Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hvozdná Infokanál

v pátek 21. 9.2018 v 17.00 hodin na nové hasičské zbrojnici

Program:

  1. Zahájení zasedání zastupi­telstva obce –ověřova­telé zápisu.
  2. Volba návrhové komise.
  3. Kontrola zápisu z minulé­ho zastupi­telstva obce, zprávy ze zasedání ra­dy.
  4. Majetko­právní transakce obce.
  5. Udělení pamětní medaile obce Hvozdná za rok 2018.
  6. Organizač­ní záležitos­ti, různé.
  7. Diskuze.
  8. Usnesení a závěr.

Na toto zasedání jsou zváni všichni občané.

21. 9. 2018 (včera)