Osvobození a úlevy od platby stočného Infokanál

Termín do 17. 12. 2018

Žádáme občany obce, kteří vypouště­jí odpadní vody do kanaliza­ce obce Hvozdná, a kteří budou uplatňo­vat osvoboze­ní a úlevy od platby stočného za rok 2018, aby doručili na obecní úřad žádost a písemné prokázání tohoto nároku nejpozdě­ji do 17. 12. 2018.

V případě nedoruče­ní do tohoto termínu, nebude možno osvoboze­ní či úlevy akcepto­vat.

Žádost musí být podána na formuláři obce, který naleznete na webových stránkách nebo si ho můžete vyzvednout na OÚ.

Osvoboze­ní a úlevy se týkají občanů, kteří:

• dlouhodo­bě žijí vzahrani­čí

• jsou ve výkonu trestu odnětí svobody

• jsou dlouhodo­bě hospita­lizováni nebo pobývají vsociál­ním zařízení mimo Hvozdnou

• studentů do 26 let, kteří jsou zdůvodu studia ubytováni na kolejích, v podnáj­mu apod.

Uvedené osvoboze­ní a úlevy je možno uplatnit při pobytu mimo obec delším než 10 měsí­ců.

Bližší informace na webových stránkách obce Hvozdná v sekci: služby a správa obce -služby -vodovod a kanaliza­ce.

17. 12. 2018 (zítra)