SK Hvozdná Kultura, vzdělání a volný čas - Sport

Založen 1934. SK Hvozdná – sportovní, fotbalový klub, který v současné době sdružuje 141 členů, z toho 60 z řad dětí a mládeže. SK má 4 mužstva (muži, dorost, žáci a mladší žáci). Je členem FAČR (fotbalové asociace ČR) a ČUS (České unie sportu). SK Hvozdná je vlastníkem sportovního areálu na Osmeku.

 • velké fotbalové hřiště s automa­tickým závlaho­vým systémem
 • víceúče­lové hřiště s umělou trávou vybavené umělým osvětle­ním
 • budovu kabin – kancelář a šatny
 • společen­ský areál pro pořádání kulturních, společen­ských ak­cí

Adresa SK Hvozdná, z.s.
Osmek 444, 763 10 Hvoz­dná
IČO 48473782
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajské­ho soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 713
Bankovní spojení Poštovní spořitel­na, č.ú. 2519615­94/0300
Telefon +420 73­1 450 8­78
+420 60­2 861 1­68
E- mail jhrazdira@volny.cz
msovadina@volny.cz

Podporují nás


Plánované kulturní akce na fotbalo­vém hřišti v roce 2019

30. dubna ALKEHOL, TRAKTOR, Kosovci (Pálení čaroděj­nic) – pořadatel Ing. Ko­tek
9. června Dětský den – pořadatel Obec Hvozdná (od 14.00)
15. čer­vna AKCENT – pořadatel Ing. Kotek
21. čer­vna TALENTMÁ­NIE 2019 /SRPŠ Hvozdná/
29. čer­vna FOCUS – pořadatel Ing. Kotek
19. čer­vence FOCUS – pořadatel Ing. Kotek
2. srpna REFLEXY – pořadatel Ing. Kotek
17. srpna Jiří Březík na Osmeku (recitál s hosty) – pořadatel Valašský ná­zor
31. srpna FOCUS – (Ukončení prázdnin) – pořadatel Ing. Kotek
27. září FOCUS (Babí leto) – pořadatel Ing. Kotek

Kalendář obsazenos­ti areálu SK Hvozdnáx­lsx50 kB


TJ Sokol / SK Hvozdná – minulost a současnos­t – návrat k tradici

Vše se původně mělo odehrát k 80. vý­ročí založení klubu v roce 2014, ale vzhledem k legis­lativním změnám (nový občanský zákoník) se vše posunulo o dva roky později.

Vznikem nového občanské­ho zákoníku bylo nutné vytvořit nové stanovy spolku. Z toho důvodu na návrh výkonného výboru byla na valné hromadě v únoru 2016 sc­hválena také změna názvu spolku na SK Hvozdná, z.s. se sídlem na adrese Osmek 444 (budova kabin) a tento název byl zanesen do stanov SK.

Tímto se pak fotbalový klub ve Hvozdné po mnoha získává název, tak jak byl vytvořen zaklada­teli klubu v roce 193­4.

Krátce pohled do kronik klubu – založení SK Hvozdná a také dočasný zánik tohoto náz­vu.

Vznik a historie sportov­ního klubu SK Hvozdná

Organizo­vání a hlavně provozo­vání sportu v naší obci dochází v údobí, kdy okolní obce již tuto činnost provozu­jí. Slušovi­ce, Březová Kostelec, Fryšták, Štípa. Zkoušelo se to i u nás, avšak založit skutečný sportovní klub se podařilo několika nadšencům z Kroužku divadel­ních ochotníků až toho památného dne 9. srpna 1934, kdy ve 20 hodin v sále Kroužku se začala psát historie tělovýcho­vy v naší obci . Stojí zat citovat první zápis této schůze, který pořídil tehdy nově zvolený jednatel klubu Josef Hefka. Ustavují­cí schůze SK Hvozdná dne 9. srpna 1934 v 8­. hod. večer v sále Kroužku. Schůze tato odbývala se za přítomnos­ti jednoho delegáta Hanácké fotbalové župy (p. Součka) a 53 zájem­ců a příznivců sportu.

I. Schůzi zahájil předseda kroužku divadel­ních ochotníků Josef Bednařík. II. Delegát Hanácké fotbalové župy p. souček promluvil o významu sportu a zdůraznil, aby hráči chovali se k sobě kamarád­sky a na hřištích, aby nebylo hádky a jiných nedorozu­mění. III. Ujednáno pro počátek provozo­vat prozatím jen fotbal, další jako běh, plavání, volejbal a jiné sporty, které směřují k výchově mládeže, zavedou se až bude míti klub vlastní hřiště. IV. Pak bylo přikroče­no k volbám, které se konaly aklamací. Za předsedu SK Hvozdná zvolen Josef Bednařík.

Josef Bednařík, první předseda SK Hvozdná

Místopřed­seda: František Grégr st. Jednatel: Josef Hefka Pokladník: Emil Vodák Matrikář:: Vojtěch Sokol Zapisova­tel: Vojtěch Sokol Hospodář: František Divila Hospodář: Antonín Křižka ml. Zástupce společen­ského odboru: Josef Navrátil Revizoři účtů: Jan Polepil, Václav M­olák

Klubová barva navržena zelenobí­lá a jednohlas­ně schvále­na.

Zapsal: Josef Hefka t.č. jednatel Nu a tak začíná dlouhá cesta sportov­ních úspěchů i neúspěchů, které jsme v naší obci prožívali a prožívá­me. Ze skromných začátků, kdy bylo třeba každé koruny na zajištění potřebné­ho inventáře se pozvolna rodilo hnutí, které obstálo i vtěch nejsloži­tějších dobách pro naši obec, ale i pro celý národ. Ale nechejme mluvit historii. Další schůze 16.8.1934 b­yla opět členská, zúčastni­lo se jí 50 nově získaných členů, kteří byli příjímáni azapsáni do seznamu klubu podle pořadových čísel přihlášek. Klub byl založen a nastala úporná práce výboru se zajišťo­váním potřebných rekvizit, organizo­vání přátelských utkání asamozřej­mě to nejdůle­žitější co sportovní klub potřebu­je – hřiště. Dalo to hodně úsilí pronajat pozemek, avšak i toto se podařilo.

Slavnos­tní zahájení činnosti

Cituji ze zápisu Josefa Hefky:

V neděli 14.10.1934 b­yla uspořádá­na slavnost zahájení sportovní činnosti Sportov­ního klubu S.K. Hvozdná. Slavnosti se zúčastni­ly kluby S.K. Želecho­vice, S.K. Kostelec. Sraz byl v sále Kroužku, odkud se pak šlo s hudbou na nové hřiště. Všechna mužstva byla oblečena v dresech. Na hřišti byla zahrána státní hymna a vztyčeny státní a klubovní vlajky. Předseda přivítal přítomné a předal slovo řídícímu Molákovi, který promluvil o významu sportu. Jeho řeč se přítomným velmi líbila a byla odměněna bouřlivým potleskem. Dále promluvil člen S.K. Želecho­vice p. Koudelka. Tolik ze zápisu.

A tak po slavnos­tním zahájení mohli mladí sportovci ve Hvozdné využívat hřiště k přípra­vě na to co je čekalo a to zahájení pravidel­ných soutěží v okrese. Až dosud byla všechna utkání přátelská a odehrála se na cizích hřištích. Prvním sponzorem v histo­rii klubu se stal SK Baťa Zlín, který pro rozvoj klubu věnoval 11 dresů, 11 párů kopaček a míč. Mezi členy byla okamžitě provedena sbírka na zakoupení dalšího vybavení. Pravidel­nost ve schůzova­cí činnosti klubu je až obdivuhod­ná. Schůze výboru se konala každý týden v pondělí a první pondělí v měsíci členská schůze.

V roce 1936 do­chází k prvním změnám ve složení výboru. Předsedou se stává Josef Hef­ka.

Josef Hefka, nejoběta­věší pracovník SK Hvozdná

Místopřed­seda: František Grégr Jednatel: Karel Richter Pokladník: Antonín Baran Matrikář: Jindřich K­rejčí

Proč došlo k tak radikál­ním změnám ve složení výboru se ze zápisů nedovídá­me. Avšak tyto změny nebyly v roce 1936 pos­lední. V dubnu pokládá funkci jednatel Karel Richter a v květnu funkci předsedy Josef Hefka. Nově zvoleni byli předseda František Grégr a jednatel Antonín Hlaváč. Zvýšil se počet členů na 93.

Nástup absolven­tů Baťovy školy práce

10.ledna 1937 se v hostin­ci u Sálíků sešla výroční schůze, která hodnotila práci za rok 1936 a zvolila nový výbor klubu. Dochází opět ke změnám ve vedení klubu, ovšem ne tak významným. Zároveň dochází k výměně hráčského kádru. Díky absolven­tům BŠ, které do Hvozdné přivedl František Trunkát a Josef Hefka dochází k proni­kavému vzestupu výkonnos­ti fotbalo­vého mužstva a mnozí z nich zůstali po dlouhou dobu věrni klubu i obci.

Úroveň hry se zlepšila a tak se ve Hvozdné začíná hovořit o novém hřišti. Konkrétní podobu tato myšlenka dostává na výroční schůzi 16.1.1938, kde se hovoří: " Klub bude po žních v létě 1938 po­řizovat nové hřiště na obecním pozemku i Hájků". Na této schůzi byl zvolen nový výbor, který kromě organiza­ce měl uskuteč­nit i tuto velkou myšlenku tj. vybudovat nové velké hřiště. Řídící učitel V. Molák dovršil životní jubileum 50 let a při této příleži­tosti mu bylo uděleno čestné členství.

Léta okupace

V roce 1940 byl zvolen novým předsedou SK Josef Zapletal, sekretá­řem klubu p. František Krušina. V listo­padu t.r. jsou ve škole zatčeni gestapem řídící učitel Václav Molák a učitel František Krušina. Nemilos­rdné důsledky II.světo­vé války se tímto v naší obci začaly projevo­vat. Na lidi dopadla tíseň a strach z dalšího vývoje okupace. Rok 1944 byl 10. výro­čím od založení klubu, avšak doba války nedala těmto oslavám žádný prostor. Na hřišti bybylo dokončeno oplocení, postaveny nové branky a kabiny.

Vznik TJ Sokol Hvozdná

Další významná etapa rozvoje naší tělovýcho­vy a sportu se datuje k 13. Břez­nu 1946, kdy byla založena tělocvič­ná jednota Sokol Hvozdná. Na ustavují­cí schůzi byli do jeho čela zvoleni:

Ludvík Machalí­ček starosta Antonín Sokol místosta­rosta Ladislav Mlčák jednatel Frantšek Vodák pokladník Ladislav Lacina vzdělava­tel Rudolf Dratva náčelník Růžena Navráti­lová náčelnice

Začátkem roku 1948 do­chází k utvoře­ní samostat­ného spolku tělocvič­né jednoty Sokol. V únoru dochází ke komunis­tickému puči a tím politické ovzduší silně narušuje společné sportovní úsilí. XI. všesokol­ský slet se koná ve znamení zklamání a nejistoty o další existenci Později dochází ke sloučení tělocvič­né jednoty Orel a SK Hvozdná do jedné organiza­ce s názvem Tělovýchov­ná jednota Sokol Hvozdná.

Od roku 1957 se oddíl kopané se stává dominan­tní silou naší TJ a nepřetrži­tě se zúčastňu­je okresních soutěží. V roce 1959 vyh­rává I. mužstvo soutěž II. třídy bez jediné porážky s impozan­tním skóre 83:13 a postupuje do I.B třídy. V této soutěži se umístnilo na 5. místě tabulky. Následná reorgani­zace soutěží umožnila družstvu v roce 1960 pos­toupit z tohoto postu do I.A tří­dy, ve které působíme pouze jeden rok. Soutěž je nad síly nezkuše­ného mužstva a po opětovné reorgani­zaci mužstvo sestupuje do okresních soutěží ve kterých setrvalo až do nedávné minulos­ti.

Z nedale­ké minulosti po současnost

V roce 1999 doš­lo ke změnám ve vedení TJ. Mužstvo mužů se v tu dobu krčilo na posledních místech tabulky okresního přeboru. Cílem toho ročníku bylo soutěž udržet. To se podařilo a začala práce s budová­ním nového mužstva pro příští sezónu. Byl angažován zkušený trenér Petr Janečka, bývalý reprezen­tant. Mužstvo v soutěž­ním ročníku 1999/2000 hrálo v popředí tabulky OP, ale až nepovede­ný závěr je odsunul na konečné osmé místo. Do nové sezóny 2000/2001 vstoupilo s novým trenérem Josefem Hradilem. Bylo nastarto­váno nejúspěš­nější období Hvozden­ského fotbalu v celé jeho dlouhole­té historii.

Mužstvo jelo jako válec a vyhrálo okresní přebor a po mnoha letech postoupi­lo do krajské soutěže. V násle­dujícím ročníku 2001/2002 namísto ustraše­ného nováčka se z mužstva stal postrach všech soupeřů a jen málo štěstí zabránilo mužstvu k postupu do I.A tří­dy. V ročníku 2002/2003 patří mužstvo ke špičce soutěže, hraje v popředí tabulky a končí na druhém místě za suverénem soutěže RAK Provodov. Co se nepovedlo loni, podařilo se další rok. Ročník 2003/2004 se zapíše jako nejúspěš­nější rok v celé sportovní historii TJ Sokol Hvozdná. Mužstvo pod vedením trenéra Josefa Hradila vyhrálo vůbec poprvé v histo­rii I.B třídu Zlínského kraje a postupuje do I.A tří­dy, kterou hraje ještě další tři roky. Generace úspěšných hráčů však nebyla nahrazena novými mladými. Proto výkonnost dospělé kategorie se dostala až na nejnižší soutěžní úroveň, tedy IV. tří­du.

To však nemusí být jev dlouhodo­bý, protože strategie klubu je výchova vlastních hráčů. Klub se stará o doros­tenecké mužstvo, kde je v součas­né době 20 hráčů pod vedením Mgr. Postavy, kteří hrají okresní přebor dorostu a 40 hráčů žákovské kategorie od 5 do 15 let, kteří se také účastní okresních soutěží.

Výkonný výbor:

Jan Hrazdira, současný předseda SK Hvozdná

Členové:

 • Karel Chromek
 • Ing. Miroslav Sovadina ml.
 • Jiří Uhřík
 • Jan Vykopal

Klub tak navazuje na tradici vzniku a opětovně se vrací k původ­nímu názvu SK, který byl nuceně změněn v roce 1948. Od 29.3.2016, kdy byl spolek zapsán ve spolkovém rejstří­ku, tak může oficiálně znova používat tradiční a historic­ký název SK Hvozdná. Za dobu několika­leté existence fotbalu v obci, která čítá více jak 1200 oby­vatel, vyrostli na hřišti ve Hvozdné hráči, kteří našli uplatnění i v nej­vyšších soutěžích:

 • František Langer – Baťa Zlín (TJ Gottwal­dov)
 • Jaroslav Šmigura – TJ Gottwal­dov, RH Brno, Zbrojov­ka Vsetín
 • Petr Březík – TJ Gottwal­dov, Dukla Praha, Zbrojov­ka Vsetín
 • Zdeněk Šmigura – Gumárně Púchov
 • Luděk Machalí­ček – TJ Gottwal­dov

Odkazy na zajímavé weby:

Výsledky a informace z dění ve fotbale: https://is.fotbal.cz

Informač­ní systém FAČR: http://ofszlin.cz/


Areál TJ Sokol Hvozdná

Pro zobrazení tohoto obsahu je třeba Flash plug-in.

Fotbalové hřiště

Pro zobrazení tohoto obsahu je třeba Flash plug-in.