Farnost Hvozdná Kultura, vzdělání a volný čas

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením z farnosti fryštácké. Dle katalogu kněží diecése olomoucké od Řehoře Volného, byl ve Hvozdné již roku 1480 kostel, fara a samostatná duchovní správa. Obec Hvozdná náležela od svého prvopočátku k panství lukovskému.

V součas­né době farnost Hvozdná tvoří farníci ze Hvozdné a farníci z Ostra­ty – sousední obce. Adminis­trátorem a duchovním správcem farnosti je nyní P. František Sedláček, který působí ve Štípě. Mše svaté se pravidel­ně slouží v chrámu Všech svatých ve Hvozdné.

Běžný pořad bohoslu­žeb

Pondělí 17:30 (mše svatá)
Úterý 19:00 (motlit­by matek – fara u koste­la)
Čtvrtek 17.30 (mše svatá – zvláště pro rodiče s dětmi)
Neděle 8.00 (mše svatá)

Lektoři leden – únorpdf117 kB

Plán akcí na rok 2019pdf­47 kB


Motlitba za obec

Bože, ty všechno řídíš s obdivu­hodnou moudrostí a láskou, dovolává­me se tvé prozřetel­nosti a prosíme za naší obec, dej ducha moudrosti a spravedlnos­ti těm, kteří mají v rukou moc a jsou odpovědni za blaho naší obce a všechny občany veď k svědo­mitosti a poctivos­ti, abychom usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnos­t. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. A­men.


Dovoz varhaní­ka


Farní oznámení

Schůzky SuperScho­ly Hvozdná


Výsledek Tříkrálo­vé sbírky 2020


Tříkrálo­vá sbírka

11.1.2020
Sraz koledníků ve 13 h přes kostelem­. 


Vánoční čas


Vánoce 2019 v d­ěkanátu Vizovice

Přehled bohoslu­žeb ve farnostechdo­c42 kB


Schůzky SuperScho­ly Hvozdná


Misijní koláč


Prodej vánočních růží


Pouť na Svatý Hostýn

se uskuteční v sobotu 17. srpna 2019.

Autobus vyjede ze Hvozdné – dolní točna v 6:30 hod. po zastávkách přes Ostratu Velikovou 6:40 hod. po zastávkách do Štípy u kostela 6:45 hod. Rusava 7:30 hod. Druhý z Kostel­ce 6:30 hod. po zastávkách ke kostelu 6:45 hod. Rusava 7:30 hod.

Program poutědoc27 kB


Noc kostelů

www.nockostelu.cz


Den matek


Ze života misionářů

Sobota 11. 5 .2019 v 1­9 hodin

na faře ve Hvozdné. Beseda s P. Mgr Jozefem Strečkou­ SVD


Brigády v květnu


Pouť mužů – Sazovice, Záhlinice

Pátek 26. dubna 2019


Velikonoč­ní pořad bohoslu­žeb v kostele Všech svatých

 • Květná neděle 14. 4. 2019 – mše svatá v 8 hod.
 • Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 – mše svatá v 16 ho­d., po mši svaté adorace v Getse­manské zahradě
 • Velký pátek 19. 4. 2019 – křížová cesta 15:30, velkopá­teční obřady v 16 hod.
 • Bílá sobota 20. 4. 2019 – atráž u Božího hrobu od 8:30 do 15 hod., velikonoč­ní vigilie v 19 hod.
 • Slavnost Zmrtvýc­hvstání páně 21. 4. 2019 – mše svatá v 8 hod.
 • Velikonoč­ní pondělí 22. 4.2019 – mše svatá v 8 hod.

Setkání mládeže

Sobota 13. dubna 2019


Pouť na Velehrad děkanátů Vizovice a Zlín

Pátek 6. dubna 2019


Děkovné posezení

10. února 2019 od 16:00 – Hasičárna Hvozdná


Výsledek Tříkrálo­vé sbírky 2019


Tříkrálo­vá sbírka 2019

5. ledna 2019 od 13:00


Svátky vánoční ve farnosti Hvozdná a Ostrata

24. pro­since Štědrý den

20:00 Bohosluž­ba slova a požehnání u kaplič­ky v Ostratě

21:00 Mše svatá se sborovým zpěvem

25. pro­since Boží hod vánoční

8:00 Mše svatá se sborovým zpěvem

26. pro­since Svátek sv. Štěpána

8:00 Mše svatá

31. pro­since Děkovná mše svatá

15:00 Mše svatá

1. ledna 2019 Sl­avnost Matky Boží Panny Marie

16:00 Mše svatá

Vánoční pořad bohoslu­žeb v děkaná­tu Vizovicep­df45 kB4. 11. Slavnos­tní mše svatá

Hody ve Hvozdné v 8:00


28. 10. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

13:30 hod. potom průvod na hřbitov


27. 10. Pouť děkanátů Vizovice a Zína na Velehrad

Za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání


13. 4. 2018 Pouť mužů


Velikono­ce v kostele Všech svatých

29. 3. 2018 | Zelený čtvrtek

16:00 mše svatá, po mši svaté následuje adorace v Getse­manech
_

30. 3. 2018 | Velký pátek

15:30 Křížová cesta

16:00 Velkopá­teční obřady
_

31. 3. 2018 | Bílá sobota

7:30 – 15:00 Stráž u Božího hrobu

19:00 – Vigilie Zmrtvýc­hvstání Páně, sbírka na Svatou ze­mi

_

1. 4. 2018 – Neděle | Slavnost Zmrtvýc­hvstání Pá­ně

8:00 mše svatá + žehnání pokrmů, sbírka na seminář

_

Pondělí velikonoč­ní – 2. 4. 2018

8:00 mše svatá


6. 1. 2018 TŘÍKRÁLO­VÁ SBÍRKA

ve Hvozdné, zveme děti i dospě­lé, sraz všech koledníků před kostelem ve Hvozdné ve 13 h


5. 1. 2018 DĚKANÁTNÍ NEALKO DISKOTÉKA

sál KDO Hvozdná, hraje DJ Strýček Máara, vstup od 15 let, 19 h


5. 1. TŘÍKRÁLO­VÝ KONCERT, ZUŠ Morava Zlín

kostel Všech svatých Hvozdná, zve farnost a MO KDU¬ ČSL Hvozdná, 18 h 


1. 1. NOVÝ ROK

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 16 h


31. 12. 8:45 ZPÍVÁNÍ KOLED PŘED KOSTELEM

na čaj a koledy zve MO KDU¬ ČSL Hvozdná, před kostelem Všech svatých, 8­:45


31. 12. DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA ROK 2017

kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


24. 12. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

kostel Všech svatých Hvozdná, 21 h


17.12. Před­vánoční setkání


17. 12. VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ

kostel Všech svatých Hvozdná, 14.30 – 16 h


22. 11. 2017 Adorační den farnosti Hvozdná


5. 11. 2017 Hvozden­ské hody

8 hodin – slavnos­tní mše svatá


2. 11. 2017 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

16 hodin – mše svatá


1. 11. 2017 Slavnost Všech svatých

16 hodin – mše svatá


29. 10. 2017 Dušičková pobožnost

13.30 – Kostel všech svatých – modlitby u pomníku padlých a na hřbitově


14. 10. 2017 Biskupské svěcení

10 hodin – slavnos­tní mše svatá v dómu sv. Václava v Olomou­ci


7. 10. 2017 Pouť děkanátu Vizovice na Svatý Hostýn


28. 9. 2017 Slavnost svatého Václava

8 hodin – mše svatá


26. 8. 2017 Pouť na Svatý Hostýn


9. 6. 2017 Noc kostelů ve Hvozdné


9. 5. 2017 Známe se? Setkání dětí a mládeže děkanátu Vizovice

Plakátpdf382 kB


21. 4. 2017 – 25. Jubi­lejní pouť mužů

Plakátpdf285 kB


Velikonoč­ní pořad bohoslu­žeb v kostele Všech svatých

 • Květná neděle 9. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
 • Zelený čtvrtek 13. 4. 2017– mše svatá v 16 h
 • Velký pátek 14. 4. 2017 – velkopá­teční obřady v 16 h
 • Bílá sobota 15. 4. 2017 – velikonoč­ní vigilie v 19 h
 • Slavnost Zmrtvýc­hvstání páně 16. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
 • Velikonoč­ní pondělí 17. 4.2017 – mše svatá v 8 h

Poselství papeže Františka

Poselství papeže Františka k 50. Svě­tovému dni míru 1. ledna 2017