Řešení životních situací Služby a správa obce - Obecní úřad

Digitální povodňový plán

www.edpp.cz/dpp/hvozdna

Podpora právní gramotnos­ti občanů

www.zakonycr.cz

Doklady

Postup při vydání občanské­ho průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republi­ky. Občan, který žádá o vydání OP, je povinen předložit vyplněnou žádost a doklady potřebné pro jeho vydání. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozdě­ji v den dovršení 15 let jeho vě­ku.

Fotogra­fie – musí odpovídat současné podobě občana, zobrazu­jíc jej v předním čelném pohledu s výškou obličejo­vé části hlavy od očí k bradě min. 13 mm. Pozadí za zobrazo­vanou osobou je bílé až světle modré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto b­arev.

Zákonná lhůta pro vyřízení občanské­ho průkazu je 30 dnů. Doklady nutné k předlo­žení k vydání občanské­ho průkazu /dále jen OP/:

1. OP pro patnácti­leté

žádost

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství)
 • přihláše­ní k trvalé­mu pobytu (+ OP zákonného zástupce)
 • 1× fotogra­fie

Pokud žadatel o 1. OP nevlastní v den podání žádosti platný cestovní pas, je nutné podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství. Tiskopisy žádosti jsou k vyzved­nutí v podatel­ně Obecního úřadu Hvozdná.

K této žádosti je nutné předložit:

 • rodný list žadatele
 • rodné listy rodičů nebo jejich oddací list
 • OP zákonného zástupce

Žádost bude postoupe­na k vyříze­ní Krajskému úřadu Zlín.

Vydání osvědčení o státním občanství České republiky pro účely vyřízení 1. občan­ského průkazu je podle zákona č.634/2­004 Sb. osvoboze­no od správního poplatku.

OP důvod: končí platnost

požádat 2 měsíce před skončením platnos­ti, nejpozdě­ji v den skončení platnosti

 • pokud se podá žádost o vydání OP po skončení platnos­ti – ukládá Magistrát města Zlína finanční postih – pokutu
 • při ztrátě nebo odcizení OP se sepisuje protokol – správní poplatek činí 100,–Kč
 • OP, rodný list, oddací list (úmrtní list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní mo­ci)
 • 1× fotogra­fii
 • při zápisu titulu – diplom
 • při zápisu manžela(-lky) a dětí do 15-ti let – rodné lis­ty

OP důvod: změna trvalého pobytu

 • OP
 • rodný list
 • oddací list (úmrtní list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní mo­ci)
 • potvrzení o změně místa TP
 • 1× fotogra­fii
 • při zápisu titulu – diplom
 • při zápisu manžela (-lky) a dětí do 15-ti let – rodné lis­ty

OP důvod: změna rodinného stavu, změna příjmení

 • OP
 • rodný list
 • oddací list (úmrtní list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní mo­ci)
 • potvrzení o změně rodinného stavu, příjmení
 • 1× fotogra­fii
 • při zápisu titulu – diplom
 • při zápisu manžela (-lky) a dětí do 15-ti let – rodné lis­ty

Postup při vydání cestovní­ho pasu:

Žádost musí být podána na MMZ

Přihláše­ní k trvalé­mu pobytu:

Je nutné předložit tyto doklady:

 1. Platný OP
 2. Matriční doklady – pokud se stěhuje z okresu do okresu (rodný list, oddací list, úmrtní list, platný rozsudek o rozvo­du)
 3. Doklad o vlastnic­tví domu (platný výpis z Katas­tru nemovitos­tí), nebo nájemní nebo darovací smlouvu,ne­bo písemný souhlas majitele bytu, domu -notářsky ověřený
 4. Pokud majitel podepíše po prokázání doklady souhlas s TP před pracovni­cí ohlašov­ny, není nutný notářsky ověřený souhlas

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Z přihlá­šení k trvalé­ho pobytu nevyplý­vají žádná práva k objektu a k vlastní­kovi nemovitos­ti. Údaj přechod­ném pobytu je od roku 2000 zr­ušen. Při změně trvalého pobytu je povinnost občana přihlásit se do 10 dnů na trvalý pobyt v místě nového bydliště.

Vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů z matrič­ních knih

Na základě zákona č.207/2­001 Sb. § 24 se vydávají matriční doklady z uzavře­ného zápisu na předepsa­ném tiskopi­se. Údaje o skuteč­nostech zapsaných v matrič­ní knize se v matrič­ním dokladu uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu. Názvy obcí a okresů nebo států se v matrič­ním dokladu uvádějí současným názvem.

Matriční úřad vydá matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy v přítom­nosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozen­cům a zplnomoc­něným zástupcům na základě písemné žádosti osobně, nebo na doručen­ku.

Žádost o vydání matriční­ho dokladu vyřizuje občan na matričním úřadě v místě jeho narození, uzavření manželství nebo úm­rtí.

Níže naleznete odkazy pro řešení různých životních situací