OSVOBOZENÍ A ÚLEVY OD PLATBY STOČNÉHO Infokanál

Žádáme občany obce, kteří vypouštějí odpaní vody do kanalizace obce Hvozdná, a kteří budou uplatňovat osvobození a úlevy od platby stočného za rok 2019, aby doručili na obecní úřad žádost a písemné prokázání tohoto nároku nejpozději do 16. 12. 2019. V případě nedoručení do tohoto termínu, nebude možno osvobození či úlevy akceptovat. Žádost musí být podána na formuláři obce, který naleznete na webových stránkách nebo si ho můžete vyzvednout na OÚ.

Osvoboze­ní a úlevy se týkají občanů, kteří:

• dlouhodo­bě žijí v zahra­ničí

• jsou ve výkonu trestu odnětí svobody

• jsou dlouhodo­bě hospita­lizováni nebo pobývají v sociál­ním zařízení mimo Hvozdnou

• studentů do 26 let, kteří jsou z důvodu studia ubytováni na kolejích, v podnáj­mu apod.

Uvedené osvoboze­ní a úlevy je možno uplatnit při pobytu mimo obec delším než 10 měsí­ců. Bližší informace na webových stránkách obce Hvozdná v sekci: služby a správa obce – služby – vodovod a kanaliza­ce.

16. 12. 2019 (za 9 dní)