Územní plán Služby a správa obce - Obecní úřad

Územní plán Hvozdná ve znění změny č. 1 (2017)

Oznámení o vydané Změně č. 1 Územní­ho plánu Hvozdná ve smyslu § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupi­telstvo obce Hvozdná vydalo Změnu č. 1 Územní­ho plánu Hvozdná formou Opatření obecné povahy č. 1/2017, které nabylo účinnosti dne 28. 10. 2017.

Do uvedené územně plánovací dokumen­tace lze nahlížet:

  • na obci Hvozdná (včetně dokladové části)
  • na Magistrá­tu města Zlína, oddělení prostoro­vého plánová­ní, středisku územního plánování
  • na Městském úřadu Slušovi­ce, Stavebním úřadu
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavební­ho řádu

Textová částpdf69­4 kB Hlavní výkrespdf5 MB

Územní plán obce Hvozdná – 2009

Zastupi­telstvo obce Hvozdná vydalo dne 25. 6. 2009 Územní plán Hvozdná formou opatření obecné povahy, datum nabytí účinnosti opatření obecné povahy č. 1/2009 dne 16. 7. 2009. Územní plán Hvozdná – opatření obecné povahy 1/2009 je k dispo­zici:

  • na obci Hvozdná včetně dokladové dokumen­tace
  • na Městském úřadu Slušovi­ce, stavebním úřadu
  • na Magistrá­tu města Zlína, oddělení územního plánování
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavební­ho řádu

Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Hvozdná schválený obecním zastupi­telstvem dne 27. 10. 1997, včetně obecně závazné vyhlášky k němu vydané, stejně tak pozbývají platnosti všechny schválené změny tohoto územního plánu včetně obecně závazných vyhlášek k nim vydaných.

Textová částpdf54­4 kB Grafická část 1 – hlavní výkrespdf4 MB Grafická část 2 – koordinač­ní výkrespdf4 MB