Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hvozdná Infokanál

V pátek 19. 7. 2019 v 17.00 hodin na nové hasičské zbrojnici.

Program:

  1. Zahájení zasedání zastupi­telstva obce –ověřova­telé zápisu.
  2. Volba návrhové komise.
  3. Zprávy předsedů výborů (finanční, kontrol­ní).
  4. Kontrola zápisu z min. zastupi­telstva obce, zprávy ze zasedání ra­dy.
  5. Majetkové transakce obce.
  6. Výstavba poldrů a další projekty obce.
  7. Organizač­ní záležitos­ti, různé.
  8. Diskuze.
  9. Usnesení a závěr.

Na toto zasedání jsou zváni všichni občané.

19. 7. 2019 (pátek)