Vyhodnocení systému třídění odpadů Infokanál

Vyhodno­cení systému třídění odpadů Vážení občané, k 30. 9­. 2020 skončilo období pro vyhodno­cení slev na poplatku pro příští rok, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontro­lu přiděle­ných EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozu­měním při platbě poplatku za odpady. Na co je dobré se zaměřit?

  1. Zkontro­lujte si prosím v Inven­tuře stanoviš­tě, zda máte uvedeny všechny osoby a zda všechny údaje jsou správné.
  2. U domác­ností, které mají málo odpadů k třídě­ní, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm způsoby, jakými v dané domácnos­ti dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi obslouže­ným objemem nádob a pytlů u třídě­ného a u směsné­ho odpadu.
  3. Na nástěnce nebo v Hodno­cení stanoviš­tě je vhodné si zkontro­lovat, zda máte načtené všechny svezené pytle či popelni­ce. V případě potřeby doplnění záznamu je možné se obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.

Jak se přihlásit do odpadové­ho účtu? Do odpadové­ho úču se můžete přihlásit prostřed­nictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašo­vacích údajů (LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárový­mi kódy, příp. získáte na obecním/měs­tském úřadě).

Upozorňu­jeme, že možnost uplatnit jakouko­liv reklamaci končí 30. 11. 2020. V případě nejasnos­tí se na nás neváhejte obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.

S pozdra­vem kolektiv MOJE ODPADKY

30. 11. 2020 (za měsíc)