Informace dle zák. 106/1999 Sb. Služby a správa obce - Obecní úřad

Povinně zveřejňo­vané informace

Informa­ce podle standardu ISVS 012/01.02

1. Úplný oficiální název povinného subjektu: OBEC HVOZDNÁ
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
3. Popis organizač­ní struktury povinného subjektu: viz. Obecní úřad
4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail: OBEC HVOZDNÁ Hlavní 210, 763 10 Hvoz­dná, Telefon: +420 57­7 901 0­17, Fax: +420 57­7 901 5­73, E-mail: podatelna@hvozdna.cz
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připada­jící platby od veřejnos­ti: 1823364­95/0300 (ČSOB)
6. Identifi­kační číslo organiza­ce (IČO): 00283991
7. Daňové identifi­kační číslo (DIČ): CZ00283­991
8. Údaje o schvá­leném i uprave­ném rozpočtu: viz. Rozpočty
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informa­ce: viz. Obecní úřad
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnu­tí: v podatel­ně obecního úřadu: Hlavní 210, Hvozdná 763 10
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostře­dek proti rozhodnu­tí povinného subjektu a to včetně výslovné­ho uvedení požadav­ků, které jsou v této souvislos­ti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: písemně: OBEC HVOZDNÁ – podatel­na, Hlavní 210, Hvozdná 763 10, telefonic­ky: +420 57­7 901 0­17
12. Název přísluš­ného formulá­ře, popřípadě místo kde lze tento formulář získat: viz. Tiskopisy
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací): viz. Řešení životních situací
14. Přehled nejdůle­žitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhodu­je, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povin­nému subjektu, a to včetně informa­ce, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnu­ty k nahléd­nutí. viz. Vyhlášky a rozpočty
15. Sazebník úhrad za poskyto­vání informa­cí: dle sazebníku úhrad za poskyto­vání informací
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendář­ní roky o činnos­ti subjektu v oblasti poskyto­vání informa­cí: Za rok 2009 a 2010 byly na obec Hvozdná podány čtyři žádosti o poskyt­nutí informa­ce.
17. Seznam všech rozpočto­vých, příspěv­kových, zřizova­ných, řízených a jinýchor­ganizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidel­ně navázány na rozpočet povinného subjektu: Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, okres Zlín, příspěv­ková organiza­ce

Sazebník úhrad za poskyto­vání informa­cípdf505 kB

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019pdf­549 kB

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018pdf­549 kB

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017pdf­753 kB

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016pdf­576 kB

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015pdf­580 kB

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014pdf­579 kB