Farní knihovna Kultura, vzdělání a volný čas - Farnost Hvozdná

Knihovna převážně s duchovní křesťanskou literaturou je určena každému, kdo má zájem se v duchovní oblasti vzdělávat a orientovat. Najdete v ní nové tituly českých a zahraničních autorů z bohaté nabídky Karmelitánského nakladatelství, Portálu, Cesty a dalších vydavatelství. V současné době čítá 230 titulů, které jsou rozděleny do níže uvedených oddělení.

DEO GRÁTIAS – farní knihovna Hvozdná

Farní knihovna Hvozdná byla slavnos­tně otevřena 13. čer­vna 2004 v p­rostorách farní budovy ve Hvozdné. Posvětil a její vznik podpořil tehdejší pan farář p. Josef Nuzík. Finančně přispěla farnost a nemalým dílem Obecní úřad Hvozdná.

Knihovni­ce – Kristýna Javorová, Stanisla­va Javorová, Pavlína Bednaří­ková.

Návštěv­ní doba – první neděli v měsíci po mši svaté (8.30 – 9.00 ho­din) nebo kdykoliv po domluvě (telefon 571 896 1­13).

Oddělení farní knihovny Hvozdná DEO GRÁTIAS

 • Teologie
 • Duchovní život
 • O svatých
 • Životopi­sy, osudy
 • Orientace
 • Naučná literatu­ra
 • Literatu­ra pro děti a mládež
 • Výchova a psycholo­gie
 • Rozhovory
 • Beletrie
 • Časopisy
 • Videoklub