Infokanál Události a aktuality

Nabídka pronájmu Hospůdky U Janů

Nabízíme k pronáj­mu Hospůdku U Janů s veške­rým zařízením hospody i kuchyně k 2. 1. 2019. Více informací na tel. 721 019 0­45. Zdeňka Janů

9. 12. (za 12 měsíců)

Odpalování zábavné pyrotechniky

S ohledem na bezpečnost osob a majetku Vás žádáme, abyste nezapom­něli na základní pravidla: pyrotechni­ku nakupujte pouze legální, řiďte se pokyny uvedenými v návodu doma ji neskladuj­te poblíž krbů, kamen, svíček apod. s pyrotechni­kou…

31. 12. (za 14 dní)

Osvobození a úlevy od platby stočného

Termín do 17. 12. 2018

17. 12. (zítra)

Odstranění větví stromů a keřů, které zasahují do chodníků a místních komunikací

Žádáme všechny vlastníky či uživatele pozemků o odstra­nění větví stromů a keřů, které zasahují do chodníků a místních komunika­cí, aby se zamezilo škodám na obecní technice při provádění zimní údržby. Děkujeme za spoluprá­ci. Obecní úřad Hvozdná

3. 12. (před 14 dny)

Zimní údržba místních komunikací

Upozorňu­jeme občany, že v případě parkování vozidel v místní komunika­ci, nebude komunika­ce udržována a na stížnosti nebude brán zřetel. Důvodem nevykona­né údržby bude překážka na místní komunika­ci, která znemožňu­je bezpečný průjezd techniky.…

29. 11. (před 18 dny)

Hvozdenské letopisy

Film k 570. výročí první písemné zmínky o obci Hvozdná online.

30. 10. (před rokem)

Infokanál

Infokanál kabelové televizep­df1 MB