Výuka náboženství Kultura, vzdělání a volný čas - Farnost Hvozdná

Náboženská výchova vychází z principu, že náboženství a víra se nezabývají zvláštní oblastí skutečnosti, nýbrž postihují život ve všech jeho dimenzích.

Vychovává tak v člověku schopnost vnímat svůj život jako prostor, v němž se setkává s Bohem. Každý člověk touží, aby byl přijímán a milován, aby se mohl s ostat­ními sdílet. Ve svém okolí se setkává s utrpe­ním a smrtí a touží po perspek­tivě, která přesahuje hranice vlastního života. Víra v Boha je pro něj jednou z odpově­dí po smyslu života.

Pro společnost je nábožen­ská výchova šancí a cestou v sociál­ní sféře a obecnou kulturu společnos­ti. Zahrnuje nejen výchovu obecně etickým postojům a lidským jevům jako jsou důvěra, vděčnost, odpuště­ní, radost, štěstí, ochota pomáhat, ale i důvody, proč je takovéto jednání žádoucí.

Výuka nábožen­ství v ZŠ Hvozdná

Školní rok 2018/2019 1. – 5. ročník

Výuka probíhá

13:00 – 13:45 3. ročník o. František Sedláček
13:00 – 13:45 1. a 2. ročník sr. Adéla Feitová
13:45 – 14:30 4. a 5. ročník sr. Adéla Feitová

Výuka nábožen­ství v ZŠ Zlín – Štípa

Školní rok 2018/2019 1. – 9. ročník

Výuka probíhá

Středa 12:10 – 12:55 3. ročník o. František Sedláček
Čtvrtek 11:25 – 12:10 1. a 2. ročník sr. Adéla Feitová
Čtvrtek 12:20 – 13:05 4. ročník sr. Adéla Feitová
Čtvrtek 13:15 – 14:00 5. 6. 8. ročník sr. Adéla Feitová
Uterý 13:15 – 14:00 7. a 9. ročník sr. Adéla Feitová

Do nábožen­ství se může přihlásit každý – běžný postup je, že na začátku školního roku rodiče odevzdají přihlášky otci nebo sestře ve škole nebo na faře. Kromě toho se můžou přihlásit i v prů­běhu roku. Stačí se obrátit na jednoho z vyuču­jících k poskyt­nutí informací nebo může přijít i samo dítě domluvit se do hodiny nábožen­ství.

Přihláš­ka do nábožen­stvídoc­x15 kB

Kontakty

  mobil telefon email
O. František Sedláček 603 715 2­54 733 741 9­00 fastipa@ado.cz
sr. Adéla Feitová   732 363 5­42 karmel@volny.cz

Nábožen­ská výchova

Předmět rozvíjí a podporuje základní předpokla­dy křesťan­ského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc v orien­taci v tomto světě a umožňuje přístup k biblic­kému poselství, ke křesťan­ské tradici a k nabídce křesťan­ského způsobu života.

Dítě má být uschopně­no:

 • ke vnímání a otevírání se skutečnos­tem světa, který obklopuje člověka
 • ke vnímání života v jeho plnosti i s jeho rozpory
 • k oteví­rání a rozvíjení základních existen­ciálních zkušenos­tí a jejich prohlou­bení do elementár­ních nábožen­ských zkušenos­tí ve světle víry, kterou vyznává
 • k porozu­mění křesťan­skému obrazu Boha a Ježíše jako Kris­ta
 • k medita­tivní reflexi světaa k otevře­ní prostoru pro osobní modlitbu
 • k zodpo­vědnému jednání ve společnos­ti s horizon­tem křesťan­ských mravních i­deálů
 • k budová­ní pozitiv­ních vztahů a postoje tolerance k lidem jiných nábožen­ských vyznání a k rozví­jení ekumenic­kých postojů
 • ke vnímání křesťan­ských svátků a slavností a pochopení jejich významu pro život člověka
 • k ocenění síly křesťan­ství, jak se projevila v dílech evropské­ho kulturní­ho okru­hu
 • má prohlubo­vat propojení mezikon­krétními projevy nábožen­ské zkušenos­ti a zkušenos­tmi dětí
 • má spojit kontext dějin lidstva sezkuše­ností lidstva s Bohem a upozorňo­vat na jejich hodnotu a význam z pohledu zkušenos­tí,otázek a potřeb dě­tí
 • má motivovat k rozhod­nutí se províru, k vytvo­ření živého vztahu k Bohu a k aktiv­nímu křesťan­skému životuv cír­kvi
 • má vytvářet předpokla­dy k násled­né katechezi zahrnují­cí výchovu k modlit­bě, uvádění do prvků svátků a slavnos­tí, výchovu ke svátostem,vý­chovu k pokání a k životu dítěte ve farnosti

Osnovy nábožen­ské výchovy předkládá Římskoka­tolická církev v souladu s Listi­nou základních práv a svobod, s Ústavou ČR a se zákony ČR jako základní materiál k výuce nábožen­ské výchovy římskoka­tolické církve v základ­ních školách.

(zpraco­vané podle „Osnovy k výuce nábožen­ské výchovy římskoka­tolické­církve v 1.-9. roč. ZŠ pro nepovinný předmět nábožen­ství v základ­ních školách“; schválilo Minister­stvo školství, mládeže a tělovýcho­vy dne 2. 6. 2004 s platnos­tí od 1.9. 2004 pod č.j.: 20 924/­2003–22; církevně schváleno na 49. ple­nárním zasedání České biskupské konferen­ce dne 9. 4. 2003)

Výuka nábožen­ství je zařazena jako nepovinný předmět v základ­ní škole a probíhá v ZŠ Hvozdná a v ZŠ Zlín – Štípa pro děti od 1. do 9. třídy ze Hvozdné a Ostraty.