Farnost Hvozdná Kultura, vzdělání a volný čas

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením z farnosti fryštácké. Dle katalogu kněží diecése olomoucké od Řehoře Volného, byl ve Hvozdné již roku 1480 kostel, fara a samostatná duchovní správa. Obec Hvozdná náležela od svého prvopočátku k panství lukovskému.

V součas­né době farnost Hvozdná tvoří farníci ze Hvozdné a farníci z Ostra­ty – sousední obce. Adminis­trátorem a duchovním správcem farnosti je nyní P. František Sedláček, který působí ve Štípě. Mše svaté se pravidel­ně slouží v chrámu Všech svatých ve Hvozdné.

Facebook Farnosti Hvozdná

Běžný pořad bohoslu­žeb

Pondělí 17:30 (mše svatá)
Úterý 19:00 (motlit­by matek – fara u koste­la)
Čtvrtek 17.30 (mše svatá – zvláště pro rodiče s dětmi)
Neděle 8.00 (mše svatá)

Elektro­nická rezervace bohoslu­žeb

vzhledem ke stále trvající­mu omezení, nařízené­mu vládou kvůli epidemii koronavi­ru farní rada rozhodla zavést zkušební provoz elektro­nické registra­ce účastníků bohoslu­žeb.

Na bohosluž­by se můžete přihlásit zde: https://www.bit.ly/2O8DHLK

Bližší informace k rezer­vacím najdete zde: Rezerva­ce – info.pdfpd­f140 kB


Zápis intencí na I. pololetí 2021 ve Hvozdné

Využijte možnosti zápisu přes e-mail vrlova.k@seznam.cz nebo telefonic­ky na tel: 724 808 8­91.


Online přenos z kostela Všech svatých

si můžete zobrazit zde.


Dovoz varhaníka & rozpis lektorů

Lektoři březen – duben 2021pdf­124 kB


Rozpis služeb ministran­tů

Únor – březen 2021pdf­47 kB

Duben – květen 2021pdf­47 kB

Farní oznámení


Otevřený kostel o Veliko­nocích

k soukro­mé modlitbě

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021
Po mši svaté 16:45 – 20:00
19:00 – podávání svatého přijímání
20:00 – podávání svatého přijímání

Velký pátek 2. 4. 2021
Po velkopá­tečních obřadech 16: 45 – 20:00

Bílá sobota 3. 4. 2021
7:30 – 15:00 – adorace u Božího hro­bu


Velikono­ce ve Hvozdné


Příleži­tost přistou­pit ke svátosti smíření

Sobota 27. 3. 2021

Provodov od 14:30
Želecho­vice od 16:30

Neděle 28.3.2021

Hvozdná od 14:00
Štípa od 15:30


Motlitba křížové cesty


Tříkrálo­vá sbírka – výsledek


Tříkrálo­vá sbírka

Bohosluž­by o Vánocích


Putování do hvozden­ského betléma


Svátost smíření

se bude udílet v neděli 20. pro­since 2020

ve Hvozdné od 14:00 do 15:00 hod.

ve Štípě od 15:30 do 17:00 hod.

Bude zpovídat i P. Pavel Martinka.


Veřejné bohosluž­by

od pondělí 23. lis­topadu 2020 do soboty 12. pro­since 202­0:

 • bohoslu­žeb se účastní max. 20 osob
 • před vstupem do kostela/mo­dlitebny si účastníci dezinfi­kují ru­ce
 • účastníci mezi sebou dodržují minimální rozestupy 2 metry (s výjim­kou členů domácnos­ti)
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednáše­jících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • v průběhu bohoslu­žeb zpívá max. 5 lidí

Adventní středeční půst za ukončení pandemie

 • 2. prosin­ce 2020
 • 9. prosin­ce 2020
 • 12. pro­since 2020

Více informací v Prohlá­šení biskupů Čech, Moravy a Slezska zde: Prohláše­ní biskupů Čech, Moravy a Slezskap­df589 kBMĚSÍC LISTOPAD – možnost získat dušičkové odpustky

Více zde:Odpus­tkydoc36 kB


SMĚRNICE K NOUZO­VÉMU STAVU

Arcibis­kup Jan Garubner: Všem farnostem­docx147 kB


Všem farnostem Arcidie­céze olomoucké

Slovo olomoucké­ho arcibis­kupadoc­x148 kB


Bohosluž­by do 100 osob a bez zpěvu

Platnost od 5. do 18. 10. 2020 Pokyn arcibis­kupa olomoucké­ho k Usnese­ní vlády ČRdocx16 kB


Farní táborák

v pátek 21. 8. 2020 od 17 hod. na faře.


Farní kavárna Mezi dveřmi

Bohosluž­by ve Hvozdné

Vládní usnesení o počtu lidí na bohosluž­bách v krizo­vém opatřeníp­df53 kB


Svátost smíření

Je možnost individu­ální svátosti smíření po dohodě s P. Sedláčkem. Svátost bude probíhat v zákris­tii, aby byl dodržen odstup 2 m a s povin­nými rouškami.


Návštěva nemocných

Je možnost požádat P. Sedláčka o indivi­duální návštěvu nemocných. Požádat je možno telefonic­ky nebo osobně. Tel.: 603 715 2­54


Velikono­ce 2020 ve Hvozdné

Aleluja

Bílá sobota

Symbolic­ké vyjádření posvátné­ho ticha Božího hrobu a naděje očekává­ní.  

Velký pátek

Symbol Kristovy oběti na kříži.

Zelený čtvrtek

Symbolic­ká připomín­ka poslední večeře Páně a Ježíšovy modlitby v Getse­manské zahradě. Ustanove­ní eucharis­tie a svátosti kněžství.  Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů

Požehnaný jsi, Hospodi­ne, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehná­ním;
shlédni na nás, když dnes o slavnos­ti zmrtvýc­hvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchová­ní našeho pozemské­ho života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pá­na.

Amen.


Žehnání svící

Bůh stále ukazuje svou moc a dobrotu tím, že nám projevuje svou péči buď sám, nebo i prostřed­nictvím svých svatých. Také užívání těchto věcí, na které církev svolává jeho požehná­ní, nám má pomáhat, abychom od věcí pomíjejí­cích obraceli svou pozornost k hodno­tám, které nepomíje­jí, a abychom mu za všechno s vděčnos­tí vzdávali chválu. Žehnání svícípdf40 kB


Křížová cesta pro děti a mládež


Živé vysílání z kostela ve Štípě

Připojte se ke mším a modlitbám.

Rozpis bohoslu­žeb k dispo­zici zde.


Církev umožnila získání odpustků v urgen­tních případech epidemie

Odpustkyp­df56 kB


Křížová cesta

Křížová cestapdf90 kB


Novéna pro zastavení epidemie koronavi­ru

Novénap­df149 kB


Zrušení veřejných bohoslu­žeb

v souvis­losti s naříze­ním Vlády ČR z 15. břez­na 2020 St­anovisko místopřed­sedy ČBK Jana Graubne­rapdf72 kB


Litanie v čase nakažli­vých nemocí

Litaniep­df87 kB


Prohláše­ní českých a moravských biskupů

k mimořád­nému opatření vlády ze dne 12. břez­na 2020 Pr­ohlášení ČBKpdf1­36 kB


Motlitba za obec

Bože, ty všechno řídíš s obdivu­hodnou moudrostí a láskou, dovolává­me se tvé prozřetel­nosti a prosíme za naší obec, dej ducha moudrosti a spravedlnos­ti těm, kteří mají v rukou moc a jsou odpovědni za blaho naší obce a všechny občany veď k svědo­mitosti a poctivos­ti, abychom usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnos­t. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. A­men.


28. pouť mužů

v pátek 17. dubna 2020


Schůzky SuperScho­ly Hvozdná – zrušeny do dovolání


Výsledek Tříkrálo­vé sbírky 2020


Tříkrálo­vá sbírka

11.1.2020
Sraz koledníků ve 13 h přes kostelem­. 


Vánoční čas


Vánoce 2019 v d­ěkanátu Vizovice

Přehled bohoslu­žeb ve farnostechdo­c42 kB


Schůzky SuperScho­ly Hvozdná


Misijní koláč


Prodej vánočních růží


Pouť na Svatý Hostýn

se uskuteční v sobotu 17. srpna 2019.

Autobus vyjede ze Hvozdné – dolní točna v 6:30 hod. po zastávkách přes Ostratu Velikovou 6:40 hod. po zastávkách do Štípy u kostela 6:45 hod. Rusava 7:30 hod. Druhý z Kostel­ce 6:30 hod. po zastávkách ke kostelu 6:45 hod. Rusava 7:30 hod.

Program poutědoc27 kB


Noc kostelů

www.nockostelu.cz


Den matek


Ze života misionářů

Sobota 11. 5 .2019 v 1­9 hodin

na faře ve Hvozdné. Beseda s P. Mgr Jozefem Strečkou­ SVD


Brigády v květnu


Pouť mužů – Sazovice, Záhlinice

Pátek 26. dubna 2019


Velikonoč­ní pořad bohoslu­žeb v kostele Všech svatých

 • Květná neděle 14. 4. 2019 – mše svatá v 8 hod.
 • Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 – mše svatá v 16 ho­d., po mši svaté adorace v Getse­manské zahradě
 • Velký pátek 19. 4. 2019 – křížová cesta 15:30, velkopá­teční obřady v 16 hod.
 • Bílá sobota 20. 4. 2019 – atráž u Božího hrobu od 8:30 do 15 hod., velikonoč­ní vigilie v 19 hod.
 • Slavnost Zmrtvýc­hvstání páně 21. 4. 2019 – mše svatá v 8 hod.
 • Velikonoč­ní pondělí 22. 4.2019 – mše svatá v 8 hod.

Setkání mládeže

Sobota 13. dubna 2019


Pouť na Velehrad děkanátů Vizovice a Zlín

Pátek 6. dubna 2019


Děkovné posezení

10. února 2019 od 16:00 – Hasičárna Hvozdná


Výsledek Tříkrálo­vé sbírky 2019


Tříkrálo­vá sbírka 2019

5. ledna 2019 od 13:00


Svátky vánoční ve farnosti Hvozdná a Ostrata

24. pro­since Štědrý den

20:00 Bohosluž­ba slova a požehnání u kaplič­ky v Ostratě

21:00 Mše svatá se sborovým zpěvem

25. pro­since Boží hod vánoční

8:00 Mše svatá se sborovým zpěvem

26. pro­since Svátek sv. Štěpána

8:00 Mše svatá

31. pro­since Děkovná mše svatá

15:00 Mše svatá

1. ledna 2019 Sl­avnost Matky Boží Panny Marie

16:00 Mše svatá

Vánoční pořad bohoslu­žeb v děkaná­tu Vizovicep­df45 kB4. 11. Slavnos­tní mše svatá

Hody ve Hvozdné v 8:00


28. 10. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

13:30 hod. potom průvod na hřbitov


27. 10. Pouť děkanátů Vizovice a Zína na Velehrad

Za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání


13. 4. 2018 Pouť mužů


Velikono­ce v kostele Všech svatých

29. 3. 2018 | Zelený čtvrtek

16:00 mše svatá, po mši svaté následuje adorace v Getse­manech
_

30. 3. 2018 | Velký pátek

15:30 Křížová cesta

16:00 Velkopá­teční obřady
_

31. 3. 2018 | Bílá sobota

7:30 – 15:00 Stráž u Božího hrobu

19:00 – Vigilie Zmrtvýc­hvstání Páně, sbírka na Svatou ze­mi

_

1. 4. 2018 – Neděle | Slavnost Zmrtvýc­hvstání Pá­ně

8:00 mše svatá + žehnání pokrmů, sbírka na seminář

_

Pondělí velikonoč­ní – 2. 4. 2018

8:00 mše svatá


6. 1. 2018 TŘÍKRÁLO­VÁ SBÍRKA

ve Hvozdné, zveme děti i dospě­lé, sraz všech koledníků před kostelem ve Hvozdné ve 13 h


5. 1. 2018 DĚKANÁTNÍ NEALKO DISKOTÉKA

sál KDO Hvozdná, hraje DJ Strýček Máara, vstup od 15 let, 19 h


5. 1. TŘÍKRÁLO­VÝ KONCERT, ZUŠ Morava Zlín

kostel Všech svatých Hvozdná, zve farnost a MO KDU¬ ČSL Hvozdná, 18 h 


1. 1. NOVÝ ROK

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 16 h


31. 12. 8:45 ZPÍVÁNÍ KOLED PŘED KOSTELEM

na čaj a koledy zve MO KDU¬ ČSL Hvozdná, před kostelem Všech svatých, 8­:45


31. 12. DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA ROK 2017

kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


24. 12. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

kostel Všech svatých Hvozdná, 21 h


17.12. Před­vánoční setkání


17. 12. VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ

kostel Všech svatých Hvozdná, 14.30 – 16 h


22. 11. 2017 Adorační den farnosti Hvozdná


5. 11. 2017 Hvozden­ské hody

8 hodin – slavnos­tní mše svatá


2. 11. 2017 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

16 hodin – mše svatá


1. 11. 2017 Slavnost Všech svatých

16 hodin – mše svatá


29. 10. 2017 Dušičková pobožnost

13.30 – Kostel všech svatých – modlitby u pomníku padlých a na hřbitově


14. 10. 2017 Biskupské svěcení

10 hodin – slavnos­tní mše svatá v dómu sv. Václava v Olomou­ci


7. 10. 2017 Pouť děkanátu Vizovice na Svatý Hostýn


28. 9. 2017 Slavnost svatého Václava

8 hodin – mše svatá


26. 8. 2017 Pouť na Svatý Hostýn


9. 6. 2017 Noc kostelů ve Hvozdné


9. 5. 2017 Známe se? Setkání dětí a mládeže děkanátu Vizovice

Plakátpdf382 kB


21. 4. 2017 – 25. Jubi­lejní pouť mužů

Plakátpdf285 kB


Velikonoč­ní pořad bohoslu­žeb v kostele Všech svatých

 • Květná neděle 9. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
 • Zelený čtvrtek 13. 4. 2017– mše svatá v 16 h
 • Velký pátek 14. 4. 2017 – velkopá­teční obřady v 16 h
 • Bílá sobota 15. 4. 2017 – velikonoč­ní vigilie v 19 h
 • Slavnost Zmrtvýc­hvstání páně 16. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
 • Velikonoč­ní pondělí 17. 4.2017 – mše svatá v 8 h

Poselství papeže Františka

Poselství papeže Františka k 50. Svě­tovému dni míru 1. ledna 2017