cí textpdf77­6 kB 8.BII 1 Z1 Hvozdná – koordinač­ní Vpdf5 MB 9. BII 4 Z1 Hvozdná – vodní hospodář­stvípdf2 MB 10. BII 5 Z1 Hvozdná – zábor ZPF PUPFLpdf4 MB 11. BII 6 Z1 Hvozdná – širší vztahyp­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.11.2016, sejmuto: 1.12.2016)

ROZHODNU­TÍ – územní rozhodnu­tí DORUČOVÁ­NO VEŘEJNOU VYHLÁŠKO­U – rozhodnu­tí o umístě­ní stavby – Odkanali­zování obce Hvozdnáp­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.11.2016, sejmuto: 5.12.2016)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 2. 12. 2016­pdf146 kB Návrh rozpočto­vého opatření č. 4/2016p­df293 kB Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2017pdf­321 kB Rozpočto­vý výhled 2017 – 2020pdf­208 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.11.2016, sejmuto: 29.11.2016)

Pozvánka na Valné shromáž­dění Sdružení měst a obcí Východní Moravy dne 29.11.2016p­df207 kB Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2017pdf­336 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.11.2016, sejmuto: 21.11.2016)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf2 MB Přílohyp­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 27.10.2016, sejmuto: 15.11.2016)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energiep­df275 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf1 MB Přílohap­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Usnesení o opako­vané dražbě – dražební vyhláška o prove­dení elektro­nické dražby nemovitos­tipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Usnesení o prove­dení další elektro­nické dražbyp­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 22.9.2016, sejmuto: 10.10.2016)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do zastupi­telstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016pdf­202 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 19.9.2016, sejmuto: 5.10.2016)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie 4. 10. 2016­pdf251 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.9.2016, sejmuto: 30.9.2016)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 30. 9. 2016­pdf190 kB Rozpočto­vé opatření č. 3/2016p­df297 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 8.9.2016, sejmuto: 26.9.2016)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf1 MB Přílohy k vyhláš­cepdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.9.2016, sejmuto: 2.1.2024)

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrál­ní zákon, vlastní­kům nemovitos­tí a dalším oprávně­ným, kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitěp­df33 kB Seznam vlastníků aktuali­zovaný k 1. 8. 2016­pdf232 kB


Žádosti o infor­mace podle zákona č. 106/199­9Sb

Další užitečné informace dle standardu ISVS 012/01.02


Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 27.10.2021

Odpověď na žádost o infor­mace ze dne 27.10.2021p­df346 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 6.10.2021

Odpověď na žádost o infor­mace ze dne 6.10.2021p­df289 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 1.9.2021

Odpověď na žádost o infor­mace ze dne 1.9.2021p­df284 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 26.8.2021

Odpověď na žádost o infor­mace ze dne 26.8.2021p­df136 kB

Žádost o infor­mace podaná dne 9.8.2021 a odpověď ze dne 12.8.2021

Žádost o poskyt­nutí informace podaná dne 9.8.2021p­df52 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 12.8.2021 – oznámeníp­df331 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 27.7.2021

Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 27.7.2021p­df363 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 12.7.2021

Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 12.7.2021p­df313 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 2.7.2021

Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 2.7.2021p­df403 kB

Žádost o infor­mace podaná dne 24.5.2021 a odpověď ze dne 31.5.2021

Žádost o poskyt­nutí informace podaná dne 24.5.2021p­df263 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 31.5.2021p­df260 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 31.5.2021 – oznámeníp­df684 kB

Žádost o infor­mace ze dne 19.2.2021 a odpověď ze dne 26.2.2021

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 19.2.2021p­df243 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 26.2.2021p­df683 kB

Žádost o infor­mace ze dne 21.12.2020 a odpověď ze dne 28.12.2020

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 21.12.2020p­df252 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 28.12.2021p­df675 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 2.11.2020

Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 2.11.2020p­df371 kB

Žádost o infor­mace – odpověď ze dne 14.10.2020

Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 14.10.2020p­df377 kB

Žádost o infor­mace ze dne 24.8.2020

Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 24.8.2020p­df148 kB

Žádost o infor­mace ze dne 15.5.2020

Odpověď na žádost ze dne 15.5.2020p­df322 kB


Žádost o infor­mace ze dne 2.9.2019

Odpověď na žádost ze dne 2.9.2019p­df266 kB

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 18.8.2019

Odpověď na žádost ze dne 18.8.2019p­df1 MB


Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 10.8.2017

Odpověď na žádost – sociální bydlení ze dne 10.8.2017p­df338 kB

Žádost o poskyt­nutí informace

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 5.7.2017p­df727 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 5.7.2017p­df297 kB

Žádost o infor­mace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o infor­mace ze dne 21.3.2017p­df237 kB Odpověď na žádost ze dne 21.3.2017p­df331 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobod­ném přístupu k infor­macím

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 21.2.2017p­df240 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 21.2.2017p­df1 MB


Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím ze dne 11.11.2016

Žádost o infor­mace ze dne 11.11.2016p­df263 kB Odpověď na žádost ze dne 11.11.2016p­df605 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016p­df171 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016p­df271 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p ze dne 29.4.2016

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 29.4.2016p­df390 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 29.4.2016p­df279 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobod­ném přístupu k infor­macím ze dne 1.2.2016

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 1.2.2016p­df266 kB

Odpověď na žádostpdf23­5 kB


Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 22.5.2015

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 22.5.2015p­df254 kB odpověď na žádost ze dne 22.5.2015p­df1 MB

Žádost o infor­mace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.10.2015

Žádost o infor­mace 5.10.2015p­df401 kB odpověď na žádost ze dne 5. 10. 2015­pdf1 MB

Stížnost na postup při vyřizová­ní žádosti o poskyt­nutí informace ze dne 5.10.2015

Stížnost na postup při vyřizová­ní žádosti o poskyt­nutí informace ze dne 5.10.2015p­df186 kB Odpověď na stížnost ze dne 20.11.2015p­df246 kB


Smlouvy o poskyt­nutí veřejné finanční podpory

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Sbor dobrovol­ných hasičů Hvozdnáp­df953 kB vyvěšeno: 15.4.2021, sejmuto: 15.4.2024

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotníků ve Hvozdnép­df934 kB vyvěšeno: 15.4.2021, sejmuto: 15.4.2024

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s.pdf94­5 kB vyvěšeno: 15.4.2021, sejmuto: 15.4.2024

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdnáp­df965 kB

vyvěšeno: 18.3.2020, sejmuto: 20.3.2023

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Sbor dobrovol­ných hasičů Hvozdnáp­df951 kB

vyvěšeno: 18.3.2020, sejmuto: 20.3.2023

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotníků Hvozdnáp­df970 kB

vyvěšeno: 18.3.2020, sejmuto: 20.3.2023

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s.pdf95­5 kB

vyvěšeno: 8.4.2019, sejmuto: 9.4.2022

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotníků Hvozdnáp­df974 kB

vyvěšeno: 8.4.2019, sejmuto: 9.4.2022

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotníků Hvozdnáp­df951 kB vyvěšeno: 25.4.2018, sejmuto: 26.4.2021

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s.pdf93­3 kB vyvěšeno: 25.4.2018, sejmjuto: 26.4.2021

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotníků Hvozdná, z.s.pdf76­2 kB

vyvěšeno: 10.5.2017, sejmjuto: 11.5.2020

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s..pdf76­3 kB

vyvěšeno: 10.5.2017, sejmuto: 11.5.2020

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotní­kůpdf951 kB vyvěšeno: 2. 5. 2016, sejmuto: 3. 5. 2019 Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s.pdf74­7 kB vyvěšeno: 2. 5. 2016, sejmuto: 3. 5. 2019


Veřejno­právní smlouvy

Veřejno­právní smlouva mezi Obcí Hvozdná a Statutá­ním městem Zlín – o výkonu speciál­ního stavební­ho úřadu ve věcech místních komunika­cí na území obce Hvozdnáp­df2 MB vyvěšeno: 12.10.2016, sejmuto: 14.10.2019

Veřejno­právní smlouva mezi Obcí Hvozdná a Městem Slušovice o zabez­pečení provedení zápisů údajů do informač­ního systému územní identifi­kace adres a nemovitos­tí podle zákona č. 111/2009 Sb., o zaklád­ních registrech, ve znění pozdějších předpisůp­df861 kB Rozhodnu­tí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře­ním veřejno­právní smlouvyp­df9 MB Oznámení o nabytí právní mocipdf789 kB vyvěšeno: 8.9.2015, sejmuto: 10.9.2018

Veřejno­právní smlouva mezi Statutár­ním městem Zlín a Obcí Hvozdná o sociál­ně právní ochraně dětípdf1 MB Rozhodnu­tí Krajského úřadu Zlínského kraje- udělení souhlasu s uzavře­ním veřejno­právní smlouvyp­df964 kB Oznámení o nabytí právní mocipdf694 kB vyvěšeno: 18.5.2015, sejmuto: 21.5.2018


Rozpočty a hospoda­ření


Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2021pdf­395 kB vyvěšeno: 16.12.2021, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 2/2021p­df219 kB vyvěšeno: 16.12.2021, sejmuto: po schválení nového dokumentu Závěreč­ný účet Obec Hvozdná za rok 2020pdf­2 MB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce za rok 2020pdf­270 kB Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu obce k 31.12­.2020pdf468 kB Příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB Příloha č. 3b – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obcepdf11 MB vyvěšeno: 19.7.2021, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 1/2021p­df211 kB vyvěšeno: 19.7.2021, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočet obce Hvozdná na rok 2021pdf­738 kB Vyvěšeno: 22.3.2021, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 5/2020p­df232 kB Vyvěšeno: 4.2.2021, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočet ZŠ a MŠ Hvozdná na rok 2021pdf­93 kB Vyvěšeno: 29.1.2021, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2021pdf­394 kB Vyvěšeno: 16.12.2020, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 4/2020p­df211 kB Vyvěšeno: 16.12.2020, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 3/2020p­df205 kB Vyvěšeno: 14.10.2020, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 2/2020p­df203 kB Vyvěšeno: 19.8.2020, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Středně­dobý výhled rozpočtu obce Hvozdná 2021–2024pdf­202 kB Vyvěšeno: 5.8.2020, Sejmuto: po schválení nového dokumentu

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2019pdf­2 MB

Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2019pdf­275 kB

Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu FIN2–12Mpdf4­67 kB

Příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB

Příloha č. 3b – Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB

Příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB

Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2019pdf­10 MB

vyvěšeno: 15.6.2020, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 1/2020p­df210 kB vyvěšeno: 15.6.2020, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Roupočet obce Hvozdná na rok 2020pdf­745 kB vyvěšeno: 18.3.2020, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 4/2019p­df232 kB vyvěšeno: 3.2.2020, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočet ZŠ a MŠ Hvozdná na rok 2020pdf­334 kB vyvěšeno: 15.1.2020, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2020pdf­392 kB vyvěšeno: 16.12.2019, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 3/2019p­df212 kB vyvěšeno: 16.12.2019, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 2/2019p­df210 kB vyvěšeno: 9.10.2019, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2018pdf­2 MB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2018pdf­2 MB Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu FIN2–12pdf47­1 kB Příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB Příloha č. 3b – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2018pdf­12 MB vyvěšeno: 17.6.2019, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 1/2019p­df210 kB vyvěšeno: 14.6.2019, sejmtu: po schválení nového dokumentu

Rozpočet obce Hvozdná na rok 2019pdf­221 kB vyvěšeno: 15.3.2019, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 5/2018p­df236 kB vyvěšeno: 4.2.2019, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočet ZŠ a MŠ Hvozdná na rok 2019pdf­335 kB vyvěšeno: 7. 1. 2019, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2019pdf­391 kB vyvěšeno: 17.12.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Středně­dobý výhled rozpočtu 2019 – 2022pdf­202 kB vyvěšeno: 17.12.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 4/2018p­df223 kB vyvěšeno: 17.12.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hvozdná na rok 2019pdf­337 kB vyvěšeno: 3.12.2018, sejmuto: 19.12.2018

Rozpočto­vé opatření č. 3/2018p­df202 kB vyvěšeno: 17.10.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 2/2018p­df221 kB vyvěšeno: 31.8.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2017pdf­1 MB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2017pdf­2 MB Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtup­df472 kB Příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df3 MB Příloha č. 3b – Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Příloha č. 3c – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df5 MB Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce Hvozdnáp­df12 MB vyvěšeno: 15.6.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 1/2018p­df211 kB vyvěšeno: 15.6.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu Rozpočet na rok 2018pdf­219 kB vyvěšeno: 14.3.2018, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 5/2017p­df239 kB vyvěšeno: 12.2.2018, sejmuto: 14.3.2018

Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2018pdf­323 kB vyvěšeno: 8.12.2017, sejmuto: 14.3.2018

Rozpočto­vé opatření č. 4/2017p­df207 kB vyvěšeno: 8.12.2017, sejmuto: 14.3.2018

Rozpočet ZŠ a MŠ HVOZDNÁ na rok 2018pdf­493 kB vyvěšeno: 18.12.2017, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Středně­dobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ HVOZDNÁp­df1,013 kB vyvěšeno: 18.12.2017, sejmuto: po schválení nového dokumentu

Rozpočto­vé opatření č. 3 /2017pd­f209 kB vyvěšeno: 25.10.2017, sejmuto: 14.3.2018

Rozpočto­vé opatření č. 2/2017p­df214 kB vyvěšeno: 18.8.2017, sejmuto 14.3.2018

Rozpočto­vé opatření č. 1/2017p­df209 kB vyvěšeno: 16.6.2017, sejmuto: 14.3.2018

Rozpočet na rok 2017pdf­220 kB vyvěšeno: 22.3.2017, sejmuto: 14.3.2018

Rozpočto­vý výhled 2017 – 2020pdf­197 kB vyvěšeno: 22.3.2017, sejmuto: 31.12.2020

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2016pdf­1 MB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2016pdf­1 MB Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtup­df6 MB Příloha č. 3 a) – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Příloha č. 3 b) – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df1 MB Příloha č. 3 c) – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df4 MB Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce Hvozdnáp­df10 MB

vyvěšeno: 26.5.2017, sejmuto: 30.6.2018