Stočné Infokanál

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je splatné v termínu do 29. 4. 2019.

Seznam poplatní­ků je vyvěšen na webových stránkách obce: služby–vodovod a kanaliza­ce–vodné a stočné: pod názvem „Seznam plateb za stočné za rok 2018“, na nástěnce v obchodě na Osmeku a na autobuso­vé zastávce u staré hasičské zbrojni­ce.

29. 4. 2019 (za 7 dní)