Stočné Infokanál

STOČNÉ za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je splatné v termínu do 1. 4. 2020. Cena za m³ je 18,571 Kč (650,-Kč na osobu).

Seznam poplatní­ků je vyvěšen na webových stránkách obce: služby–vodovod a kanaliza­ce–vodné a stočné: pod názvem „Seznam plateb za stočné za rok 2019“, na nástěnce v obchodě na Osmeku a na autobuso­vé zastávce u staré hasičské zbrojni­ce.

1. 4. 2020 (za měsíc)