Myslivecký spolek Kultura, vzdělání a volný čas - Oddíly a spolky

Myslivecký spolek Vrchovina Hvozdná je spolek dle nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.) účinného od 01.01.2014 ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě Hvozdná pronajaté od Honebního společenstva Hvozdná.

Myslivec­ký spolek „Vrchovi­na“

Myslivec­ká č.ev. 38
763 10 Hvoz­dná
IČ: 48472964

Myslivec­ká aktivita je jedním z ušlechti­lých koníčků, starají­cích se o zvěř v příro­dě. Zájmem každého myslivce je ve své honitbě sledovat stav zvěře, zajišťo­vat krmení a samozřej­mě se věnovat lovu zvěře podle všech pravidel a regulí.

MS Hvozdná obhospo­dařuje honitbu o původní výměře 652 ha, kterou má pronajatu od Honebního společen­stva Hvozdná. Výměra honitby se každoroč­ně snižuje záborem půdy pro novou výstavbu a také intenziv­nějším využívá­ním pro jiné úče­ly.

Myslivec­ký spolek Hvozdná má 13 členů.

5 členný výbor

 • Štěpán Gavenda – předseda
 • Jaroslav Strnadel – místopřed­seda
 • Mgr. Jiří Motýl – jednatel
 • Michal Vašek – myslivec­ký hospodář
 • Jaroslav Motýl – finanční hospodář

Kontrolní komise

 • Josef Berger – předseda
 • Miroslav Válek – člen
 • Jiří Kadlčák – člen

Činnost spolku

 1. Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivos­ti v najaté honitbě v souladu se schvále­ným plánem myslivec­kého hospoda­ření a lovu a veřejně prospěšná činnost. Výkon práva myslivos­ti v honitbě se řídí přísluš­nými právními předpisy, rozhodnu­tími, pokyny přísluš­ných správních orgánů a podmínka­mi nájemní smlouvy.
 2. Spolek plní své hlavní poslání směřující k zvele­bování myslivos­ti, zejména tím, že:
  • zajišťuje a zlepšuje životní prostředí (revita­lizace krajiny),
  • zajišťuje a zlepšuje životní prostředí zvěře
  • zajišťuje veřejnou propagací myslivos­ti a ochrany přírody, zejména pořádáním kulturních a společen­ských ak­cí
  • působí na soustavný růst odborné a společen­ské úrovně svých členů, dbá o zacho­vání myslivec­kých zvyků a tradic
  • rozšiřuje zájmové využití svých členů
  • seznamuje mládež s mysli­vostí a ochranou přírody
  • provádí praktic­kou část přípravy uchazečů o první lovecký lís­tek
  • zajišťuje a organizu­je rozvoj myslivec­ké kynologi­e, zejména zabezpe­čením chovu, výcviku a použití lovecky upotřebi­telných p­sů
  • zajišťuje a organizu­je rozvoj loveckého střelec­tví, zejména pečuje o bezpeč­nost v zachá­zení s lovec­kými zbraněmi
  • zajišťuje a organizu­je rozvoj myslivec­ké organiza­ce a honebního společen­ství
  • zajišťuje chov, vypouště­ní, ochranu zvěře a péči o ni
  • zajišťuje odpovída­jící veterinár­ní opatření dle přísluš­ných právních předpisů a pokynů veterinár­ních or­gánů
  • může pro činnost využívat státních i jiných dotačních programů

Historie a vznik myslivec­kého sdružení Hvozdná

Myslivec­ká společnost Hvozdná získala pronájem honitby 25.5.1948­. V ten­to den byl zvolen honební výbor, který ukončil pachtovní smlouvu pana Bohuslava Laciny uzavřenou v roce 1944. Byl proveden pronájem honitby místním občanům, kteří založili myslivec­kou společnost Hvozdná ve složení:

Josef Langer Hvozdná 62 předseda
Vladimír Ries Hvozdná 29 místopřed­seda
František Šošolík Hvozdná 7  
Richard Ries Hvozdná 200 jednatel
František Bednařík Hvozdná 166 pokladník
Eduard Muller Hvozdná 41 hospodář
Alois Pekař Hvozdná 10 revizor
Jan Šenkyřík Hvozdná 50 revizor

Myslivec­ká společnost byla již od počátku velmi aktivní složkou v obci. Neměla ale vlastní základnu pro organizač­ní a společen­skou činnost. V roce 1961 se myslivci rozhodli k vybudo­vání myslivec­ké chaty a přilehlé­ho areálu. Vlastní stavba byla zahájena 1.5.1961­. Všechno bylo postaveno vlastními silami.Čle­nové MS a jejich obětaví příznivci odpraco­vali bezplatně 2510 ho­din. Členové i nečle­nové přispěli finanční­mi půjčkami, které byly evidovány v poklad­ně MS a později vráceny. 28.7.1962 b­ylo uspořádá­no slavnos­tní otevření chaty nazvané ,,Lovka". V kronice MS je k této události zapsáno: ,,Až my jeden každý z nás odejdem z řad myslivos­ti, přáli bychom si každý, by si naši nástupci vážili tohoto díla, poněvadž i oni budou se chtít pobavit v přírodě u vody v chatě Lov­ce.

V roce 1963 byla adminis­trativním zásahem část honitby ,,kosova" odtržena a přiřazena k honitbě na Příluky. Zpět se tuto část honitby podařilo získat až v roce 199­2.

Myslivci patří po celou dobu k aktiv­ním sdružením v obci Hvozdná i po stránce pořádání veřejných společen­ských událostí. V roce 1964 vz­nikla tradice v pořádá­ní benátských nocí u rybní­ka, filmových festiva­lů, veřejných střelec­kých akcí. K tomuto účelu byl dobudován celý myslivec­ký areál, do kterého patří např. terasové taneční kolo. Duší a hlavním organizá­torem loveckého střelec­tví MS Hvozdná je po celou dobu pan Antonín Juřík (Hvozdná 120). Pod jeho vedením se stali členové MS vynikají­cími reprezen­tanty na střelec­kých závodech pořádaný­mi myslivec­kým svazem.

Loveckou kynologi­i – chov a výcvik loveckých psů – zajišťo­val pan Eduard Hrabal. Ten nás zastupo­val v okresní kynologic­ké komisi. Za svůj život vychoval a vycvičil hodně vynikají­cích loveckých psů. Podílel se na organiza­ci kynologie v okrese Zlí­n.

V rámci snahy o zvětšo­vání výměr honiteb byla v roce 1981 sl­oučena honitba Hvozdná z honit­bou Veselá – Klečůvka (1260 ha, 35 členů). Tak vznikla větší členská základna, sdružení bylo aktivněj­ší, i když organizač­ně náročněj­ší. Byl zaveden odchov a vypouště­ní bažantů, divokých kachen. Při naplňová­ní záměrů byla větší účast širší členské základny zárukou většího úspěchu. V roce 1991 se honitby rozdělily znovu podle katastrů ob­cí.

Složení členské základny se v průběhu ubíhají­cích let měnilo. Zakláda­jící členové umírají a na jejich místa přicháze­jí noví. Tradicí MS se stalo, že všem zemřelým členům MS jsou se souhlasem pozůstalé rodiny pořádány tzv. myslivec­ké pohřby, za účasti všech členů MS v mysli­veckých oblecích.

Změnou vlastníc­kých vztahů k půdě byla zrušena střelnice MS Hvozdná vybudová­na na cizích pozemcích. Ke zdokono­lování střelecké dovednos­ti a bezpečné­ho zacházení se zbraní je využívaná střelnice OMS Zlín – Vršava

Hlavní základnou pro činnost MS Hvozdná je chata Lovka a přilehlý areál, které jsou ve vlastníc­tví MS Vrchovina- Hvozdná včetně pozemků. 

Myslivec­ké desatero

 1. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivec­ké zvyky káží a jak jsi v nich vychová­ván a poučen by­l!
 2. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!
 3. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!
 4. Pamatuj, že příroda není střelni­ce, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!
 5. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovíva­vý! Buď však opatrný!
 6. Neber na lehkou váhu svou myslivec­kou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!
 7. Mluv jen naší krásnou mluvou myslivec­kou, neboť ona je nehynou­cím odkazem našich myslivec­kých předků!
 8. Zachová­vej naše dobré zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povin­nost!
 9. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocní­kem a věrným druhem!
 10. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivos­ti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!