Vyhlášky, nařízení, řády, směrnice Služby a správa obce

2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018p­df2 MB o místním poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadů"
Směrnice č. 1/2018p­df12 MB k Motivač­nímu a evidenční­mu systému pro odpadové hospodář­ství v obci Hvozdná
2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017p­df2 MB o stano­vení systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdná
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017p­df6 MB o místních poplatcích
2013 Nařízení obce č. 1/2013p­df557 kB kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzko­vého prodeje
2012 Nařízení obce č. 1/2012p­df618 kB o spalo­vání rostliných odpadů
Řád veřejného pohřebiš­těpdf2 MB  
2005 Obecně závazná vyhláška č.1/200­5pdf934 kB kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o příspěv­ku na částečnou úhradu neinves­tičních nákladů mateřské školy a školní družiny
2001 Obecně závazná vyhláška č. 1/2001p­df462 kB o udržo­vání veřejného pořádku v obci
Obecně závazná vyhláška č.5/200­1pdf867 kB o rušení vyhlášek č. 4/92, 6/92, 8/94, 15/97
2000 Obecně závazná vyhláška č.2/200­0pdf4 MB o posky­tování informací