Český zahrádkářský svaz ZO Hvozdná Kultura, vzdělání a volný čas - Oddíly a spolky

Předseda Jindřich Bednařík Hvozdná, Záhumení 261 721 912 8­66
Hospodář Božena Javorová Štípa, Ořechovka 354 777 766 1­60
Tajemník Jan Martoni Hvozdná, Borová 147 608 317 6­95
Členové výboru Stanislav Julina Hvozdná, K Větřáku 254 577 901 3­36
Ing. František Javora Štípa, Ořechovka 354  
Štěpán Gavenda Hvozdná, Borová 191 603 255 6­63
Revizní skupina Josef Chalupa    
Jan Šošolík    

Historie a vznik ČZS ve Hvozdné

Zahrádká­ři ve Hvozdné začali vyvíjet svoji činnost za velmi zvláštních podmínek. Stalo se tak v r. 1978. Teh­dy předseda družstva přišel s myšlen­kou, že postaví ve Hvozdné pálenici. Pálenice se začala stavět v srpnu 1978. Pro­tože pálenici nesmělo provozo­vat JZD, hledaly tehdy možnosti komu stavbu po dokončení předat. Řešení se našlo – 8.září 1978 se schází v jídelně adminis­trativní budovy ve Štípě ustavují­cí schůze Českého ovocnář­ského sva­zu.

Bylo to 14 členů JZD, kteří zvolili prozatím­ní výbor ve složení:

 • František Juřík, předseda
 • Stanislav Javora, místopřed­seda
 • Ing. Josef Švec, jednatel
 • Marie Holíková, pokladník
 • Zdenek Juřík, člen výboru
 • J. Vašík, revizní komise
 • Josef Javora, revizní komise

Název vzniklé organiza­ce byl následu­jící: „Český ovocnář­ský a zahrádkář­ský svaz, základní organiza­ce při JZD Družba Gottwal­dov – Štípa.“ Koncem téhož roku přišla schvalo­vací listina z ÚV ČOZS z Prahy s tím, že je naše organiza­ce schválená a jako rarita, že působí pod JZD. Tehdy již organiza­ce měla 35 členů. Náplň práce byla od počátku zaměřena na starost o páleni­ci a okolí, sad nad pálenicí, brigády v JZD.

V roce 1980 po tragickém odchodu předsedy Františka Juříka byl na výroční členské schůzi nový výbor :

 • Stanislav Javora ,předseda
 • J. Vašík, místopřed­seda
 • Ing. Josef Švec, jednatel
 • Marie Holíková, pokladník
 • František Hruška, hospodář
 • Vlastimil Havlík, člen výboru
 • Josef Jelínek, revizní komise
 • Josef Košař, revizní komise
 • Josef Javora, revizní komise

Mnozí členové JZD viděli v této organiza­ci možnost svého prospěchu a tak se organiza­ce brzy rozrostla až na 90 členů z pěti vesnic – Kostelce, Štípy, Velíkové, Ostraty a Hvozdné. Byl problém s pořádá­ním členských schůzí, organizo­váním brigád, neboť dát dohromady takové množství lidí bylo nemožné. Naštěstí členové JZD brzy poznali, že jim žádné výhody z členství neplynou a proto z organi­zace vystoupi­li.

Základ celé organiza­ce se přesunul na Hvozdnou, jelikož zde zůstalo nejvíce členů. Počet členů se ustálil na čísle 45. Duší organiza­ce byl až do roku 1991 Ing. Josef Švec. Bylo možno přijímat i nečleny JZD a tak se postupně zahrádká­ři vymaňova­li z područí vedení družstva. Po roce 1989 jsme začali uvažovat o změně názvu, neboť družstvo již nemělo o naši práci zá­jem.

V roce 1991 jsme se přihlási­li s novým názvem „Český zahrádkář­ský svaz, místní organiza­ce Hvozdná“. Byl zvolen nový výbor ve složení:

Stanislav Javora – předseda, Josef Košař – místopřed­seda, Jindřich Bednařík – jednatel, Ludvík Machalí­ček – pokladník, Rudolf Juřík – hospodář, Vlastimil Havlík – člen výboru, Štěpán Gavenda – revizní komise, Josef Polách – revizní komise, Josef Javora – revizní ko­mise

Tento výbor pracoval s malými obměnami až do roku 2000. V tom­to roce zemřel náš dlouhole­tý předseda a zakláda­jící člen pan Stanislav Javora. Bylo nutné svolat členskou schůzi a zvolit nového předsedu. Na této schůzi byl zvolen předsedou naší organiza­ce Jindřich Bednařík a jednate­lem Josef Košař. Takto obnovený výbor pracoval až do roku 2004, kdy na výroční členské schůzi byl zvolen výbor ve složení: předseda – Jindřich Bednařík, místopřed­seda – Ing. Fryntišek Javora, hospodář – Ludvík Machalí­ček, referent brigád – Jiřina Bednaří­ková, členové výboru – Stanislav Julina, Rudolf Juřík, revizní skupina – Štěpán Gavenda, Jan Martoni.

V roce 2014 za­čal platit nový zahrádkář­ský zákon, podle kterého bylo nutno zvolit nový výbor na období 2014 – 2018. Na výrroční členské schůzi byl zvolen výbor ve složení: předseda – Jindřich Bednařík, tajemník – Jan Martoni, hospodář – Božena Javorová, referent brigád – Jiřina Bednaří­ková, členové výboru – Ing. František Javora, Štěpán Gavenda, Stanislav Julina, revizní komise – Josef Chalupa, Jan Šošolík, Josef Po­lách

Pořádané akce

Každoroč­ní výstava ovoce a zeleniny.

Tématické zájezdy pořádané každoroč­ně již od roku 1981.

Každoroč­ně pořádáme pro své členy „Posezení pod májem“ a výroční členskou schůzi.

Výroční členská schůze: 16.2.2002, 22.2.2003, 21.2.2004, 19.2.2005, 25.2.2006, 24.2.2007, 16.2.2008, 21.2.2009, 27.2.2010, 26.2.2011, 11.2.2012, 23.2.2013, 22.2.2014, 21.2.2015, 20.2.2016

Posezení pod májem: 13.5.2000, 19.5.2001, 18.5.2002, 3.5.2003, 29.5.2004, 30.4.2005, 20.5.2006, 25.5.2007, 24.5.2008, 29.5.2009, 21.5.2011, 27.5.2012, 25.5.2014, 29.5.2015

Výstava ovoce, zeleniny a květin: 20.-21.10.2001, 12.-13.10.2002, 4.-5.10.2003, 2.-3.10.2004, 8.-9.10.2005, 6.-7.10.2006, 6.-7.10.2007, 3.-4.10.2008, 2.-3.10.2009, 5.-6.10.2010, 8.-9.10.2011, 6.-7.10.2012, 12.-13.10.2013, 4.-5.10.2014, 4.-5.10.2015
Od roku 2012 po­řádáme výstavy na nové hasičské zbrojni­ci.

Zájezdy:
4.8.2000 D­louhé stráně – elektrár­na, Velké Losiny – papírna, zámek, sad – školka
24.8.2001 S­emo Smržice – sad a pěstování zeleniny, Brodek u Přero­va – zvonařství
23.8.2002 H­olmanovy okurky, vinný sklep
18.7.2003 B­zenec, Buchlovi­ce
3.9.2004 F­lora Valtice, zámek, zahrada
30.9.2005 Os­trava – Černá louka, výstava
30.8.2006 H­osrtikom­plex Olomouc, arboretum Horizont
29.8.2008 Z­ahradnic­tví Lebiš, Boskovi­ce – zámek, Borotín – arboretum
11.9.2009 V­KZUS Želešice, Brno – obchodní centrum, Polešovi­ce
17.9.2010 H­orticen­trum Židlocho­vice, Těšany, Polešovi­ce
20.8.2011 H­ostětín, Bojkovi­ce – zámek, Vlčnov – muzeum pálenic, Polešovi­ce
31.8.2012 D­ub na Hané, Semo Smržice, Čechy pod Kosířem – muzeum kočárů, hasičů
30.9.2013 L­oštice – muzeum, Olomouc – arcibis­kupství, arboretum Horizont
29.8.2014 P­aseky – arboretum, hrad Sovinec, Pradědova galerie Jiříkov