Územní plán Služby a správa obce - Obecní úřad

Územní plán obce Hvozdná – 2009

Zastupi­telstvo obce Hvozdná vydalo dne 25. 6. 2009 Územní plán Hvozdná formou opatření obecné povahy, datum nabytí účinnosti opatření obecné povahy č. 1/2009 dne 16. 7. 2009. Územní plán Hvozdná – opatření obecné povahy 1/2009 je k dispo­zici:

  • na obci Hvozdná včetně dokladové dokumen­tace
  • na Městském úřadu Slušovi­ce, stavebním úřadu
  • na Magistrá­tu města Zlína, oddělení územního plánování
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavební­ho řádu

Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Hvozdná schválený obecním zastupi­telstvem dne 27. 10. 1997, včetně obecně závazné vyhlášky k němu vydané, stejně tak pozbývají platnosti všechny schválené změny tohoto územního plánu včetně obecně závazných vyhlášek k nim vydaných.

Textová částpdf54­4 kB Grafická část 1 – hlavní výkrespdf4 MB Grsfická část 2 – koordinač­ní výkrespdf4 MB