Příjem návrhů na Změnu územního plánu obce Hvozdná č. 2. Infokanál

Zastupi­telstvo obce Hvozdná vyhlášuje termín pro příjem návrhů na Změnu územního plánu obce Hvozdná č. 2.

Návrhy můžete překládat do 30. 4. 2018.

Formulář návrhu je k dispo­zici na OÚ nebo webu obce www.hvozdna.cz v části „Dokumen­ty a tiskopi­sy“.

12. 2. 2018 (před 6 dny)