Zimní údržba místních komunikací Infokanál

Upozorňu­jeme občany, že v případě parkování vozidel v místní komunika­ci, nebude komunika­ce udržována a na stížnosti nebude brán zřetel. Důvodem nevykona­né údržby bude překážka na místní komunika­ci, která znemožňu­je bezpečný průjezd techniky.

Současně upozorňu­jeme na nemožnost parkování před školou v nočních hodinách, z důvodu bezproblé­mového uklizení plochy parkoviš­tě a chodníku obecním pracovní­kem před zahájením provozu školy a školky. Toto parkoviš­tě slouží pro potřeby rodičů a návštěv­níků školy a školky.

29. 11. 2018 (před 3 měsíci)