Přehled možných ohrožení Služby a správa obce - Obecní úřad

Přehled možných ohrožení v katas­tru obce Hvozdná

Na základě provedené analýzy ohrožení v ORP Zlín je obec Hvozdná s velkou pravděpo­dobností ohrožena těmito typy mimořád­ných událostí:

 • únik nebezpeč­né látky (zejména při přepravě po silnici),
 • přívalo­vými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „blesko­vých" povodní (tato situace není řešena v povod­ňovém plánu obce v rámci přiroze­ných povodní – bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Hvozdná nezávisle na tom, zda je obec lokalizo­vána v okolí vodních t­oků),
 • vichřice či tornáda,
 • požáry (v kraji­ně – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruk­tura),
 • dlouhodo­bé narušení dodávek elektřiny a
 • narušení dodávek pitné vody (z důvodu technolo­gické havárie, kontami­nace zdrojů pitné vo­dy).

Dále:

 • epizooti­í – obec se nachází v 3 – 10 km pásmu dozoru a ochranném pásmu velkocho­vu drůbeže KLEČŮVKA,
 • sesuv půdy v pásmu (chatová oblast u rybníka Argaláš­ka, pod hřištěm na Osmeku)
 • přiroze­nou povodní vylitím z koryta Hvozden­ského potoka
 • výbuchem skladova­ných pohonných hmot čerpací stanice PHM v areálu RM GAS, s.r.o. Záhumení 325, 763 10 Hvoz­dná
 • lesním požárem v lokali­tě Háj, nad chatami u rybníka Argaláška a Osmek – Ostratský les

Na tyto typy událostí jsou vypraco­vány postupy řešení, které jsou součástí zpracova­ného „Plánu činnosti orgánů obce Hvozdná při vzniku mimořádné události (ORP Zlín)".

Tento plán je uložen u staros­ta obce na určeném místě je k dispo­zici členům krizového štábu, veliteli zásahu, členům rady a zastupi­telům obce a dalším pověřeným a oprávně­ným osobám na vyžádání.