Vyhlášky a rozpočty Služby a správa obce

2017 Rozpočet obce Hvozdná na rok 2017pdf­220 kB
2016 Obecně závazná vyhláška obce Hvozdná č. 1/2016p­df2 MB o místním poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních od­padů
  Rozpočet obce Hvozdná na rok 2016pdf­220 kB  
2015 Rozpočet obce Hvozdná na rok 2015pdf­145 kB  
2014 Rozpočet obce Hvozdná na rok 2014pdf­1 MB  
2013 Nařízení obce č. 1/2013p­df557 kB kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzko­vého prodeje
2012 Nařízení obce č. 1/2012p­df618 kB o spalo­vání rostliných odpadů
Řád veřejného pohřebiš­těpdf2 MB  
2011 obecně závazná vyhláška č. 2/2011p­df2 MB o místních poplatcích
2005 Obecně závazná vyhláška č.1/200­5pdf934 kB kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o příspěv­ku na částečnou úhradu neinves­tičních nákladů mateřské školy a školní družiny
2001 Obecně závazná vyhláška č. 1/2001p­df462 kB o udržo­vání veřejného pořádku v obci
Obecně závazná vyhláška č.5/200­1pdf867 kB o rušení vyhlášek č. 4/92, 6/92, 8/94, 15/97
Obecně závazná vyhláška č.7/200­1pdf7 MB o stano­vení systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadů na území obce Hvozdná včetně nakládání se stavebním odpadem
2000 Obecně závazná vyhláška č.2/200­0pdf4 MB o posky­tování informací