Český svaz chovatelů ve Hvozdné Kultura, vzdělání a volný čas - Oddíly a spolky

Předseda:
Josef Polách, č.p. 262

Jednatel:
Ing. Josef Říha, č.p. 159,
tel. 724 519 2­90

V součas­nosti má místní organiza­ce 25 členů.
Z Ostraty je 5 členů.

Historie:

Na vesnici se od nepaměti chovalo téměř v každé chalupě nějaké domácí zvířectvo. Několik nadšenců se rozhodlo v roce 1963 pov­znést chov drobného zvířectva na geneticky čistokrev­nou úroveň a založilo místní (základ­ní) organiza­ci Českého svazu chovatelů v čele s příte­lem (tak se členové této organiza­ce oslovují) Josefem Slovákem (zemřel v roce 1987). Po dvaceti­letém předsedo­vání Josefa Koňaříka (zemřel v 59 le­tech v roce 2005) byl zvolen předsedou a je jim dodnes přítel Josef Polách (71 let). Průměrná členská základna se pohybuje mezi 30–40 členy a je potěšením, že jsou mezi námi i členové do 18 let. Pro omlazová­ní členské základny ustavila organiza­ce ve spoluprá­ci s ředitel­kou místní základní školy v roce 1994 při škole chovatel­ský kroužek, který působil 8 let, do kroužku chodilo okolo 20 žáků. Jeden z členů chovatel­ského kroužku při místní základní škole je současným jednate­lem místní organiza­ce a místopřed­sedou okresní chovatel­ské organiza­ce.

Současný chov a registra­ce:

Členové chovají čistokrev­né králíky, tito se u okres­ního registrá­tora registru­jí přiděle­ním registrač­ních čísel, která se jim vpichem a vetřením barvy vytetují do obou uší a taktéž do rodokmenu pro každého tetované­ho králíka. Drůbež a holubi se registru­jí zavleče­ním registrač­ního kroužku v mládí na nohu. V dospě­losti již nelze kroužek podle předepsa­ného průměru pro jednotli­vá plemena sundat. Poštovním holubům se navíc navlékají kroužky závodní, které se po příletu sundávají a vkládají do hodin, které potvrdí čas příletu. Máme také chovatele krásných exotů. Dále je možnost chovat různé druhy kožešino­vých zvířat (nutrie, morčata činčily,­..), kočky, kozy, ovce, …

Současnost

Velikost naší členské základny se pohybuje okolo 30 členů, z toho míváme okolo pěti členů mladších 18 let. V součas­nosti pořádá organiza­ce každý druhý rok místní výstavu drobného zvířectva s průměr­ným počtem 40–50 vystavo­vatelů ze Hvozdné a okolí. Ve vlastním výstavním zařízení vystavu­jeme okolo 200 krá­líků, 100 ks drůbeže a 150 holu­bů. Zvířata jsou hodnocena a bodována odbornými posuzova­teli. Výstavy pravidel­ně navštěvu­je 300–400 lidí.

Současně obesíláme každoroč­ně vlastními zvířaty v průměr­ném počtu 10 výstav v okolních organiza­cích (např. i Holešov, Kroměříž, Kelč, Slušovi­ce, Tečovice a další).

Ve smyslu veterinár­ních předpisů zvířata vakcinu­jeme proti moru, pseudomo­ru, myxamato­se a dalším nemocem.

Financo­vání aktivit organiza­ce zabezpe­čujeme

  • z každo­ročního sběru a odprodeje ocelového šrotu
  • výnosem z výstav /zejména z tomboly z přispě­ním sponzorů/
  • dotací obce

Kontinu­itu s novota­mi v chova­telství

  • udržujeme prostřed­nictvím odborných časopisů
  • návštěva­mi velkých výstav, např. v r.2008 c­elostát­ní výstava v Praze
  • osobními kontakty s veteri­náři, posuzova­teli
  • sdělova­nými zkušenos­tmi na vlastních členských schůzích

Naše zásluhy a poklady

Od roku 1980 máme vedenou ručně psanou kroniku s fotop­řílohami.

Řadě našich členů bylo uděleno za dobré chovatel­ské výsledky a ocenění na výstavách svazové vyzname­nání III., II. a v jednom případě i I. stupně se zohledně­ním výchovy mladých adeptů chovatel­ství. Roku 2003 při příleži­tosti 40. výro­čí byla naší organiza­ci udělena od Ústřední­ho výboru ČSCH čestná vlajka za zásluhy o chova­telství.

Poštovní holub našeho chovatele vyhrál před několika léty maraton­ský závod z belgic­kého Oostende (více jak 1000 km). Byla to vzorná reprezen­tace chovate­le, organiza­ce i obce.

Za šíření dobrého jména naší obce chovatel­skými úspěchy na řadě výstav bylo podmětem k návrhu obecnímu zastupi­telstvu, udělit místní chovatel­ské organiza­ci „Pamětní medaili obec Hvozdná“ za přínos ve veřejném dění a zviditel­nění obce. Tento návrh byl akcepto­ván a „Pamětní medaile“ byla na slavnos­tním zasedání zastupi­telstva k 90. vý­ročí vzniku 1. Českos­lovenské republiky místním chovate­lům udělena a my si tohoto uznání velice vážíme.

Řada našich členů každoroč­ně sbírá na výstavách čestné ceny pro nejlépe ohodnoce­ná zvířata.