Odpadové hospodářství Služby a správa obce - Služby

Informace o svozu komunálního a nebezpečného odpadu. Sběrný dvůr Hvozdná.

Pravidla k Motivač­nímu a evidenční­mu systému pro odpadové hospodář­ství (MESOH) v obci Hvozdná

Pravidla k Motivač­nímu a evidenční­mu systému pro odpadové hospodář­ství (MESOH) v obci Hvozdnáp­df3 MB


Svoz komunál­ního odpadu v obci Hvozdná 2022

Svoz domovního odpadu probíhá 1× za 14 dnů, sáčkový svoz plastů probíhá 1× měsíčně, sáčkový svoz papíru 1× za 2 měsíce. Nebezpeč­né odpady odevzdá­vejte ve sběrném dvoře obce Hvozdná.

Odpad domovní plasty papír štěpková­ní
leden 4.1. 18.1. 6.1. 28.1.
únor 1.2. 15.2. 3.2. 25.2. 25.2.
březen 1.3. 15.3. 29.3. 3.3. a 31.3. 25.3.
duben 12.4. 26.4. 28.4. 23.4. 29.4.
květen 10.5. 24.5. 26.5. 27.5.
červen 7.6. 21.6. 23.6. 17.6. 24.6.
červenec 5.7. 19.7. 21.7. 29.7.
srpen 2.8. 16.8. 30.8. 18.8. 12.8. 26.8.
září 13.9. 27.9. 15.9. 23.9.
říjen 11.10. 25.10. 13.10. 7.10. 21.10.
listopad 8.11. 22.11. 10.11. 25.11.
prosinec 6.12. 20.12. 8.12. 2.12. 16.12.
V případě nepřízni­vého počasí se štěpková­ní přesouvá na následu­jící termín. Tuto službu poskytuje obec bezplat­ně. Podmínkou při štěpková­ní je spoluprá­ce osob, které si službu objedna­ly. Termín si můžete rezervo­vat na telefon­ním čísle 577 901 0­17.

Sběrný dvůr obce Hvozdná

Sběrný dvůr se nachází v těsné blízkosti Nové hasičské zbrojni­ce (sídlo fy RM GAS) na Záhumení I
mapa.

Provozní doba ve sběrném dvoře ve Hvozdné:

Středa 13.00 – 17.00 ho­din
Pátek 13.00 – 17.00 ho­din
Sobota 8.00 – 12.00 ho­din

Nový sběrný dvůr obce je v provozu od 26.5.2010.

Vznikl poměrně malý, ale technolo­gicky moderně vybavený sběrný dvůr, který bude plně vyhovovat potřebám naší ob­ce.

Zařízení SD slouží jako sběrné místo obce ke sběru odpadů kategorie ostatní a nebezpeč­ný odpad – dle příslušné vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. a dále se řídí svým Provozním řádem. Do SD bude možné odevzdá­vat celou škálu odpadů, které dosud mohly být od občanů odebírány pouze dvakrát ročně formou mobilního sběru nebezpeč­ných odpadů, který zabezpe­čovaly TS města Zlína ( pozn.: tento mobilní sběr bude i nadále v obci pokračo­vat). Prostor sběrného dvoru je osvětlen a má svoje zabezpe­čení i kamero­vý systém.

Projekto­vaná kapacita SD je maximálně 75 tun přijatých odpadů za rok. Ve SD jsou přijímány odpady od občanů obce Hvozdná a od vlastníků objektů určených k rekre­aci, kteří jsou zapojení do systému odpadové­ho hospodář­ství obce, a dále dle dohody s obcí Ostrata také od jejích občanů (zařízení SD není určeno právnic­kým osobám a fyzickým osobám oprávně­ným k podni­kání).

Zařízení SD je ve vlastnic­tví obce Hvozdná, která bude zajišťo­vat jeho provoz.

Nejběžněj­ší odpady, které jsou do SD přijímá­ny – tj. papír, papírové či lepenkové obaly, plastové, kovové a skleněné obaly, pneumati­ky, textilní odpady, zářivky, nepoužitá léčiva, baterie a akumulá­tory, kovy, objemný neskladný komunální odpad (suť jen do objemu 0.2 m³) … atd.

Zodpověd­ná osoba za provoz sběrného dvoru

Ing. Josef Říha +420 57­7 901 0­17
+420 60­4 534 8­71

Obsluha sběrného dvoru

Josef Říha +420 60­5 042 2­72

V přípa­dě, že potřebu­jete uložit větší množství odpadu, kontaktuj­te nejprve obsluhu sběrného dvo­ru.

Obec děkuje všem občanům za pochopení nutnosti třídění odpadů.