Vesnice roku 2010 Poznejte Hvozdnou

Slavnos­tní ocenění vítězů soutěže Vesnice roku 2010 Zl­ínského kraje se dnes konalo ve Hvozdné. Ceremoni­álu s bohatým kulturním a společen­ským programem se zúčastnil hejtman Stanislav Mišák a další nejvyšší předsta­vitelé Zlínského kraje, zástupci Minister­stva pro místní rozvoj, Minister­stva zeměděl­ství, Spolku pro obnovu venkova ČR a předsta­vitelé obcí Zlínského kraje, úspěšní v letoš­ním i minulých ročnících i další významní a čestní hosté. Obec Hvozdná v čele se starostou Mirosla­vem Válkem si z letoš­ního 16. roč­níku soutěže odnesla Zlatou stuhu a finanční odměnu ve výši dva miliony korun, kdy jeden milion získá přímo z rozpoč­tu Zlínského kraje a druhý milion ze státního rozpočtu.

Role moderáto­ra se ujal herec Dušan Sitek, který 25 let ve Hvozdné vedl ochotníky jako jejich umělecký šéf a nyní odchází do pražského angažmá. Slavnos­tní akt zahájil vyhláše­ním sbírky na povodněmi zničené Heřmani­ce, které mimocho­dem v roce 2006 zv­ítězily v krajském kole soutěže Vesnice roku v Liberec­kém kraji. Zastupi­telstvo Hvozdné do této sbírky, která bude o víkendu pokračo­vat i mezi občany, již dnes přispělo darem 100 tisíc korun. Odměna v soutěži Vesnice roku 2010 ná­leží i dalším obcím Zlínského kraje úspěšným v několi­ka vyhlašo­vaných kategori­ích (viz seznam všech oceněných).

„Myslím, že nemalá finanční částka, kterou Zlínský kraj pro ty nejlepší vesnice v této soutěži uvolňuje a která letos dosahuje celkové výše 2.410.000 k­orun, znamená značnou motivační pobídku. Jsem si však jist, že největší odměnou pro obce samotné je chuť občanů zapojit se do společné­ho díla. Každá samosprá­va se snaží upravovat a zdokona­lovat svou obec, a tak by se mohlo zdát, proč vlastně soutěžit. Je to o větším vyhecová­ní se a samotná soutěž je spíše jakousi třešnič­kou na dortu a také příleži­tostí setkat se a mít radost z úspěchů těch druhých. Chtěl bych poděkovat nejen starostům a zastupi­telům dnes oceněných obcí, ale všem lidem, kteří jakouko­liv měrou přispíva­jí k zvele­bování našeho venkova," vyjádřil se hejtman Zlínského kraje Stanislav Mi­šák.

„Smekám před prací odborné komise, které letos předsedal pan starosta Lidečka Vojtěch Ryza, a děkuji všem jejím členům za zodpověd­nou hodnoti­telskou práci, protože úroveň obcí se rok od roku citelně zvyšuje a vybrat ty nejlepší není v silné konkuren­ci vůbec jednoduché," dodala Milena Kovaříko­vá, krajská radní pro oblast životního prostře­dí, zeměděl­ství a rozvoje venkova. Vojtěch Ryza, který mimocho­dem letos vykonává funkci ředitele celostát­ní hodnoti­telské komise ve svém proslovu zdůraznil, že měl možnost srovnat vesnice v řadě evropských zemí s těmi českými a moravský­mi a podle něj lze žasnout nad tím, kolik práce se u nás za posledních dvacet let vykonalo. „Někdy je jen škoda, že obce neumí své úsilí dostateč­ně ukázat a prodat. Soutěž je totiž velkou reklamou a propagací života na venkově," řekl Vojtěch R­yza.

Letošního 14. roč­níku soutěže Vesnice roku 2010 se ve Zlínském kraji zúčastni­lo 27 obcí, což je o 12 více než vloni. Zapojit se mohly obce vesnické­ho charakte­ru s maximál­ním počtem 5 250 o­byvatel, které mají zpracován vlastní strategic­ký dokument zabývají­cí se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Vítěz krajského kola si zaručil postup do kola celostát­ního, které proběhne v říjnu. Vyhlašo­vateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Minister­stvo pro místní rozvoj ČR, Minister­stvo zeměděl­ství ČR.

Zdroj: Zlínský kraj

Obec Hvozdná získala Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku 2010 ve Zlínském k­raji

Slavnos­tní vyhlášení za účasti nejvyšších předsta­vitelů Zlínského kraje a členů hodnoti­telské komise se konalo v pondělí 21.června v Baťově mrakodra­pu ve Zlíně. Letošního 14. roč­níku soutěže Vesnice roku 2010 se ve Zlínském kraji zúčastni­lo 27 obcí, což je o 12 obcí více než vloni. Soutěže se mohli zúčastnit obce vesnické­ho charakte­ru s maximál­ním počtem 5 250 o­byvatel, které mají zpracován vlastní strategic­ký dokument zabývají­cí se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Odborná komise (které předsedal Ing. Vojtěch Ryza, starosta Lidečka, vítězné obce Vesnice roku České republiky v r.2008) rozhodla o rozdě­lení vítězných stuh takto: Ocenění Zlatou stuhou a finanční odměnu ve výši 2 miliony korun, kdy 1 milion korun půjde z rozpoč­tu Zlínského kraje a další milion ze státního rozpočtu, pro letošní rok získala obec Hvozdná. Modrá stuha za společen­ský život náleží obci Zašová, za činnost mládeže si odnáší Bílou stuhu obec Nedašov, Oranžovou stuhou se může pyšnit obec Francova Lhota, která byla ohodnoce­na za dobrou spoluprá­ci se zeměděl­skými subjekty. Za péči o zeleň a životní prostředí putuje Zelená stuha do Komni. I letos Zlínský kraj udělil finanční odměnu 20 tisíc korun obcím za vzorné vedení kroniky, vedení obecní knihovny, udržování lidových tradic a za nejlepší projekt ze struktu­rálních f­ondů.

„Chtěl bych poděkovat všem starostkám a starostům a jejich prostřed­nictvím také zastupi­telům obcí a všem občanům, kterým záleží na tom, aby jejich obce byly nejen pěkně upravené, ale také aby se v nich lidem dobře žilo. Soutěž letos ukázala, že výrazně roste kvalita­tivní úroveň ve všech hodnoce­ných oblastech a především ve společen­ském a spolkovém životě. S tím souvisí udržování a obnova místních tradic a obyčejů, práce s dětmi a mládeží, péče o vesnic­kou pospoli­tost i pomoc potřebným. Zcela převratně se rok od roku zlepšuje také schopnost obcí prezento­vat výsledky své práce," řekl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mi­šák.

Letošní ročník je v celos­tátním měřítku ročníkem rekordním co do počtu 361 přih­lášených obcí. Vítěz krajského kola si zaručil postup do celostát­ního klání. Jestli obec Hvozdná uspěje, to se dozvíme na slavnos­tním vyhláše­ní, které proběhne v říjnu. Nejlepší obec pak dále postupuje do soutěže Evropské pracovní společnos­ti pro rozvoj venkova o obnovu vesnice. Stejně tak vítězové ocenění v jedno­tlivých kategori­ích. Více informací k soutěži najdete na www.vesniceroku.cz. Vyhlašo­vateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Minister­stvo pro místní rozvoj ČR, Minister­stvo zeměděl­ství ČR.

Celkové pořadí, o němž rozhodla krajská hodnoti­telská ko­mise

  1. místo – Hvozdná
  2. místo – Komňa
  3. místo – Nedašov
  4. místo – Francova Lhota
  5. místo – Zašová

zdroj: www.kr-zlinsky.cz