Hasiči Kultura, vzdělání a volný čas - Oddíly a spolky

Současný stav

V součas­né době má Sbor 12 členů.

starosta:
Vladimír Lukovský, Hvozdná 253 (mob. 607 921 9­51)

velitel sboru:
Tomáš Morbicer

zást.vel­.sboru: Jiří Koranda

Servis techniky a zařízení zajišťu­je: Roman Hlaváč.

Za hlavní poslání člena sboru považuje­me připrave­nost k prová­dění zásahu při požárech, živelných pohromách, technic­kých a jiných haváriích.

Historie a vznik SDH Hvozdná

Už v minulém století zakládali nadšenci spolky vykonáva­jící bratrskou výpomoc těm kdo se dostali do tísně. Vesnice měli spolky hasičských dobrovol­níků, bývali tenkrát i vlasten­ci, stejně jako sokolové i samari­táni. Význam slov vlastenec čas zajisté obrousil, ale přece jen se rýsuje doba kdy by k sobě mohli mít lidé blíž. První zmínka o založe­ní hasičské­ho sboru v našich zemích pochází z druhé poloviny 19 stole­tí, tedy v roku 1864. ha­sici V naší obci byl hasičský sbor ustaven 14.6.1924­. Toho dne se sešli občané naši obce aby založili organizo­vaný sbor k záchr­aně občanů a obce před ničivými živly. Na první valné hromadě se přihlási­lo 46 občanů jako činných a 27 jako přispíva­jících.

Náčelní­kem sboru byl zvolen pan Gavenda Josef. Podnáčel­ník pan Bednařík Josef. Dále pan Krejčí Antonín jako četař lezců, Horsák Florian podnáčel­ník stříkač­ky, Motýl Jan četař stříkač­ky, Bednařík František Morbicer Josef jako zbojmis­tři. Starostou sboru byl zvolen Srostlík František, jednate­lem Langer František, Chalupa Jan jako pokladník. Valná hromada se jednohlas­ně usnesla aby přispíva­jící členové platili ročně příspěvek 5 kč, a činní členové 1 kč roč­ně.

Za celou historii sboru se zde vystřída­ly celé generace občanů obce. Střídala se období rozvoje spojené s úspěš­nou činností, ale byly i doby kdy šlo jenom o to aby sbor přežil. Zejména finanční prostřed­ky k zajiš­tění vybavení výstrojí a výzbrojí byly limitují­cím faktorem činnosti sboru. Stále se vzdaluje možnost obnovy dnes už zastaralé techniky,kte­rá se udržuje v provozu jen díky tomu, že se všichni snažíme, aby nám vydrželo aspoň to co máme. Není vše jen o penězích, ale také o oběta­vosti pokoře a lásce ať, už ve vztahu k lidem v okolí, ale i těm ostatním, kteří budou v nouzi potřebo­vat pomoc druhých.