Obec Hvozdná Poznejte Hvozdnou

Současnost v obci Hvozdná

Samostat­ná katastrál­ní obec Hvozdná leží 12 km severovýchod­ně od Zlína v nadmoř­ské výšce 333 m. Poblíž obce je rybník Argalaš­ka. Na katastrál­ní výměře 735 ha žije 1207 oby­vatel.

Původ názvu označuje obec, ležící v pestro­terénním hvozdu, obklope­nou lesy. Poprvé se Hvozdná připomíná v roce 1446. V mi­nulosti náležela k lukov­skému panství. V Hvozdné se narodil Zikmund Skyba (1909 – 1957), redaktor Práva Lidu, básník, spisova­tel a novinář. V roce 1932 aka­demický malíř a medailér Josef Hvozden­ský (†2009). V obci jsou tři kulturní památky – kaplička Sedmibo­lestné Panny Marie z roku 1870, dřevěný kříž, původně přenesený z bývalé­ho hřbitova a kamenný smírčí kříž – bez horní části. Všechny tři památky jsou umístěny poblíž silniční křižovat­ky na Osmeku. Dále je zde kostel z r. 1748 a hvozden­ský lev.

V obci je na obecním úřadě umístěna Galerie Josefa Hvozden­ského, pro kterou malíř věnoval řadu svých obrazů a medailí a je denně přístupna veřejnos­ti. Budova školy pochází z roku 1896. Pro výstavbu nových rodinných domků vytvořila obec dvě lokality. V součas­né době má obec devět bytů s pečova­telskou službou. Ve zdravotní ordinaci se střídají lékař pro dospělé a dětský lékař. V téže budově je provozo­vána rehabili­tace a tělovýchov­né zařízení. Hřiště na kopanou a dětské hřiště je ozdobou Hvozdné. V obci je nový sportovní areál – hala pro tenis a squash, tenisové kurty a koupališ­tě. Obec žije hlavně ochotnic­kým divadlem – počet členů přesahuje 126 členů a 40 dětí v „herecké příprav­ce“. Kroužek má svou budovu a jeho historie spadá až do roku 1929. Pra­videlně se účastní soutěží a přehlídek ve Vysokém nad Jizerou, Jiráskově Hronově, Zlíně, Napajedlech atd. V obci pracuje sdružení zahrádká­řů, chovatelů a myslivců, klub důchodců a specific­ky hasičů.