Poplatky ze psů na rok 2021 Infokanál

se vybírají v termínu do 30. 4. 2021. Za jednoho psa 200,- Kč, za každého dalšího psa 300,- Kč.

Při platbě bankovním převodem je nutno uvést variabil­ní symbol ve tvaru: 134121 + číslo domu
(např. u domu č.p. 210 bude v.s. 1341212­10). V případě nejasnos­tí volejte na telefon 577 901 0­17 nebo pište na e-mail ekonom@hvozdna.cz.

Upozorňu­jeme, že dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2020 je poplatník povinen nahlásit vznik i zánik své poplatko­vé povinnos­ti do 15-ti dnů.

30. 4. 2021 (za 18 dní)