Víceúčelové hřiště Kultura, vzdělání a volný čas - Sport

První úvahy o vybudo­vání hřiště vznikly v průběhu roku 2003, kdy jsme jako oddíl byli požádáni zástupci volejba­listů o případ­nou spoluprá­ci při budování volejba­lového hřiště v našem areálu . Zároveň se nabízela možnost získání dotace ze Zlínské­ho kraje.

Byl vytvořen organizač­ní tým ve složení Petr Konopásek, Jiří Uhřík, Jan Hrazdira a po měsíci byl připraven projekt a žádost o dotaci zaslán na příslušná místa. Bohužel se zamítavým stanovis­kem. To ovšem neodradi­lo naši snahu o reali­zaci projektu a totéž jsme udělali o rok později.

I když situace vypadala nadějně, bylo nám sděleno, že dotační částku obdržíme avšak v polovič­ní hodnotě 230 TKč, než byla požadova­ná částka 560TKč, na což jsme po dohodě přistou­pili. Upozorňu­ji, že se bavíme o hřišti pouze na volejbal. Smlouva o dotaci byla podepsá­na, přislíben finanční a materiál­ní příspěvek obce, dohodnuty sponzor­ské dary a zbývalo jenom celé hřiště postavit. V lednu 2005 bylo zahájeno výběrové řízení na povrch. Bylo poptáno 5 firem s nichž vítězně vyšla zlínská Funny sport, která nabídla bezkonku­renční cenu na povrch a vybavení hřiště.

Po dlouhých jednání a výpočtech jsme se dohodli vybudovat hřiště skutečně víceúče­lové, tzn. téměř dvojnásob­ně větší. V dubnu byly zahájeny první zemní práce, koncem května již stálo oplocení, byly vybudová­ny zídky. Následo­vala nekonečná zemní úprava podloží hřiště, kdy téměř ručně, byly navozeny tuny kameniva, včetně úpravy rovinnos­ti, vybetono­vány patky pro sloupky na sítě.

Tyto práce byly ukončeny v polovi­ně září a mohli jsme hlásit firmě Funny sport připrave­nost podkladu pro položení umělého trávníku.

Začátkem října bylo dílo předáno do užívání. Jenom krátce se zmíním o finan­cování projektu. Víceúče­lové hřiště má hodnotu cca 2 mio Kč. Bylo vybudová­no svépomocí za celkovou částku 1mio 014TKč. Projekt byl financo­ván ze zdrojů:

  • 39% – sponzor­ské příspěvky a dary
  • 23% – Zlínský kraj
  • 38% – Obec Hvozdná

Myslíme si, že se jedná o výjimeč­nost, jakým způsobem byla stavba na dnešní poměry realizo­vána. Jedná se totiž o nekomer­ční zařízení, které bude sloužit všem, převážně našim dětem a mládeži. Vážím si perfektní spoluprá­ce organizač­ního týmu, s jakým nasazením vstupoval do všech činností, včetně organiza­ce brigád a všech pomocných prací kolem hřiště, vážím si a děkuji všem brigádní­kům, kteří ve svém volném čase nastupo­vali, když bylo třeba, v horkých letních měsících k lopatě na úpravě podloží, nebo k natírá­ní a montáži mantine­lů, místo odpočinku u vody.

Děkuji všem sponzorům za poskytnu­tí nemalých finančních částek, zástupcům Obce Hvozdná za finanční i materi­ální spoluprá­ci, Zlínskému kraji za poskytnu­tí dotace. Jmenovitě chci poděkovat panu Konopás­kovi a Uhříkovi za nadstan­dardní aktivity v průběhu realizace projektu.

Regenera­ce „umělky“ v areálu SK Hvozdná

Je to již 11 let, kdy jsme slavnos­tně otevírali víceúče­lové hřiště – „umělku“ na hřišti na Osmeku. Tato plocha za těchto dlouhých 11 let zažila mnoho sportov­ních klání a mnoho místních sportovců ji rádo využívá. Nastal ovšem čas, kdy i umělý povrch potřebuje generál­ku. Povrch hrací plochy byl zanesen prachem, pylem, plocha byla udusána a tvrdá, nefungo­val přirozený průsak, po dešti se tvořily louže. A nejen povrch. Na brankách i sítích se projevil zub času a také potřebují opravu či výměnu. Byly poptány speciali­zované firmy k reali­zaci regenera­ce tohoto umělého povrchu hrací plochy.

Samotnou realizaci provedla firma Gold Return s.r.o. a spočívala v násle­dujících krocích:

  • kompletní vymytí celého povrchu plochy tlakovou vodou
  • celoploš­ná strojní hloubková regenera­ce speciální technolo­gií pro umělé trávníky Redexim-ELIMINA­TOR
  • odstraně­ní mechů, pylů, spadu a ostatních vnesených nečistot spojená s celko­vou výměnou křemiči­tého vsy­pu
  • zásadní hloubkové uvolnění a vzpřímení struktury vláken umělého trávníku (provzduš­nění + změkčení sportov­ního povrchu, zvýšení průtočnos­ti srážkové vo­dy)
  • revize spojů a lajnování vč. lepení případných nesoudržnos­tí
  • preventiv­ní chemické ošetření proti vzrůstu mechů a plevelů
  • strojní aplikace nového vnitřního vsypu ( cca 9 tun – kř. písek ST 03/08) se zakartá­čováním a vyrovná­ním do řádné nivelety pln­ění

Práce byly zahájeny v dubnu 2016 a ukončeny 10.5.2016.

Celkové náklady:

Regenera­ce plochy – 77.440,– Kč – Gold Return s.r.o.

Oprava branek – 6.400,– Kč – stolařství Ivo Juřík

Sítě (záchytné a brankové), speciální smeták a pomocný materiál – 16.000,– Kč

Celá akce byla financo­vána z polovi­ny prostřed­ky SK Hvozdná a z polovi­ny Obcí Hvozdná z financí obdržených ze státního rozpočtu z loterij­ních činností.

„Umělka“ je již v plném provozu a věříme, že bude sloužit všem vyznava­čům míčových sportů alespoň dalších deset le­t.

Jan Hrazdira Předseda SK Hvozdná Provozní řád hřištěp­df78 kB