Odpadové hospodářství Služby a správa obce - Služby

Informace o svozu komunálního a nebezpečného odpadu. Sběrný dvůr Hvozdná.

Směrnice č. 2016/1 k Motivač­nímu a evideční­mu sytému pro odpadové hospodář­ství („MESOH“) v obci Hvozdná

Směrnicep­df9 MB


Svoz komunál­ního odpadu v obci Hvozdná 2019

Svoz domovního odpadu probíhá 1× za 14 dnů, sáčkový svoz plastů probíhá 1× měsíčně, sáčkový svoz papíru 1× za 2 měsíce. Sběrový den je úterý.

Odpad domovní plasty papír
leden 8.1. 22.1. 8.1. 28.1.
únor 5.2. 19.2. 5.2.  
březen 5.3. 19.3. 5.3. 25.3
duben 2.4. 16.4. 30.4. 9.4.  
květen 14.5. 28.5. 7.5. 27.5.
červen 11.6. 25.6. 4.6.  
červenec 9.7. 23.7. 9.7. 29.7.
srpen 6.8. 20.8. 6.8.  
září 3.9. 17.9. 3.9. 23.9.
říjen 1.10. 15.10. 29.10. 8.10.  
listopad 12.11. 26.11. 5.11. 25.11.
prosinec 10.12. 24.12. 3.12.  
Nebezpeč­ný odpad  
duben 3.4.      
říjen 9.10.      

Sběrný dvůr obce Hvozdná

Sběrný dvůr se nachází v těsné blízkosti Nové hasičské zbrojni­ce (sídlo fy RM GAS) na Záhumení I
mapa.

Zimní provozní doba ve sběrném dvoře ve Hvozdné vždy od 1. listo­padu

Středa 13.00 – 16.30 ho­din
Pátek 13.00 – 16.30 ho­din
Sobota 8.00 – 12.00 ho­din

Letní provozní doba ve sběrném dvoře ve Hvozdné vždy od 1. dubna

Středa 14.30 – 17.30 ho­din
Pátek 13.00 – 17.30 ho­din
Sobota 8.00 – 12.00 ho­din

Nový sběrný dvůr obce je v provozu od 26.5.2010.

Vznikl poměrně malý, ale technolo­gicky moderně vybavený sběrný dvůr, který bude plně vyhovovat potřebám naší ob­ce.

Zařízení SD slouží jako sběrné místo obce ke sběru odpadů kategorie ostatní a nebezpeč­ný odpad – dle příslušné vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. a dále se řídí svým Provozním řádem. Do SD bude možné odevzdá­vat celou škálu odpadů, které dosud mohly být od občanů odebírány pouze dvakrát ročně formou mobilního sběru nebezpeč­ných odpadů, který zabezpe­čovaly TS města Zlína ( pozn.: tento mobilní sběr bude i nadále v obci pokračo­vat). Prostor sběrného dvoru je osvětlen a má svoje zabezpe­čení i kamero­vý systém.

Projekto­vaná kapacita SD je maximálně 75 tun přijatých odpadů za rok. Ve SD jsou přijímány odpady od občanů obce Hvozdná a od vlastníků objektů určených k rekre­aci, kteří jsou zapojení do systému odpadové­ho hospodář­ství obce, a dále dle dohody s obcí Ostrata také od jejích občanů (zařízení SD není určeno právnic­kým osobám a fyzickým osobám oprávně­ným k podni­kání).

Zařízení SD je ve vlastnic­tví obce Hvozdná, která bude zajišťo­vat jeho provoz.

Nejběžněj­ší odpady, které jsou do SD přijímá­ny – tj. papír, papírové či lepenkové obaly, plastové, kovové a skleněné obaly, pneumati­ky, textilní odpady, zářivky, nepoužitá léčiva, baterie a akumulá­tory, kovy, objemný neskladný komunální odpad (suť jen do objemu 0.2 m³) … atd.

Zodpověd­ná osoba za provoz sběrného dvoru

Marcel Řihák technik obce +420 57­7 901 0­17
+420 57­1 892 5­88

Stávající sběrný dvůr bude jako celek zrušen a jeho místo bude zčásti zpětně upraveno jako odpočin­ková zelená plocha patřící ke stávající srubové chatce v majetku obce, která stojí v soused­ství dvora. Na části původní plochy sběrného dvora bude umístěn kontejner pro sběr velkoob­jemového odpadu a dále na zbytku parcely bude vybudován nový vtokový objekt pro kanaliza­ci, neboť toto území je záplavo­vou oblastí.

Obec děkuje všem občanům za pochopení nutnosti třídění odpadů.