Úřední deska Služby a správa obce

Informace k úřední desce

Na této stránce je zveřejňo­ván obsah úřední desky obce Hvozdná. Úřední desku (listin­nou podobu) naleznete na adrese obecního úřadu Hvozdná, Hlavní 210.

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.2.2018, sejmuto: 26.2.2018)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 23. 2. 2018­pdf144 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.2.2018, sejmuto: 8.3.2018)

Česká republi­ka – Státní pozemkový úřad – Nabídka pozemků k pronáj­mupdf93 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.2.2018, sejmuto: 22.2.2018)

Nařízení Státníve­terinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zamezeí šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasatpdf323 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.2.2018, sejmuto: 24.2.2018)

Návrh na projedná­ní směny pozemků v lokali­tě pod hřbitovem­pdf290 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 2.2.2018, sejmuto: 20.2.2018)

Informa­ce o poskyt­nutí neinves­tiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro jednotku sboru doborvol­ných hasičůp­df354 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.2.2018, sejmuto: 19.2.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v popula­ci volně žijící zvěřepdf392 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Oznámení o době a místě konání II. kola volby preziden­ta republi­kypdf353 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.1.2018, sejmuto: 30.1.2018)

Mikrore­gion Slušovic­ko – Rozpočto­vé opatření č. 3pdf60 kB Mikrore­gion Slušovic­ko – Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2018pdf­42 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji ukončení MVO k zákazu sklizněp­df268 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy č.j. SVS/201­7/108326 ve znění nařízení č.j. SVS/201­7/133666 a č.j. SVS/201­7/149683pdf2­12 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.1.2018, sejmuto: 29.1.2018)

Nařízení Státní veterinár­ní správy k soupisu prasat ve Zlínském krajipdf223 kB Přílohap­df300 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.12.2017, sejmuto: 15.1.2018)

Rekonstruk­ce chodníků v obci Hvozdnáp­df444 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.12.2017, sejmuto: 15.1.2018)

Oznámení o době a místě konání volby preziden­tapdf360 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.12.2017, sejmuto: 5.1.2018)

Exekutor­ský úřad Brno – město – Exekuční příkaz – Buček Radekpdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.12.2017, sejmuto: 22.12.2017)

Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komisep­df256 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.12.2017, sejmuto: 29.12.2017)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy – povolení lovu dančí zvěřepdf231 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.12.2017, sejmuto: 20.12.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cích – místní úprava provozup­df132 kB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.12.2017, sejmuto: 19.12.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná č. 5/2017 ze dne 24.11.2017p­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.11.2017, sejmuto: 14.12.2017)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbě Preziden­ta České republi­kypdf284 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 25.11.2017, sejmuto: 25.1.2018)

Exekutor­ský úřad Zlín – Usnesení o eletro­nické dražbě – Petr Klapilpdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.11.2017, sejmuto: 8.1.2018)

Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktuali­zace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského krajepdf165 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.11.2017, sejmuto: 27.11.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 24. 11. 2017­pdf294 kB Zámysl obce Hvozdná – odprodej nemovité­ho majetkup­df278 kB Středně­dobý výhled ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df980 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hvozdná příspěv­kové organiza­ce na rok 2018pdf­458 kB Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stano­vení systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdnáp­df3 MB Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcíchpd­f3 MB Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo­vání komunál­ních odpadůp­df233 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.11.2017, sejmuto: 27.11.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf544 kB Příloha – formulář­pdf198 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 8.11.2017, sejmuto: 24.11.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Minister­stvo zeměděl­stvípdf274 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 8.11.2017, sejmuto: 24.11.2017)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy ze dne 1. 8. 2017 č.j. SVS/201­7/091405-Z k zame­zení šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf294 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7.11.2017, sejmuto: 23.11.2017)

Změna nařízení Státní veterinár­ní správy ze dne 11. 9. 2017 pod č.j. SVS/201­7/108326-Z k zame­zení šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf293 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.11.2017, sejmuto: 1.12.2017)

Nabídka pozemků k pronáj­mu – ČR – Státní pozemkový úřadpdf90 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.10.2017, sejmuto: 31.10.2017)

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 – Změna č. 1 územní­ho plánu Hvozdnáp­df379 kB 1.Hvozdná_Zm­.č.1_OOP­pdf310 kB 2.AI_Zme­na1UPHvoz­dna_Tex­tpdf625 kB 3.BI1_Z­m1UPHvoz­dna_ZCUp­df3 MB 4.BI2_Z­m1UPHvoz­dna_Hlav­niVpdf3 MB 5.BI3_Z­m1UPHvoz­dna_VPS_VPOp­df3 MB 6.AII1_Zme­na1UPHvoz­dna_Odu­vodneni_Tex­tpdf838 kB 7.AII2_Zme­na1UPHvoz­dna_Srov­navaciTex­tpdf776 kB 8.BII1_Zm1­UPHvozdna_Ko­ordinac­niVpdf7 MB 9.BII4_Zm1­UPHvozdna_Vod­niHospo­darstvip­df2 MB 10.BII5_Zm1­UPHvozdna_Za­borZPFpdf­6 MB 11.BII6_Zm1­UPHvozdna_Sir­siVztahyp­df1,020 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.10.2017, sejmuto: 31.10.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 6. 10. 2017 č. 4/2017p­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.10.2017, sejmuto: 30.10.2017)

Pozvánka na slavnos­tní setkání zastupi­telstva obce Hvozdná u příle­žitosti 99. výro­čí vzniku samostat­ného Českoslo­venského státu dne 27. 10. 2017­pdf267 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.10.2017, sejmuto: 18.10.2017)

Pozvánka na zasedání valné hromady Mikrore­gionu Slušovic­ko 17. 10. 2017­pdf436 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.10.2017, sejmuto: 23.10.2017)

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu České republi­kypdf360 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.9.2017, sejmuto: 17.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji ze dne 26.9.2017p­df353 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.9.2017, sejmuto: 17.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 22.9.2017p­df317 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu ČR ve dnech 20. – 21.10.2017p­df791 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji ze dne 21.9.2017p­df353 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 21.9.2017p­df344 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 22.9.2017, sejmuto: 10.10.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­fných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 21.9.2017p­df316 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.9.2017, sejmuto: 9.10.2017)

Zámysl odprodeje pozemků ulice Polnípdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 20.9.2017, sejmuto: 9.10.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce dne 6. 10. 2017­pdf228 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.9.2017, sejmuto: 3.10.2017)

Oznámení o vysta­vení návrhu komplex­ních pozemko­vých úprav v katas­trálním území Lužkovi­ce, části katastrál­ního území Příluky u Zlína a části katastrál­ního území Hvozdnáp­df207 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 15.9.2017, sejmuto: 3.10.2017)

Veřejná vyhláška Minister­stva zeměděl­ství – návrh opatření obecné povahy – zastavení jiných než těžeb nahodilých, zpracová­ní těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření těžeb v lesních porostech na území ČR dřevin rodu smrk a borovicep­df223 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.9.2017, sejmuto: 29.9.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – vymezení území zákazu vstupu a pohybu osob v souvis­losti s výsky­tem afrického moru prasatpdf274 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.9.2017, sejmuto: 29.9.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – vyjímka ze zákazu lovu divokých prasatpdf392 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 5.9.2017, sejmuto: 21.9.2017)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do Poslanec­ké sněmovny Parlamen­tu České republiky konaných ve dnech 20. – 21. října 2017pdf­201 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.9.2017, sejmuto: 19.9.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunika­cíchpdf2 MB Příloha k veřejné vyhlášcep­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 29.8.2017, sejmuto: 14.9.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje ze dne 29. srpna 2017 č. 4 o zajiš­tění kontinu­ity řešení mimořádné událostip­df36 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.8.2017, sejmuto: 13.9.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření – vymezení zamořené oblasti – opatření v zamoře­né oblasti – podmínky a požadavky lovu v zamoře­né oblasti – zpracová­ní masa prasat divokých ulovených v zamoře­né oblastip­df378 kB Příloha č. 1 – Vzor objednáv­ky laborator­ního vyšetře­nídocx62 kB Příloha č. 2 – Vzor veterinár­ního osvědče­nípdf202 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 18.8.2017, sejmuto: 5.9.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunika­cích – 47. roč­ník automobi­lové soutěže Barum Czech Rally Zlínpdf156 kB Situace dopravní­ho značeníp­df12 MB Vzory povoleníp­df197 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 17.8.2017, sejmuto: 4.9.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje č. 3 o změně krizových opatřeníp­df39 kB Příloha k rozhod­nutí hetjmana Zlínského kraje č. 3 – mapa vymezené­ho územípdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.8.2017, sejmuto: 30.8.2017)

Vodafone Czech Republic a.s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitos­ti (pozemku) č. 19179 B ze dne 3.5.2007p­df157 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 9.8.2017, sejmuto: 30.8.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje č. 2 o změně krizových opatřeníp­df33 kB Zákazová cedulep­df241 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.8.2017, sejmuto: 21.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf510 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.8.2017, sejmuto: 21.8.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva č. 3/2017p­df481 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.8.2017, sejmuto: 21.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření v oblasti zamořené africkým morem prasatpdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 2.8.2017, sejmuto: 18.8.2017)

Mapa lokalit, do kterých je zakázán vstup se psy, aby se nezvyšo­valo riziko šíření afrického moru prasatpdf642 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 1.8.2017, sejmuto: 17.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – zákaz sklizně v souvis­losti s výsky­tem afrického moru prasatpdf871 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.7.2017, sejmuto: 16.8.2017)

Rozhodnu­tí hejtmana Zlínského kraje o vyhlá­šení stavu nebezpečí z důvodu nebezpečí rozšíření afrického moru prasatpdf486 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 24.7.2017, sejmuto: 9.8.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření – africký mor prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.7.2017, sejmuto: 31.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.7.2017, sejmuto: 31.7.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná 28. 7. 2017­pdf206 kB Směna části pozemku p.č. 1263/387 za část pozemku p.č. 1263/329 v k.ú. Hvozdnáp­df383 kB Trojstran­ná směna pozemků – lesní cestapdf503 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.7.2017, sejmuto: 19.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­ní nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 28.6.2017, sejmuto: 14.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.6.2017, sejmuto: 12.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 16.6.2017, sejmuto: 4.7.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nákazy moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 13.6.2017, sejmuto: 29.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 2.6.2017, sejmuto: 20.6.2017)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samospráv­ných celků, dobrovol­ných svazků obcí a regionál­ních radpdf88 kB Zpráva č. 370/201­6/IAK o výsled­ku přezkou­mání hsopoda­ření DSO Sdružení měst a obcí Východní MORavy za rok 2016pdf­3 MB Přílohap­df117 kB Rozvaha – bilancep­df100 kB Výkaz zisku a ztrátyp­df96 kB Závěreč­ný účetpdf27 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.5.2017, sejmuto: 13.6.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 2/2017p­df255 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 26.5.2017, sejmuto: 13.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 23.5.2017, sejmuto: 8.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ných veterinár­ních opatření nařízených k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského krajepdf3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 16.5.2017, sejmuto: 1.6.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 12.5.2017, sejmuto: 31.5.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – mimořádná veterinár­ní opatření k zameze­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském krajipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.5.2017, sejmuto: 8.6.2017)

Dražební vyhláška – dražba nemovité věci dne 7. 6. 2017 – Finanční úřad pro Zlínský krajpdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.5.2017, sejmuto: 20.5.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 19. 5. 2017­pdf146 kB Rozpočto­vé opatření č. 1/2017p­df209 kB Závěreč­ný účet za rok 2016pdf­1 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2016pdf­1 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2–12 Mpdf6 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3a – Rozvaha ZŠ a MŠpdf2 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3b – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠpdf1 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 3c – příloha ZŠ a MŠpdf4 MB Závěreč­ný účet – příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření 2016pdf­10 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 27.4.2017, sejmuto: 30.5.2017)

Finanční úřad pro Zlínský kraj – Veřejná vyhláška – daň z nemovi­tých věcí na rok 2017pdf­779 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 11.4.2017, sejmuto: 23.5.2017)

Veřejná vyhláška_Zm­.č.1 ÚP Hvozdná – veřejné_pro­jednáníp­df218 kB 1.Zmena_c1_­UP_Hvoz­dna_OOP­pdf191 kB 2.AI_Zme­na1UPHvoz­dna_Tex­tpdf625 kB 3.B_I1_­Zakladni­Cleneni­Uzemipdf3 MB 4.B_I2_­HlavniVy­krespdf3 MB 5.B_I3_­VPS_VPOp­df3 MB 6.AII1_Zme­na1UPHvoz­dna_Odu­vodneni_Tex­tpdf838 kB 7.AII2_Zme­na1UPHvoz­dna_Srov­navaciTex­tpdf776 kB 8.B_II1_Ko­ordinac­niVykres­pdf7 MB 9.B_II4_Tec­hInfras­truktura­VodniHos­podarstvip­df2 MB 10.B_II5_Vy­hodnoce­niZaboruP­Fpdf6 MB 11.B_II6_Vy­kresSir­sichVzta­hupdf1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.3.2017, sejmuto: 12.5.2017)

Usnesení – dražební vyhláškap­df219 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 31.3.2017, sejmuto: 19.4.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­ci – XXIII. ročník Rallysprint Kopná 2017pdf­133 kB Příloha č. 1pdf973 kB Příloha č. 2pdf224 kB Příloha č. 3pdf406 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 17.3.2017, sejmuto: 4.4.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2017 Do­brovolné­ho svazu obcí – Mikrore­gionu Slušovic­kopdf47 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 14.3.2017, sejmuto: 30.3.2017)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie 29. 3. 2017­pdf763 kB

Velkoploš­ná deratiza­ce obce 16. 3., 21. 3., 27. 3. 2017

Upozorně­nípdf254 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.3.2017, sejmuto: 28.3.2017)

Nařízení Státní veterinár­ní správy – ukončení mimořád­ného veterinár­ního opatření nařízených k zaměře­ní šíření nebezpeč­né nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského krajepdf431 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 6.3.2017, sejmuto: 22.3.2017)

Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hsopoda­ření DSO Mikrore­gionu Slušovic­ko za rok 2016pdf­1 MB Návrh závěreč­ného účtu DSO Mikrore­gionu Slušovic­ko za rok 2016pdf­1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.3.2017, sejmuto: 3.4.2017)

Nabídka pozemků SPÚ k náhrad­ním restitu­cím – katastr Hvozdnáp­df255 kB Text k nabíd­cepdf470 kB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 3.3.2017, sejmuto: 21.3.2017)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 1/2017p­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 21.2.2017, sejmuto: 9.3.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf3 MB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěšeno 10.2.2017, sejmuto: 28.2.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf3 MB Přílohap­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.2.2017, sejmuto: 27.2.2017)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 24. 2. 2017­pdf145 kB Rozpočto­vé opatření č. 5/2016p­df243 kB Návrh rozpočtu na rok 2017pdf­255 kB Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2017 – investice a opravyp­df225 kB Zámysl obce Hvozdná odprodej nemovité­ho majetkup­df278 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 16.12.2016, sejmuto: 3.1.2017)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­ci – silnice III/4913­pdf2 MB Přílohap­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 9.12.2016, sejmuto: 28.12.2016)

Výpis usnesení ze zasedání zastupi­telstva obce č. 6/2016p­df968 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 23.11.2016, sejmuto: 10.1.2017)

Veřejná vyhláška – zveřejně­ní návrhu Změny č. 1 Územní­ho plánu Hvozdnáp­df212 kB 1.Změna ÚP Hvozdná opatření obecné povahyp­df34 kB 2.Změna ÚP Hvozdná – příloha č.1 tex­tová částpdf62­5 kB 3.BI 1 Z1 Hvozdná – ZCUpdf2 MB 4.BI 2 Z1 Hvozdná – hlavní výkrespdf2 MB 5.BI 3 Z1 Hvozdná VPS VPO Apdf2 MB 6.AII 1 Změna ÚP Hvozdná – odůvodně­ní – textová částpdf83­8 kB 7.AII 2 Změna 1 ÚP Hvozdná srovnáva­cí textpdf77­6 kB 8.BII 1 Z1 Hvozdná – koordinač­ní Vpdf5 MB 9. BII 4 Z1 Hvozdná – vodní hospodář­stvípdf2 MB 10. BII 5 Z1 Hvozdná – zábor ZPF PUPFLpdf4 MB 11. BII 6 Z1 Hvozdná – širší vztahyp­df1 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.11.2016, sejmuto: 1.12.2016)

ROZHODNU­TÍ – územní rozhodnu­tí DORUČOVÁ­NO VEŘEJNOU VYHLÁŠKO­U – rozhodnu­tí o umístě­ní stavby – Odkanali­zování obce Hvozdnáp­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 15.11.2016, sejmuto: 5.12.2016)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce Hvozdná dne 2. 12. 2016­pdf146 kB Návrh rozpočto­vého opatření č. 4/2016p­df293 kB Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2017pdf­321 kB Rozpočto­vý výhled 2017 – 2020pdf­208 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.11.2016, sejmuto: 29.11.2016)

Pozvánka na Valné shromáž­dění Sdružení měst a obcí Východní Moravy dne 29.11.2016p­df207 kB Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2017pdf­336 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 2.11.2016, sejmuto: 21.11.2016)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf2 MB Přílohyp­df2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 27.10.2016, sejmuto: 15.11.2016)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energiep­df275 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf1 MB Přílohap­df9 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Usnesení o opako­vané dražbě – dražební vyhláška o prove­dení elektro­nické dražby nemovitos­tipdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 24.10.2016, sejmuto: 9.11.2016)

Usnesení o prove­dení další elektro­nické dražbyp­df3 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 22.9.2016, sejmuto: 10.10.2016)

Informa­ce o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do zastupi­telstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016pdf­202 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 19.9.2016, sejmuto: 5.10.2016)

Oznámení o přeru­šení dodávky elektric­ké energie 4. 10. 2016­pdf251 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.9.2016, sejmuto: 30.9.2016)

Pozvánka na zasedání zastupi­telstva obce 30. 9. 2016­pdf190 kB Rozpočto­vé opatření č. 3/2016p­df297 kB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 8.9.2016, sejmuto: 26.9.2016)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika­cipdf1 MB Přílohy k vyhláš­cepdf2 MB

Veřejná vyhláška (vyvěše­no: 14.9.2016, sejmuto: 2.1.2024)

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrál­ní zákon, vlastní­kům nemovitos­tí a dalším oprávně­ným, kteří nejsou označeni v katas­tru nemovitos­tí dostateč­ně určitěp­df33 kB Seznam vlastníků aktuali­zovaný k 1. 8. 2016­pdf232 kB


Žádosti o infor­mace podle zákona č. 106/199­9Sb

Další užitečné informace dle standardu ISVS 012/01.02


Žádost o poskyt­nutí informace

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 5.7.2017p­df727 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 5.7.2017p­df297 kB

Žádost o infor­mace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o infor­mace ze dne 21.3.2017p­df237 kB Odpověď na žádost ze dne 21.3.2017p­df331 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobod­ném přístupu k infor­macím

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 21.2.2017p­df240 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace ze dne 21.2.2017p­df1 MB


Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím ze dne 11.11.2016

Žádost o infor­mace ze dne 11.11.2016p­df263 kB Odpověď na žádost ze dne 11.11.2016p­df605 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016p­df171 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 10.5.2016p­df271 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p ze dne 29.4.2016

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 29.4.2016p­df390 kB Odpověď na žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod­ném přístupu k infor­macím, v.z.p.p. ze dne 29.4.2016p­df279 kB

Žádost o poskyt­nutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobod­ném přístupu k infor­macím ze dne 1.2.2016

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 1.2.2016p­df266 kB

Odpověď na žádostpdf23­5 kB


Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 22.5.2015

Žádost o poskyt­nutí informace ze dne 22.5.2015p­df254 kB odpověď na žádost ze dne 22.5.2015p­df1 MB

Žádost o infor­mace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.10.2015

Žádost o infor­mace 5.10.2015p­df401 kB odpověď na žádost ze dne 5. 10. 2015­pdf1 MB

Stížnost na postup při vyřizová­ní žádosti o poskyt­nutí informace ze dne 5.10.2015

Stížnost na postup při vyřizová­ní žádosti o poskyt­nutí informace ze dne 5.10.2015p­df186 kB Odpověď na stížnost ze dne 20.11.2015p­df246 kB


Smlouvy o poskyt­nutí veřejné finanční podpory

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotníků Hvozdná, z.s.pdf76­2 kB

vyvěšeno: 10.5.2017, sejmjuto: 11.5.2020

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s..pdf76­3 kB

vyvěšeno: 10.5.2017, sejmuto: 11.5.2020

Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – Kroužek divadel­ních ochotní­kůpdf784 kB vyvěšeno: 2. 5. 2016, sejmuto: 3. 5. 2019 Smlouva o poskyt­nutí veřejné finanční podpory – SK Hvozdná, z.s.pdf74­7 kB vyvěšeno: 2. 5. 2016, sejmuto: 3. 5. 2019


Veřejno­právní smlouvy

Veřejno­právní smlouva mezi Obcí Hvozdná a Statutá­ním městem Zlín – o výkonu speciál­ního stavební­ho úřadu ve věcech místních komunika­cí na území obce Hvozdnáp­df2 MB vyvěšeno: 12.10.2016, sejmuto: 14.10.2019

Veřejno­právní smlouva mezi Obcí Hvozdná a Městem Slušovice o zabez­pečení provedení zápisů údajů do informač­ního systému územní identifi­kace adres a nemovitos­tí podle zákona č. 111/2009 Sb., o zaklád­ních registrech, ve znění pozdějších předpisůp­df861 kB Rozhodnu­tí Krajského úřadu Zlínského kraje o udělení souhlasu s uzavře­ním veřejno­právní smlouvyp­df9 MB Oznámení o nabytí právní mocipdf789 kB vyvěšeno: 8.9.2015, sejmuto: 10.9.2018

Veřejno­právní smlouva mezi Statutár­ním městem Zlín a Obcí Hvozdná o sociál­ně právní ochraně dětípdf1 MB Rozhodnu­tí Krajského úřadu Zlínského kraje- udělení souhlasu s uzavře­ním veřejno­právní smlouvyp­df964 kB Oznámení o nabytí právní mocipdf694 kB vyvěšeno: 18.5.2015, sejmuto: 21.5.2018


Rozpočty a hospoda­ření

Rozpočto­vé provizo­rium na rok 2018pdf­323 kB vyvěšeno: 8.12.2017, sejmuto: 28.2.2018

Rozpočto­vé opatření č. 4/2017p­df207 kB vyvěšeno: 8.12.2017, sejmuto: 28.2.2018

Rozpočto­vé opatření č. 3 /2017pd­f209 kB vyvěšeno: 25.10.2017, sejmuto: 31.12.2017

Rozpočto­vé opatření č. 2/2017p­df214 kB vyvěšeno: 18.8.2017, sejmuto 31.12.2017

Rozpočto­vé opatření č. 1/2017p­df209 kB vyvěšeno: 16.6.2017, sejmuto: 31.12.2017 R­ozpočet na rok 2017pdf­220 kB vyvěšeno: 22.3.2017, sejmuto: 31.12.2017 R­ozpočto­vý výhled 2017 – 2020pdf­197 kB vyvěšeno: 22.3.2017, sejmuto: 31.12.2020

Závěreč­ný účet obce Hvozdná za rok 2016pdf­1 MB Příloha č. 1 – Hospoda­ření obce Hvozdná za rok 2016pdf­1 MB Příloha č. 2 – Výkaz o plnění rozpočtup­df6 MB Příloha č. 3 a) – Rozvaha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df2 MB Příloha č. 3 b) – Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df1 MB Příloha č. 3 c) – Příloha ZŠ a MŠ Hvozdnáp­df4 MB Příloha č. 4 – Zpráva o výsled­ku přezkou­mání hospoda­ření obce Hvozdnáp­df10 MB

vyvěšeno: 26.5.2017, sejmuto: 30.6.2018