Turistický oddíl Parťáci Kultura, vzdělání a volný čas - Oddíly a spolky

Něco málo z histo­rie

Kam, sahají základy turismu v naší obci, se zřejmě, nedopátrá­me. Možná, bychom našli zmínku v kroni­ce obce…

…ale základní myšlenka, která vedla ke znovu založení turistic­kého oddílu pro děti a která nás, současné vedoucí, ovlivni­la, sahá do osmdesá­tých let k tehdej­ší paní učitelce místní mateřské školy Janě Čížové později Sedláčko­vé.

Ta i po odchodu z mateř­ské školy byla ochotna a chtěla trávit svůj volný čas s místní­mi dětmi v rámci turistic­kého kroužku. Každý pátek dojížděla z nedale­kého Zlína (tehdy Gottwal­dova) s úsměvem na tváři, batohem optimismu a hlavou plnou fantazie a her pro nás, děti. Společné víkendy strávené na chatě v Držko­vé, se vryly svými zážitky hodně hluboko. Později se aktivity rozšířily do větších rozměrů – letní tábory a lyžařská soustře­dění. A ještě nutno vzpomenou­t, že většina z nás díky turistic­kému kroužku navštívi­la i zahra­ničí – bulharské moře, norské fjordy, švýcarské Al­py…

Současnost

Na jaře roku 2011 jsme se rozhodly naše zkušenos­ti a hlavně zážitky předat dál. Pár zkušebních schůzek nás utvrdilo v tom, že děti jsou přímo dychtivé po společných zážitcích. A navíc v dnešní zrychlené době potřebují vykompen­zovat svůj čas strávený u televi­ze a počítače kolektiv­ními zážitky spojenými s příro­dou, procház­kami a hrami.

Děti se schází 1× za 14 dnů, vždy v pátek od 16 do 18hod. v klubov­ně na obecním úřadě. Prostor, který jsme získali od obce, dostal novou tvář přes léto 2011, kdy pomocnou a štědrou ruku přiložilo hlavně pár tatínků a dědečků. Díky nim mohly děti v září 2011 př­ekročit práh do krásného dětského prostoru. 1× za měsíc vyrážíme vždy v sobotu na celodenní výpravy. Někdy formou kratších procházek po okolí, jindy větších túr do kopců či hor. Dětem nabízíme i zpestře­ní sobotních dnů přednáš­kami, povídáním a exkurze­mi. Součástí výletů je poznávání nových míst, přírodních a turistic­kých památek, vždy spojených s hrou a zábavou. Otevřené dveře mají děti od 2. roční­ku po 9. ročník základní školy. Přičemž nejstar­ších 5 dětí je vedeno jako asistenti vedoucích a pomáhají při hrách a akcích. Kapacita oddílu je 40 dětí a každým rokem je zaplněna. Děti se snažíme vést k týmové spoluprá­ci se zapojením všech věkových kategori­í. Rozvíjíme dětskou fantazii, fyzické dovednos­ti a kamarád­skou povahu. Celoročně se věnujeme tématu turismu a skautin­gu – turistic­ké a stopařské značky, stopy zvířat, vázání uzlů, práce s mapou a buzolou­.....

Parťáci mají své desatero a nejdůle­žitějším bodem desatera je:
„Za Parťákama budu chodit z radosti ne z donuce­ní!“

Financo­vání

Největší část financí je od rodičů, kdy hradí tzv.„Par­ťákovné“. „Parťákov­né" je vybíráno pololet­ně. Z financí je hrazeno: potřebný materiál na hry, odměny, z části výlety a akce, dárky všem na narozeni­ny, Mikuláš, Vánoce a Den dětí. Na výlety je vybíráno zvlášť před termínem konání a cena je dle náročnos­ti programu a dopravy.

Dále nás podporují

  • Obecní úřad Hvozdná
  • RS Trnava
  • Ozontech, s.r.o.
  • Anežka Machová – Limex

Vedoucí turistic­kého oddílu

  • Věra Gerychová
  • Dagmar Obdržál­ková
  • Renáta Cuřínová
  • Vladimír Jonášek

Kontakt