English

Magazín ze života obce Hvozdná 4/2016

Rok oslav končí • Kapitoly z dějin obce • Výlet do Kašavy • Hudba je dar života ...

Události a aktuality

  • dnes 20 °C
  • zítra 14 °C

Vítejte ve Hvozdné!

Vítám Vás na webových stránkách obce Hvozdná, která získala v roce 2010 ti­tul „VESNICE ZLÍNSKÉHO KRAJE roku 2010“. Tento titul se každoroč­ně uděluje již šestnáct let a její vítěz dle předsedy hodnoti­telské komise Ing. Vojtěcha Ryzy splňuje nejlépe zadaná kritéria. Toto ocenění získává obec, která nejlépe a vyváženě obstojí ve všech posuzova­ných oblastech. Komise sleduje prezenta­ci společen­ského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastruk­turu, spoluprá­ci s podni­kateli v obci, veřejná prostran­ství, péči o zeleň a krajinu a v nepos­lední řadě též koncepční dokumen­ty obce.

starosta obce
Miroslav Válek