English

Magazín ze života obce Hvozdná 1/2017

Nové třídění odpadů • Klub maminek Sluníčko • Snooker club Hvozdná • Co se chystá v divadle • Výlet do Neubuze ...

Události a aktuality

  • včera 10 °C
  • dnes 17 °C

Vítejte ve Hvozdné!

Vítám Vás na webových stránkách obce Hvozdná, která získala v roce 2010 ti­tul „VESNICE ZLÍNSKÉHO KRAJE roku 2010“. Tento titul se každoroč­ně uděluje již šestnáct let a její vítěz dle předsedy hodnoti­telské komise Ing. Vojtěcha Ryzy splňuje nejlépe zadaná kritéria. Toto ocenění získává obec, která nejlépe a vyváženě obstojí ve všech posuzova­ných oblastech. Komise sleduje prezenta­ci společen­ského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastruk­turu, spoluprá­ci s podni­kateli v obci, veřejná prostran­ství, péči o zeleň a krajinu a v nepos­lední řadě též koncepční dokumen­ty obce.

starosta obce
Miroslav Válek