Úřední deska Služby a správa obce

Informace k úřední desce

Na této stránce je zveřejňo­ván obsah úřední desky obce Hvozdná. Úřední desku (listin­nou podobu) naleznete na adrese obecního úřadu Hvozdná, Hlavní 210.

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.4.2017, sejmuto: 30.5.2017)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – Veřejná vyhláška – daň z nemovi­tých věcí na rok 2017pdf­779 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.4.2017, sejmuto: 23.5.2017)

Veřejná vyhláška_Zm­.č.1 ÚP Hvozdná – veřejné_pro­jednáníp­df218 kB 1.Zmena_c1_­UP_Hvoz­dna_OOP­pdf191 kB 2.AI_Zme­na1UPHvoz­dna_Tex­tpdf148 kB 3.B_I1_­Zakladni­Cleneni­Uzemipdf3 MB 4.B_I2_­HlavniVy­krespdf3 MB 5.B_I3_­VPS_VPOp­df3 MB 6.AII1_Zme­na1UPHvoz­dna_Odu­vodneni_Tex­tpdf397 kB 7.AII2_Zme­na1UPHvoz­dna_Srov­navaciTex­tpdf286 kB 8.B_II1_Ko­ordinac­niVykres­pdf7 MB 9.B_II4_Tec­hInfras­truktura­VodniHos­podarstvip­df2 MB 10.B_II5_Vy­hodnoce­niZaboruP­Fpdf6 MB 11.B_II6_Vy­kresSir­sichVzta­hupdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.3.2017, sejmuto: 19.4.2017)

Usnesení – dražební vyhláškap­df219 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.3.2017, sejmuto: 19.4.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­ci – XXIII. ročník Rallysprint Kopná 2017pdf­133 kB Příloha č. 1pdf973 kB Příloha č. 2pdf224 kB Příloha č. 3pdf406 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 17.3.2017, sejmuto: 4.4.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2017 Do­brovolné­ho svazu obcí – Mikrore­gionu Slušovic­kopdf47 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.3.2017, sejmuto: 30.3.2017)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie 29. 3. 2017­pdf763 kB

Velkoploš­ná deratiza­ce obce 16. 3., 21. 3., 27. 3. 2017

Upozorně­nípdf254 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.3.2017, sejmuto: 28.3.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ného veterinár­ního opatření nařízených k zaměře­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského krajepdf431 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.3.2017, sejmuto: 22.3.2017)

Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hsopoda­ření DSO Mikrore­gionu Slušovic­ko za rok 2016pdf­1 MB Návrh závěreč­ného účtu DSO Mikrore­gionu Slušovic­ko za rok 2016pdf­1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.3.2017, sejmuto: 3.4.2017)

Nabídka pozemků SPÚ k náhrad­ním restitu­cím – katastr Hvozdnáp­df255 kB Text k nabíd­cepdf470 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.3.2017, sejmuto: 21.3.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 1/2017p­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 21.2.2017, sejmuto: 9.3.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf3 MB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.2.2017, sejmuto: 28.2.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf3 MB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.2.2017, sejmuto: 27.2.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 24. 2. 2017­pdf145 kB Rozpočto­vé opatření č. 5/2016p­df243 kB Návrh rozpočtu na rok 2017pdf­255 kB Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2017 – investice a opravyp­df225 kB Zámysl obce Hvozdná odprodej nemovité­ho majetkup­df253 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 16.12.2016, sejmuto: 3.1.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­ci – silnice III/4913­pdf2 MB Přílohap­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.12.2016, sejmuto: 28.12.2016)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 6/2016p­df968 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.11.2016, sejmuto: 10.1.2017)

Veřejná vyhláška – zveřejně­ní návrhu Změny č. 1 Územní­ho plánu Hvozdnáp­df212 kB 1.Změna ÚP Hvozdná opatření obecné povahyp­df34 kB 2.Změna ÚP Hvozdná – příloha č.1 tex­tová částpdf14­8 kB 3.BI 1 Z1 Hvozdná – ZCUpdf2 MB 4.BI 2 Z1 Hvozdná – hlavní výkrespdf2 MB 5.BI 3 Z1 Hvozdná VPS VPO Apdf2 MB 6.AII 1 Změna ÚP Hvozdná – odůvodně­ní – textová částpdf39­7 kB 7.AII 2 Změna 1 ÚP Hvozdná srovnáva­cí textpdf28­6 kB 8.BII 1 Z1 Hvozdná – koordinač­ní Vpdf5 MB 9. BII 4 Z1 Hvozdná – vodní hospodář­stvípdf2 MB 10. BII 5 Z1 Hvozdná – zábor ZPF PUPFLpdf4 MB 11. BII 6 Z1 Hvozdná – širší vztahyp­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.11.2016, sejmuto: 1.12.2016)

ROZHODNU­TÍ – územní rozhodnu­tí DORUČOVÁ­NO VEŘEJNOU VYHLÁŠKO­U – rozhodnu­tí o umístě­ní stavby – Odkanali­zování obce Hvozdnáp­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.11.2016, sejmuto: 5.12.2016)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 2. 12. 2016­pdf146 kB Návrh rozpočto­vého opatření č. 4/2016p­df293 kB Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2017pdf­321 kB Rozpočto­vý výhled 2017 – 2020pdf­208 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.11.2016, sejmuto: 29.11.2016)

Pozvánka na Valné shromáž­dění Sdružení měst a obcí Východní Moravy dne 29.11.2016p­df207 kB Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2017pdf­336 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.11.2016, sejmuto: 21.11.2016)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf2 MB Přílohyp­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 27.10.2016, sejmuto: 15.11.2016)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energiep­df275 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf1 MB Přílohap­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Usnesení o opako­vané dražbě – dražební vyhláška o prove­dení elektro­nické dražby nemovitos­tipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Usnesení o prove­dení další elektro­nické dražbyp­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 22.9.2016, sejmuto: 10.10.2016)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do zastupi­telstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016pdf­202 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 19.9.2016, sejmuto: 5.10.2016)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie 4. 10. 2016­pdf251 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.9.2016, sejmuto: 30.9.2016)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 30. 9. 2016­pdf190 kB Rozpočto­vé opatření č. 3/2016p­df297 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 8.9.2016, sejmuto: 26.9.2016)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf1 MB Přílohy k vyhláš­cepdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.9.2016, sejmuto: 2.1.2024)

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrál­ní zákon, vlastní­kům nemovitos­tí a dalším oprávně­ným, kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitěp­df33 kB Seznam vlastníků aktuali­zovaný k 1. 8. 2016­pdf232 kB


Žádosti o infor­mace podle zákona č. 106/199­9Sb

Další užitečné informace dle standardu ISVS 012/01.02


Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím ze dne 11.11.2016

Žádost o infor­mace ze dne 11.11.2016p­df263 kB Odpověď na žádost ze dne 11.11.2016p­df605 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016p­df171 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016p­df271 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p ze dne 29.4.2016

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 29.4.2016p­df390 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 29.4.2016p­df279 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobod­ném přístupu k infor­macím ze dne 1.2.2016

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 1.2.2016p­df266 kB

Odpověď na žádostpdf23­5 kB


Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 22.5.2015

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 22.5.2015p­df254 kB odpověď na žádost ze dne 22.5.2015p­df1 MB

Žádost o infor­mace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.10.2015

Žádost o infor­mace 5.10.2015p­df401 kB odpověď na žádost ze dne 5. 10. 2015­pdf1 MB

Stížnost na postup při vyřizová­ní žádosti o poskyt­nutí informace ze dne 5.10.2015

Stížnost na postup při vyřizová­ní žádosti o poskyt­nutí informace ze dne 5.10.2015p­df186 kB Odpověď na stížnost ze dne 20.11.2015p­df246 kB


Smlouvy o poskyt­nutí veřejné finanční podpory

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotní­kůpdf784 kB vyvěšeno: 2. 5. 2016, sejmuto: 3. 5. 2019 Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s.pdf74­7 kB vyvěšeno: 2. 5. 2016, sejmuto: 3. 5. 2019


Veřejno­právní smlouvy

Veřejno­právní smlouva mezi Obcí Hvozdná a Statutá­ním městem Zlín – o výkonu speciál­ního stavební­ho úřadu ve věcech místních komunika­cí na území obce Hvozdnáp­df2 MB vyvěšeno: 12.10.2016, sejmuto: 14.10.2019

Veřejno­právní smlouva mezi Obcí Hvozdná a Městem Slušovice o zabez­pečení provedení zápisů údajů do informač­ního systému územní identifi­kace adres a nemovitos­tí podle zákona č. 111/2009 Sb., o zaklád­ních registrech, ve znění pozdějších předpisůp­df861 kB Rozhodnu­tí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře­ním veřejno­právní smlouvyp­df9 MB Oznámení o nabytí právní mocipdf789 kB vyvěšeno: 8.9.2015, sejmuto: 10.9.2018

Veřejno­právní smlouva mezi Statutár­ním městem Zlín a Obcí Hvozdná o sociál­ně právní ochraně dětípdf1 MB Rozhodnu­tí Krajského úřadu Zlínského kraje- udělení souhlasu s uzavře­ním veřejno­právní smlouvyp­df964 kB Oznámení o nabytí právní mocipdf694 kB vyvěšeno: 18.5.2015, sejmuto: 21.5.2018


Rozpočty a hospoda­ření

Rozpočet na rok 2017pdf­220 kB vyvěšeno: 22.3.2017, sejmuto: 31.12.2017 R­ozpočto­vý výhled 2017 – 2020pdf­197 kB vyvěšeno: 22.3.2017, sejmuto: 31.12.2020 Z­ávěrečný účet obce Hvozdná za rok 2015pdf­212 kB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce za rok 2015pdf­252 kB Příloha č. 2 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření za rok 2015pdf­10 MB vyvěšeno: 22.3.2017, sejmuto: 30.6.2017